Wednesday, October 03, 2018

حکم دیوان کیفری لاهه به سودایران، و موفقیت های ناپایدار

حکم دیوان کیفری لاهه به سودایران، و موفقیت های ناپایدار!
دیوان کیفری لاهه که به مثابه اهرم قضائی سازمان ملل محسوب می شود، در صدورقرارموقت که دولت ایران به خاطرنقض پیمان مودت ۱۹۵۵ حکمی صادر که تحریم های دولت آمریکا عرصه های داروئی و وسائل پزشکی و موادغذاتی و صنعت هوانوردی را تحت تاثیرقرارداده است. از همین رو از دولت آمریکا خواسته است که سیاست های تحریمی اش را به نحوی پیش ببرد که عرصه های فوق را موردآسیب قرارندهد.

البته این ها شامل کل لغوتحریم ها که دولت ایران خواهان آن بودنیست اما به همین اندازه هم در مغایرت با تحریم همه جانبه ای است که دولت ترامپ دنبال می کند. چنان که به عنوان مثال آزادشدن واردات موادغذائی و یا فروش هواپیما و یا ایحادمسیرمبادله پولی(تراکنش مالی) جملگی در حکم ایحادشکاف در تحریم های قاطع آمریکا خواهد شد. البته گرچه حکم دیوان لاهه لازم الاجراست و در صورت عدم اجراء تضمین کننده آن هم شورای امنیت است، اما می دانیم که در نهایت می تواند با حق وتوی دولت آمریکا مواجه شود و قابلیت اجرائی خود را از دست بدهد. از این زاوبه تنها پی آمدهائی چون انزوای بیشترآمریکا و فشارافکارعمومی جهان را همراه خواهدداشت. و گرچه این یک پیروزی برای ایران هم هست (رژیم از یک جهت و مردم از جهت دیگر). با این همه تا آنجائی که به رژیم جمهوری اسلامی مربوط است می تواند این پیروزی آسان از دست برود. چرا که عملکردرژیم در سطح جهانی همه چیز را هیچ و پوچ می کند. چنانکه نوشتن نام آمریکا و اسرائیل و اضافه کردن نام عربستان بر موشک های پرتابی به داعش در سوریه حتی آن همدردی اولیه جهانی در عملیات تروریستی اهواز را نیز خنثی می کند و یا مبادرت به عملیات تروریستی در اروپا چه در هلند و چه اخیرا در پاریس و مقرمجاهدین دارد که موفق هم نشد کاردستش می دهد و بار دیگر دولت های اروپائی را با تروریسم دولتی رژیم درگیرمی کند آنهم درست در لجظاتی که اروپائیان به نجات برجام و مقابله با تحریم های آمریکا برخاسته اند و دولت آمریکا و اسرائیل در محمع عمومی بدلیل یک جانبه گری و نقض برجام منزوی شدند و دولت روحانی هم سیاستش آن است که حول صف آرائی های یک جانبه گری و چندجانبه گری جهانی مانورداده وچتر حفاظی برای نظام دستحوش بحران های کمرشکن فراهم کند؛ درست در همین زمان نقش دولت موازی و قدرتمند سنگرگرفته در پشت دولت رسمی چنان در تقابل با آن به «خرابکاری »دست می زند که این نوع گشایش ها و فرصت ها را به باد می دهد.....

در رابطه با ارجاع تحریم ها توسط رژیم به دیوان لاهه و این که چه کسی به ایران چراغ سبزداد، نگاه کنید به به یادداشت زیر که قبل از صدورحکم دیوان نگاشته شد:
مضحکه استنادایران به عهدنامه مودت سال ۱۳۳۴!
اوت 27
نوشته شده توسط roozbe
آیا استنادایران به عهدنامه مودت سال ۱۳۳۴ بین ایران و آمریکا، سوای نتایج جنبه های حقوقی اش به عنوان یک شگردسیاسی مضحک نیست؟ کشوری که سفارت خانه اشغال می کند و دو تابعیتی گروگان می گیرد و اساسا هویت خود را در تقابل اسلام و دشمن (آمریکا) استوارساخته و خامنه ای حتی اخیراهم تأکیدکرده که مذاکره با آمریکا ممنوع است و هیچگاه با آن مذاکره نخواهیم داشت…. حالا در یک رویکردی که به عقل هیچ ابلیسی هم نمی رسد متوسل به عهدمودت دو کشورشده است که بیانگردوستی و مودت دوکشوراست و طرفین نباید بر طبق آن به هیچ نوع اقدامی که به این دوستی و به حقوق شهروندان و یا منافع و اقتصاد و …. دیگری آسیب بزند متوسل شوند!
البته گشودن رمز و رازمعمای این رویکرد چندان آسان نیست. صرفنظر از ریسک شکایت در چهارچوب سازوکارهای برجام که بدلیل تعبیه مکانیزم ماشه در آن می تواند هم چون یک عمل انتحاری و بازگشت همه قطعنامه های پیشین سازمان ملل منجرشود، بعیداست که این ابتکار از «عقل» خودجمهوری اسلامی بیرون تراویده باشد. بنظر می رسد که به نوعی از سوی کشورهای اروپائی این سیگنال زده باشد. واقعیت آن است که اروپا در مقابله با سیاست های دولت ترامپ از نهادهای بین المللی هم که در آن نفوذ دارد برای مقابله با سیاست های یک جانبه گرائی ترامپ و مشخصا فسخ یک جانبه توافق هسته ای نیز سود می جوید. چنانکه شاهد بودیم چندی پیش گزارشگرویژه سازمان ملل در عرصه حقوق بشرنیز این تحریم ها را غیرقانونی و ناقض حقوق شهروندان ایران اعلام کرد* گزارشی که در آستانه شروع تحریم های آمریکا بدون چراغ سبززدن قدرت های اروپائی نمی توانست اتفاق بیفتد. از قضا حقوق دانان مدافع ایران در اولین جلسه این دیوان برای رسیدگی به شکایت، در دفاعیات خود به همین گزارشگرهم برای تاییدادعاهای خود استنادکرده اند. نباید فراموش کرد که اساسا دبیرکل کنونی سازمان ملل نیز به نوعی برگزیده اروپائی هاست و آمریکا از این که تیغش در سازمان ملل نمی برد بارها شکوه کرده و به گونه ای هم از برخی نهادها خارج شده و سازمان ملل را نیز به تقلیل و یا عدم پراخت بودجه ای که یک چهارم آن توسط آمریکا تأمین می شود تهدید کرده است…. چندی پیش در پی شکایت دولت ایران رئیس قضات دیوان بین المللی لاهه هم در نامه ای به دولت آمریکا از آن خواست که از اتخاذتصمیمات تازه ای که در رسیدگی به این پرونده تاثیرگذارهست اجتناب ورزد که البته ترامپ وقعی ننهاد و دوراول تحریم ها را اعلام داشت… در چنین شرایطی دولت آمریکا بیش از هردولت بزرگ دیگری سعی می کند که تصمیمات مهم مرتبط با دیگرکشورها را که باید بطورجهانی اتخاذ شود با دورزدن سازمان ملل پیش ببرد که البته منجر به انزوا و فشارجهانی بر علیه خودوی می شود… صدورأی قطعی و نهائی توسط دیوان عموما با فاصله زمانی طولانی ( چه بسا سالها) صورت می گیرد و اما حکومت اسلامی با توجه به نادیده گرفته شدن خواست و دستورقبلی رییس دیوان توسط آمریکا، خواهان صدورحکم موقتی و سریع برای اجتناب از تصمیمات تازه ( و مشخصا تحریم ها) توسط دولت آمریکا شده است.
البته هم برای اروپا و هم برای دولت ایران مشخص است که حتی اگر دیوان لاهه به سودایران هم حکم صادر کند، دولت آمریکا زیربارآن نخواهد رفت. با این همه از یکسو این بخشی از منازعه و رقابت قدرت های جهانی با یکدیگر است و ایران هم می تواند از آن برای جلب کمک های دیگرکشورها و مقابله با تحریم ها سود جوید و از سوی دیگر کشورهای اروپائی با تشویق دولت ایران در ارجاع به پیمان مودت بین ایران و آمریکا باصطلاح در صددبرطرف کردن موانع ارتباط بین آن دو برای مذاکره هستند… گرچه حکومت اسلامی بارها نشان داده است که وقتی خرش از پل بحران و استیصال رد شود، دوباره چموش می شود و به مقتصای طبیعتش عمل می کند… اروپائی ها بفکرتقویت پیوندهای ایران با جهان برای رام کردن رژیم هستند، اما برای مردم ایران و کنشگران ضدسیستم که آگاه به ماهیت رژیم رژیم اند از قضا دوره های استیصال زمان تعیین تکلیف است…
منابع:
ایران خواستار صدور دستور موقت دیوان لاهه شد

No comments: