Tuesday, September 26, 2006

یک تمرین خوب!

کارزار لغواعدام کبرارحمانپوررا می گویم که دارای یک سازماندهی خوب و امیدوارکننده است که علیرغم همه مشکلات وفشارها و ناامیدی ها، امیدوارانه به پیش می رود. چراکه شرایط اولیه را برای تبدیل کردن خود به یک جنبش نیرومند،جنبشی حول یک خواست معین باخود دارد.ازجمله داشتن جسارت لازمی را که پاگرفتن این گونه جنبش ها درگروآن است. چنین تلاش هائی نشان می دهندکه علیرغم سیطره نکبت وتیرگی برشهر، نبض زندگی درزیرپوست آن جاری است.جلوه درخشانی ازدرهم تنیدگی یک نبردخاص ومعین که درعین حال بازتاب دهنده نبردی گسترده حول مطالبات کلان است:
1- یک خواست کاملا دمکراتیک ومترقیانه:لغو اعدام و خشونت(قبل ازهرچیز خشونت سازمان یافته و قانونی طبقه سیاسی حاکم).این جنبش مستقیما قهروقوانین ارتجاعی متکی برفقه و متعلق به عصرجاهلیت را به چالش گرفته است واین یعنی تمرکزحول بیرون کشیدن یکی ازچوب های زیربغل حاکمیت مطلقه ولایت فقیه .
2-درعین حال بفشرده ترین وجهی فریادی است علیه آپارتاید جنسی که درجامعه ما درآمیزه ای از فرهنگ مردسالارانه ومناسبات جاافتاده اجتماعی،چه ازبالادرقالب قهرقانونی وسازمان یافته دولتی وچه درپائین بصورت قهرو خشونت غیرقانونی، درهرکوی و کاشانه ای برزنان اعمال می گردد .
3-هسته اولیه این مقاومت را-مثل هرمقاومت اصیل دیگر-شماری از خانواده هائی که فرزندانشان درآستانه قربانی شدن این خشونت سازمان یافته دولتی قراردارند، تشکیل می دهد. حرکتی گلدانی نیست که چند نفربخواهند بیرون ازآن ها و به نیابت ازآنان صورت دهند.
4-خود فعالین زن و جنبش زنان نقش موتوراصلی را دارند.
5-به درجاتی حمایت بخشی ازجنبش های اجتماعی را نیزبهمراه خود دارند.
6-ازنظرتاکتیکی ترکیب متوازنی ازاقدامات مکمل را بهمراه دارد که مجموعا به شکوفائی وعرض اندام کردن یک جنبش معنا می دهند. یعنی هم مبادرت به آکسیون اعتراضی درداخل(حرکتی که جسارت خودرا می طلبد.وهمانطور که انتظار میرفت مورد حمله رژیم هم واقع شد) وهم توجه لازم به رسانه ها و فعال کردن نیروها و امکانات متعلق به جنبش درخارج ازکشوروتلاش برای جلب حمایت نهادهای مترقی ومدافع حقوق بشر( نمونه صدور فراخوان عفوبین المللی یکی ازآنهاست) ونیزدیگر نهادهای کارگری و مترقی را. دراستفاده مناسب از ابزارهای مدرن امروزی برای فراگیرکردن صدای جنبش ضداعدام، می توان به ایجاد وفعالیت سایتی که بازتاب دهنده سریع و به موقع این حرکات است وازجمله جمع آوری امضاء های حمایتی اشاره کرد. نکته بکردراین جمع آوری امضاء ها همراهی آن با اظهارنظر شماری ازامضاء کننده گان است که فضای ذهنی امضاء کنندگان را به نمایش می گذارد.درکل سازماندهی مناسب و بکارگیری این امکانات توانسته تا حدی تلاش رژیم را درخفه کردن صدای این جنبش نوپا ناکام کند.
7-وبالاخره نکته آخر صدور قطعنامه آکسیون درتهران است که توسط خانواده هائی که فرزندان آنها درخطر اعدام قرارگرفته اند انتشاریافت. یک قطعنامه خوب و امیدوارکننده.همانطور که ازمفاداین قطعنامه کوتاه و فشرده برمی آید، خانواده ها لازم دیده اند که بسهم خودازحمایت دانشجویان و چندتشکل کارگری(هم داخل و هم خارج) وصدها وبلاگ نویس و نشریات و سایت ها و رادیوها و هزاران شهروند ایرانی درداخل و خارج تشکرکنند. امیدوارکننده ازاین جهت که نشانه ای است ازبرآمد نیروهای اجتماعی واقعا دمکرات که می توانند پیگیرمطالبات واقعا دموکراتیک باشند.
البته این واقعیتی است که هنوز بخش کوچکی ازظرفیت های موجود بکارگرفته شده است. واگراین جنبش درجهت گسترش قاعده خود یعنی جلب مشارکت بیشترخانواده های قربانیان،مشارکت فعال ترجنبش زنان،حمایت گسترده ترسایرجنبش های اجتماعی ،پشتیبانی فعال ترنیروهای مقیم خارج و نیزنهادهای بین المللی بسط پیداکند،بی تردید می تواند ازنهالی کوچک به درختی تناورفراروید.
بااین همه تاهمین جا، یک تمرین خوبی بود.یک نبرد لازم جهت آمادگی برای نبردهای بزرگتر. هنوزدرآغازراهیم.تا لغو اعدام این قربانیان بطوراخص ولغومجازات اعدام بطوراعم هنوزراه درازوکارهای انجام نشده زیادی درپیش رو است. برای تلاش گران این کمپین موفقیت های بیشتری را آرزو می کنیم.
تقی روزبه 2006-09-26-04-1385