Tuesday, September 25, 2018

سخن روز: فرشگرد و شوخی تاریخ

!فرشگرد و شوخی تاریخ

سخن روز: حمله مسلحانه در اهواز، شوخی تاریخ نوسلطنت طلبان فرشگرد و اعلام جنگ به کمونیسم و نیز درباره مراسم عاشورا، مذهب و ضرورت جنبش روشنگری - گفتگوی سعید افشار و فرزین ایرانفر از رادیو همبستگی با تقی روزبه 

بازپخش از رادیوبرابری :
 

No comments: