Tuesday, January 27, 2015

!شادباش به مناسبت آزادی شهرکوبانی و خروش مردم یونان علیه ریاضت اقتصادی

شادباش به مناسبت آزادی شهرکوبانی و خروش مردم یونان علیه ریاضت اقتصادی
دو پیروزی و دو گام نزدیک شدن به رهائی !

آزادشدن شهرکوبانی را به همه آزادیخواهان و برابری طلبان شادباش می گویم. یادجان باختگان آزادی و رهائی و مفاومت سترگشان گرامی  باد! گرچه  بهای بسیار سنگینی برای آن پرداخته شد، و می دانیم که هنوز هم برای تحقق کامل آزادی و رهائی نبردهای سخت و نفس گیری پیش رواست. اما بی تردید طی همین گام مهم در تقویت امید و عزم نیروی مدافع رهائی از قید و بندهای تاریک اندیشی و زنجیرهای سرمایه، و نیز تضعیف روحیه دشمنان رهائی را نباید دستکم گرفت.   
                    ******                         

هم چنین پیروزی مردم یونان بر دولت کارگزاراتحادیه و علیه تحمیل ریاضت اقتصادی فلاکت آفرین را باید به مردم یونان و جهان و همه آنانی که علیه زنجیرهای انقیادسرمایه میارزه می کنند شادباش گفت. گرچه این هنوز گام اول است و گام ها و چالش های بزرگی در پیش رواست. زنجیرهائی سرمایه داری هم چنان بردست و پای مردم یونان بسته است، اما گسستن گوشه ای از این زنجیرها به نوبه خود گامی به جلواست و توشه ای برای برداشتن گام های بعدی!.            

در آرزوی آن که جوانه های امیدمردم یونان پژمرده نشوند و هم چنان شاداب و نیرومند به رویش خویش ادامه دهند و شاهدجش گرفتن پیروزی های بعدی هم باشیم. ما باید از پیروزی های خود  ولو آن که در قیاس با اهدافمان کوچک و تنها یک گام به جلو باشند امید و انرژی بگیریم، بدون آن که چشم خود را به چالش های جدیدی که در پیش رویمان سر برمی آورند به بندیم!

Post a Comment