Wednesday, February 26, 2014

!فاجعه تولید و توزیع بنزین آلوده و ضرورت پاسخ گوئی حاکمیت

حاکمیت باید پاسخگوی فاجعه توزیع بنزین آلوده و غیراستاندارد باشد!

اکنون دیگررسما آلودگی و غیراستانداردبودن بنزین های تولید شده توسط تأسیسات پتروشیمی، توسط وزیرنفت اعلام می شود*. او ازتوقف توزیع این نوع بنزین و توزیع بنزین پاک  که از خارج وارد می شود برای کلان شهرها خبرداده است.
اعلام رسمی این فاجعه تکان دهنده به راستی رسوائی بزرگی است که تنها در نظامی چون حکومت اسلامی می شود این چنین خونسردانه از کنارش ردشد، طوری که آب از آب تکان نخورد! و گرنه درهرکشور دیگری که درآن جان انسان ها و حقوقشان کوچکترین ارزشی داشته باشد  و حکومت ها دربرابراعمالشان پاسخ گوباشند، حتی خطاهای  کوچکتر از آن را به دادخواهی و بازخواست می کشانند. حتی اگرچنین اعمالی غیرعمد هم  صورت گرفته باشد موجب سلب مسئولیت و دادخواهی از خطاکاران می شود، تاچه رسد به آن که  این خطاها ا به طورعمد صورت پذیرفته باشد  و از آن به عنوان افتخار و نشانه ای ازاقتدار نظام یادشود. سالها بود که بین مردم و حتی شماری از کارشناسان  وسیعا زمزمه های آلودگی محیط زیست  و سرطا ن زا بودن  بنزین توزیع شده رایج بود و نسبت به آن ابرازنگران و نارضایتی می شد. اما گوش سردمداران سنگین تراز آن بود که به این نوع شکوه ها و نگرانی ها کوچکترین وقعی به نهند.  و این البته برای نظامی که مشروعیت خود را از آسمان می گیرد و رسما هیچ مسولیتی درمقابل شهروندان را پذیرانیست امری غیرطبیعی نیست.
بدیهی است که در برابراعتراف رسمی کاربردبنزین آلوده و ارتکاب به چنین جنایتی ، افکارعمومی نباید به سادگی از کنارآن بگذرد. دراین رابطه پرسش و نکات  چندی مطرح هستند:
اولین نکته آن که، چه کسی پاسخ گوی پی آمدها  و صدمات وارده برمیلیونها شهروند درطی سالهای اخیر که تخمین ابعاد آن  خود یکی از مطالبات است، می باشد. میدانیم که  تصمیم به تولید بنزین داخلی غیراستاندار از جمله تصمیم های کلان نظام بوده است که از بالاترین مقام یعنی شخص خامنه ای تا رئیس جمهورنظرکرده وی  وشماری از دولتمردان مستقمیا در آن سهیم بودند و حتی  بخاطر تولید چنین بنزین آلوده  و خودکفاشدن از خارج و بیمه شدن  دربرابرفشارهای آنها بخود می بالیدند. برای آنها جان و سلامتی مردم پشیزی ارزش نداشت. اکنون که  شهروندان به طوررسمی پی به ارتکاب این جنایب برده اند  بی تردید این حق را دارند که نه  فقط بدلیل رفتارغیرمسئولانه و غیرانسانی زمامداران در برابرشهروندان کشور خود آنها  را مورد بازخواست و مواخذه قراردهند بلکه هم چنین این حق را دارند که  خواهان پرداخت خسارت های جبران ناپذیرصدمات واردشده باشند.

نکته دوم آنکه توزیع بنزین آلوده و خارج از استاندارد در همه جا باید فورا متوقف شود!  برخورد تبعیض آمیز درمواجهه با آن چون توقف توزیع آن در  تهران و برخی کلان شهرها و تداوم آن در سایرنقاط کشور نمی تواند قابل قبول باشد. خون هیچ کسی رنگین تراز دیگری نیست.  باید حکومت را وادار ساخت که تبعیض را کنارگذاشته و  به  حقوق برابرهمه شهروندان دربهره مندی از بنزین پاک و هوای کمترآلوده احترام بگذارد.
 سومین نکته آن که اعتراف درسخن به غیراستاندارد بودن بنزین مصرفی الزاما به معنی توقف توزیع آن و توزیع بنزین پاک نیست و رژیمی که این چنین غیرمسولانه عمل می کند و جان و سلامتی شهروندان برایش پشیزی اررش ندارد بدیهی است که یک شبه دلسوزآنها نخواهد شد و تنها از طریق فشار و نظارت افکارعمومی است که می توان به قطع واقعی توزیع آن امیدواربود.
دیگرآن که  سیاست های ماجراجویانه و میلیتاریستی و ازجمله هسته ای کنونی و سالهای گذشته رژیم را که سبب تحمیل تحریم های سنگین و پایمال شدن جان و سلامتی شهروندان بویژه  کودکان و بزرگسالان و بیماران و البته کل جامعه گشته آماج افشاء سنگین قرارداد تا آن که  دیگر باین آسانی نتواند با  سیاست های ماجراجویانه و غیرمسولانه خود  چنین فجایعی را مرتکب شود.
وبالأخره نکته پایانی آنکه صرفنظر ازسهم حکومت ایران در ایجاد این وضعیت، نباید به آسانی از کنارسیاست های ضدانسانی قدرتهای بزرگ هم  که برای دست یابی به منافع خود هیچ ابائی از بکارگیری سیاست های ضدانسانی چون محاصره اقتصادی و سیاست گرسنگی دادن و محروم کردن شهروندان کشور ودولت مورد تخاصم از تأمین نیازهای اولیه ندارند گذشت. استفاده از چنین اهرم هائی برای پیشبردسیاست های موردنظر را درمقیاس جهانی باید محکوم کرد.

*- زنگنه: بنزین پتروشیمی‌ها آلاینده و خارج از استاندارد است

http://www.irangreenvoice.com/article/2014/feb/26/41799Post a Comment