Sunday, November 02, 2014

!یک پرسش و پاسخ

!یک پرسش و پاسخ

پرسشی است  پیرامون سیاست اشاعه ترس و شوک درمانی رژیم را درهم بشکنیم. این سؤال  بر تاکتیک و چگونگی آن تمرکزدارد و اینک پاسخی به آن: آقای تقی روزبه می فرمایید: «تاکتیک شوم و رسواکننده شوک تراپی برای درمان بدحجابی را با هوشیاری و کنش معطوف به رهائی هم چون بومرنگی بسوی چهره پرتاب کننده اش برگردانیم.».
یعنی دقیقا چه کار باید بکنیم تا این بو میرنگ شده و به سوی خود رژیم برگردد؟ کجا باید بو راه بیاندازیم؟ کجا باید رنگ بپاشیم؟ چه جوری باید بو میرنگ درست کنیم و چه جوری آنرا ول کنیم توی حوزه یا نماز جمعه یا مجلس؟ امضاء ناشناس  به تاریخ 9 آبان (زیرنویس سایت روشنگری)*
پاسخ به دوست ناشناس:
 همانطور که درمقاله هم آمده پادزهرهراس افکنی گسترش دامنه اعتراضات و کنشگری علیه آن و همستگی با جنبش زنان است. بخش های مختلف کارگران و زحمتکشان و دانشجویان و... با گسترش اعتراض خود و با درنظرگرفتن اهداف رژیم از این جنایت می توانند تعرض رژیم را به شکست و تف سربالا تبدیل کنند. البته ناگفته نماند که  تاکتیک را کسی از دهن خود کشف نمی کند، بلکه بیش ازهمه این خودجنبش ها و معترضین هستند که  آن را ابداع می کنند. تک جوش های اعتراضی چندین دانشگاه و ازجمله امیرکبیرکه تأثیرگذار برسایردانشگاه هاست  و تعمیم تظاهراتی جون اصفهان با آن شعارهای کوبنده و افشاگرانه اش و به عنوان نمونه ای درخشان سخنرانی نرگس محمدی در بزرگداشت ستارکیانی و ... موارددیگری از این گونه کنش هائی هستند که باید تکثیرشوند. حتی دیده و شنیده می شود که خانواده و فامیل و نزدیکان در همراهی با زنان و دختران برای غلبه برترس اقداماتی را انجام داده اند.  از آنجا که این جنایت و تعرض، تعرض به تک تک خانواده ها و حتی به تمام مردم است ازهمین رو عمیقا مقابله با آن مساله و درد تک تک آنهاست. و درهمین رابطه  بسیج  و به میدان آمدن خانواده ها دارای اهمیت است. یک نکته را دراین میان نباید از یادبرد. در واقع به یک تعبیر"ماه عسل همزیستی" حکومت اسلامی با ورود به فازانحطاط و گندیدگی کامل به اتمام رسیده است، بطوری که هم چون استخوان لای زخم بدن اجتماعی را به دردجانگاه و ممتدی گرفتارکرده است. از همین رو جزبه میدان آمدن جامعه و مبارزه فعال علیه آن، امیدی برتسکین این دردها وجود ندارد تاچه رسد به ریشه کردن آنها.   
 ترکیبی از افشاگری نسبت به اهداف و نقش رژیم و نیز گسترش کمپین های اعتراضی همانطورکه درسطح معینی صورت گرفته و لی هنوز کم است. حمایت فعال نیروهای خارج کشور از آن ها و افشاگری و ازجمله دستگیرشدگان و افشاگری رژیم نیز بخش دیگر و مکملی از این  این اقدامات را تشکیل میدهد. هدف باید برپائی هرچه بیشتریک جنبش ضداسیدی که دست پخت رژیم است باشد. هم اکنون رژیم باتناقضات و دوگانه گوئی های بزرگ و شکننده ای مواجه شده است که قادرنیست  قافیه شعری را که ساخته و پرداخته است جورکند  و نسبت به افروختگی و خشم  و بدبینی گسترده جوحامعه علیه خود نیزغافلگیرشده است. خلاصه با افشاء وسیع اهداف رژیم و تشدید فشارافکارعمومی می توان این تعرض رژیم را با شکست مواجه ساخت. البته رژیم توطئه ای را برای سرکوب بیشترجامعه تدارک دیده وبسوی جامعه پرتاب کرده و آن را با تبلیغات و طرح و تهدید و شوک می خواهد به خوردمردم بدهد.  برماست که آن را تبدیل به بومرنگی بکنیم که به صورتش اصابت کند (ضمنا باید دانست که بومرنگ برخلاف ظاهرش  کلمه فارسی نیست بلکه از زبان استرالیا و انگلیسی آمده و نوعی ابزارشکاربوده است).


 

No comments: