Wednesday, June 07, 2017

عملیات تروریستی داعش در تهران و فضای تیره حاکم بر منطقه

عملیات تروریستی داعش در تهران و فضای تیره حاکم بر منطقه
۱-رژیم اسلامی به امنیتش می نازید که آنهم ترک خورد.. گواین که خامنه ای با ترقه بازی نامیدن آن خواست صورت مساله را پاک کند ولی خود را به مضحکه کشید.. . بقولی امینت حبابی ترکید... مناقشه دوجناح هم تحت عنوان فضای امن یا فضای امنیتی و دو رویکردی که خامنه آن را چالش و سازش خوانده وهزینه سازش را بیش از هزینه چالش عنوان کرده است...
۲-خامنه ای مدتی پیش از گسل های قومی عقیدتی زبانی صحت کرده و نسبت به استفاده از آن در رقابت ها هشدارداده بود. ولی شاید فکرنمی کرد که این گسل ها تا این حد حساس و خطرناک باشند. اکنون اعلام شده و قرائن هم حاکی از آن است، که تروریست ها ایرانیانی بودند که جذب داعش شده بودند.... اکنون با این عملیات پروسروصد که به معنای اعلام حضورشان بود چه بسا بستر و زمنیه های تازه و مساعدی برای گسترش و عضوگیری برای خود فراهم کنند
۳- تشدیدعملیات برون مرزی توسط داعش در شرابطی صورت می گیرد که اولا این جریان در حال از دست دادن دو مقراصلی و مرکزی خلافت اسلامی موصل و رقه است که باین ترتیب می کوشد با بردبین المللی دادن به عملیات خود از پی آمدهای عقب نشینی ها و افت روحیه حامیان خود جلوگیری کند و ثانیا درشرایطی صورت می گیرد که منطقه و خاورمیانه به باتلاق بحران های عمیق تری فرومی رود: آن چه که «بهار»ترامپیسم خوانده می شود. در این قازجدیدرژیم ایران (و البته عملا و به تبع آن مردم ایران) به عننوان آماج تهاجم ترامپیسم موردتهاجم و فشارقرارمی گیرد. ایران رسما به عنوان تروریست درجه ۱ (مثل همان محورشرارت بوش پسر وبدتر از آن) خوانده می شود. این باصطلاح پیمان ضدرتروریستی یا ناتوی عربی-اسلامی رسما با حضورترامپ و معاهده های سنگین تسلیحاتی معنعقدمی شود. تمرکزداعش در حالتی که زیرفشارسنگین قراردارد علیه ایران شیعه و تروریست درجه اول در عین حال سیاست هوشمندانه ای است که در شیفت ناتوی عربی ضدتروریسم به سمت ایران به نوعی، هم به معنی ائتلاف ضمنی با حبهه باصطلاح ضدتروریسم ترامپ است و هم جلب حمایت سنی مذهبان متعصب و فاناتیک توسط داعش در شرایط هزیمت. ..
۴- این که در اوج حمله تروریستی به ایران با چنین ابعادجهانی، سنای امریکا با رای قاطع طرح تحریم ها تازه و پرپی امد علیه ایران بخاطربی ثبات سازی و موشک سازی و تروریسم و سپاه را بی توجه به جوعمومی وافکارعمومی به تصویب می رساند نشان از آن دارد که دولت جدیدآمریکا و سنا و مجلس نمایندگان تا چه حد در پیشبردسیاست های منطقه ای حول ضدیت با حکومت ایران با گماشتن ژاندارم جدیدی برای منطقه برای پرکردن خلاءٔ افول داعش و به عقب راندن ایران ومنزوی کردن اش در منطقه و جهان تا چه حدجدی و مصمم بوده و افق آینده تا چه حد تیره است. مهار و به عقب ایران گام بعدی اش به طورحتم طرح تجدیدنظر در برجام است.. برگهای رژیم پیوستن به پیمان شانگهای و جلب حمایت اروپاست .. . این که تا چه حدبتواند از آنها سودجوید و موفق شود تاحدزیادی بستگی به آن دارد که سیاست چالش و یا تنش زدائی کدامیک بتوانند در منازعه قدرت دست بالا را پیداکند.... فعلا که خامنه ای برای پیش بردسیاست چالش خیزاول را برداشته است.... سیاستی که در عین حال ضدحمله ای برای بازداشتن حریف از پیش روی پس از پیروزی در انتخابات است.....

No comments: