Thursday, July 25, 2013

!حمله گازانبری؟وقتی جناح حاکم چنگ و دندان نشان می دهد!
درشرایطی که هنوز مراسم تحلیف ریاست جمهوری روحانی برگذارنشده است،  شاهد آن هستیم که بیت رهبری و اصول گرایان افراطی برفشارخود به روحانی و حامیان او افزوده و شروع به خط و نشان کشیدن کرده اند.  کشمکش ها درمحورهای متعددی جریان دارد که برخی ازمهم ترین آن ها عبارتند از :
1- دعوا برسربیلان و دست آوردهای 8 ساله گذشته درطی روزهای گذشته حادشده است. ازیکسو احمدی نژاد و حامیانش آمارها و ادعاهای عجیب و غریبی ازدست آوردهای خود ارائه می دهند که با واقعیت تطابقی ندارد و این ادعا ازسوی خامنه ای و رسانه های منتسب به او نیزمورد حمایت قرارمی گیرد. ازسوی  مقابل نیزگزارش ها و گفتگوهای متعددی پیرامون وخامت اوضاع اقتصادی و شرایط زیستی و اقلیمی انتشارپیدامی کند. درحقیقت قراراست یکی ازاقدام های روحانی در صدروزاول ریاست جمهوری خود ارائه گزارشی به مردم باشد که درآن نشان بدهد که درچه شرایطی دولت راتحویل گرفته است . هم چنین قراراست که بودجه غیرواقعی سال 92 برای بالانس کردن درآمدها و هزینه های واقعی برای باقی مانده سال تغییرپیداکند. مطابق یکی دیگرازگزارش حامیان روحانی، خطرغیرقابل زیست شدن کشور درطی بیست و پنج سال آینده جدی است! طبق گزارش مجلس تورم نقطه به نقطه به 61% رسیده است. تورم اعلام شده توسط روحانی 42% است و حال آن که احمدی نژاد از میانگین تورم 17% که ازهمه ریاست جمهوری های گذشته کم تراست دم می زند.  خلاصه آن که درحالی که یک طرف ازبهشتی که تحویل می دهد سخن می گوید، دیگری از سرزمین سوخته ای که تحویل می گیرد!. به هرحال جناح حاکم نه فقط توپ را به زمین جناح دیگرانداخته است، بلکه درهمان حال ازوگذاری حداقل اختیارات برای  مقابله با ویرانی طفره هم می رود.
2- محوردیگرمناقشه مسأله هسته ای و گفتگو با قدرت های بزرگ است:
چنان که می دانیم کلید خروج از چنبره بحران چند وجهی ودررأس آن کاهش تحریم ها  دربرنامه تیم رفسنجانی، ازطریق گشایش مناسبات باقدرت های جهانی و درکانون آن بحران هسته ای است. گفتمان اعتدال روحانی و رفسنجانی دراین حوزه ازهم اکنون با سد مقاومت نیروهای فرادست درساختارقدرت و دررأس آن خامنه ای مواجه شده است. دراین عرصه خامنه ای باردیگربرروی صحنه آمده و با تأکید برسیاست های کلی نظام که برگرفته از خمینی و وصیت نامه او است و هیچ نیازی  هم به تفسیرندارد، به خط و نشان  کشیدن دربرابرهرنوع سازش پرداخته است.
3-از مهم ترین چالش های پیشاروی روحانی جنگی است که  در پشت پرده پیرامون چینش افراد کابینه  جریان دارد. کنترل وزارت خانه های مهم و حساس بویژه 5 وارتخانه توسط خامنه ای و جناح اصول گرایان افراطی کانون این جدال ها را تشکیل می دهد. بی تردید تمامی وعده روحانی و سیاست موسوم به اعتدال دروهله نخست درگرو چینش مناسب کابینه است. اخبارو اطلاعات غیررسمی انتشاریافته دراین عرصه نشان دهنده آن است که  ترکیب کابینه  درمجموع خود از انتظارات اصول گرایان تند رو که آمادگی دادن کوچکترین امتیازی به رقبا را ندارند هنوز فاصله دارد و همین مسأله موجب خشم آنان و نشان دادن دادن زودرس چنگ و دندان شده است. سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی برگرماخوردگی افعی ها و سکولارها و تهدید اژه ای به بازداشت آن دسته ازاصلاح طلبان خارج کشورکه هوس بازگشت به داخل داشته باشند، وبطورکلی تشدید اعدام ها ازفردای پیروزی روحانی، تشدید فشاربه زندانیان سیاسی، جلوگیری از گزارش افشاء حوادث قم و اطلاعیه فراکسیون 80 نفری اصول گرایان تندور مجلس درمورد شرط و شروط  دادن رأی اعتماد به وزراء پیشنهادی روحانی که درأس آن وفاداری اشان به خامنه ای قراردارد و یا حول ترکیب دعوت کنندگان شخصیت های خارجی برای شرکت درمراسم تحلیف روحانی از جمله این منازعات است.
 البته اگریک روی سکه دعوا برسر ورزاء کابینه، وتعیین محدوده خط کشی شده برای رئیس جمهوربعدی و ممانعت از شکل گیری هرگونه قدرت باصطلاح دوگانه دربالاست، سویه  مهم  و حتی مهم تر سکه، همانا اشاعه ترس و ناامیدی درمیان مردم  برای منجمدکردن مطالبات معوقه و انباشته شده و اجتناب ازطرح آن ها  و تشکل یابی وبهره گیری ازفرصت های بوجود آمده و نفس تازه کردن جامعه مدنی- اجتماعی مستقل است.
بی گمان درچنین شرایطی طرح مطالبات مهم و عاجلی هم چون آزادی زندانیان سیاسی درکنارسایرمطالبات پایه ای و فراگیری اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، دامن زدن به شبکه ها و تشکل یابی های هرچه وسیع ترکارگران و زحمتکشان و دانشجویان و زنان وهنرمندان و.. همه اقشار ولایه های اجتماعی، مقابله با سیاست هسته ای رژیم، برای درهم شکستن فضای رعب و انفعال درجامعه دارای اهمیت است.

No comments: