Sunday, October 12, 2014

!سرودکوبانی مقاومت کن

سرود کوبانی مقاومت کن!

 **********
آخرین گزارش ها می گویند تعرض نیمه شب داعشی ها، برای گرفتن گذرگاه استراتژیکی کوبانی از چندسومحاصره شده  به ترکیه، دفع شده است. اکنون هفته هاست که درکوبانی صدها رزمنده از جان گذشته با دفاع از آزادی انسان و علیه بردگی و انقیادطلبی داعش، به مقابله با آدم گشان  برآمده اند و  رزم تن به تن و پرشکوهشان، نفس ها را درسینه ها حبس کرده است.

در چنین شرایط خطیری که هرلحظه ممکن است بدلیل عدم توازن شدیدتدارکات و مهمات طرفین، شهر بطورکامل سقوط کند، دولت ترکیه و  آمریکا به گفته هیگل مشغول مذاکره و توافق برای آموزش سوری ها هستند! درحالی که دولت ترکیه با بستن مرزها مانع تقویت و کمک رسانی کردهای محاصره شده کوبانی هستند و درشرایطی  که نبرد مرگ و زندگی و ابعاد مقاومت کوبانی و کردهای منطقه چشم جهانیان را به صحنه جنگ دوخته است، براستی این دولت ها  با این آموزش ها به دنبال چه هستند؟
  بجزتربیت نیروهای دست آموز و وفاداربه اهداف و منافع ترکیه و آمریکا؟. اکنون وقتی از زبان مقامات آمریکائی شنیده می شود که سوریه اولویت اول آمریکا نیست و یا دولت ترکیه می گوید که کردهای سوریه و داعش به یکسان تروریستی هستند، در واقع  به این معناست که نبردموجود را برسمیت نمی شناسند و  ریتم و سطح مقابله با داعش توسط آنها تابعی است از سطح تقویت بدیل مورد نظرخود درمنطقه. واقعیت آن است که آنها از خودمدیرتیی و تشکیل  شوراها و سازمان یابی های واقعا مردمی و مستقل  بودن کردهای این منطقه و گسترش این موج درهراس اند. 
آما آنها غافلند که درجهان امروز هرجا که مقاومتی علیه دشمنان نسانیت و آزادی جوانه بزند، درهمان حال خاک پرباری برای افشاندن بذرهای دموکراسی مستقیم و خودمدیریتی نیز آفریده می شود. دموکراسی مستقیم و سازمان یابی بدون سلسه مراتب و بی نیازی از رهبران فرهیخته و خودمدیریتی، اخگرسوزان پارادایم جدید و در راستای پیوندناگسستنی نان وآزادی و برابری و رهائی است.

 محاصره کوبانی باید درهم شکسته شود، از هردو سو: هم ازسوی خلافت اسلامی و هم از سوی دولت ترکیه و متحدانش!

No comments: