Sunday, February 11, 2007


ازلابلای رویدادها...

22بهمن ونمایش "حق فناوری" به جای "خود فناوری"
تغییرتصمیم، به شیوه جمهوری اسلامی هم براستی تماشائی است.فراربجلوبرای پوشیده نگهداشتن عقب نشینی. چنان که ماه ها گوش فلک را با ادعای به نمایش گذاشتن دستاوردهای هسته ای که بزعم احمدی نژادنشانه ظهورابرقدرت جدیدی بود،کرکرده بودند.باین می گویند هم خوردن پیاز وهم چوپ.البته لاریجانی قبل ازحرکت بسوی مونیخ پیشاپیش تغییربرنامه رژیم دراین رابطه را اعلام داشته بود. او گفته بود که منظورازجشن هسته ای راه پیمائی مردم است ولابد آنچه را که هم مردم درطی ماه های اخیردراین باره شنیده بودند،درعالم خواب بوده است!.البته تغییر برنامه سالگرد22بهمن جزئی ازمجموعه اقدامات پیشگیرانه ای بوده وهست که دردقیقه 90 برای جلوگیری ازتصویب فازدوم تحریم ها ازسوی شورای امنیت و کاستن ازدامنه تهدیدهای روزافزون صورت می گیرد.
درهرحال، ترجیح داده شد که بالن های هسته ای به پروازدرآیند وطومارهای هسته ای تهیه شوند وخلاصه آن که سلاح "شعار" وداشتن حق فن آوری هسته ای جایگزین شعار"سلاح" وارائه فناوری های وعده داده شده گردد. باین ترتیب سران رژیم ، درپی فشار جناح مصلحت گرا که خود بدلیل تشدید فشارهایی بین المللی صورت گرفت، باین نتیجه رسید که بهتراست فعلا به بصحنه آوردن مردم بسنده کنند.نگاهی چنین ابزاری به مردم البته درقاموس ولایت فقیهان برصغیران،امری نامترقبه نیست. دراین نگاه ابزاری رژیم به عنوان مثال درهمان حالی که سن جوانان وشرکت کننده گان درانتخابات را به 18 سال بالامی کشد تامگرازتیرترکش جوانا ن رویگردان از خود درامان بماند،درمدارس زنگ هسته ای می نوازد و طومار 7کیلومتری ازامضاء آنها تهیه می کند. این طومارها ظاهرا قراراست به وزارت امورخارجه ارسال شود تالابد درمذاکرات با مقامات غربی، با نشان دادن آن ها امتیازاتی دشمن شکن کسب کنند!
رویدادهای آینده نشان خواهند داد این که این عقب نشینی ها تا چه حد کوتاه مدت و تاکتیکی است و یا جنبه های درازمدت دارد. اما پاسخ هرچه باشد، باگذشت هرروز روشن ترمی شود که دست یابی به سلاح وفن آوری هسته ای باتوجه به برانگخیتگی قدرت های بزرگ، بیش ازپیش برای رژیم به یک سراب هسته ای تبدیل می شود وبرای مردم موجب افزایش فلاکت و تهدید.
تقی روزبه 12فوریه

No comments: