Tuesday, June 25, 2019

پیرامون برخوردمسیح علی نژاد با کشف حجاب یک بازیگرتلویزیون


پیرامون برخوردمسیح علی نژاد با کشف حجاب یک بازیگرتلویزیون:
فالانژیسم شاخ و دم ندارد!
تا دیروز خودش حجاب داشت و حتی در خارج هم برای مدتی کلاه پوششی از سر برنمی گرفت. اما امروزه برای آن که خود را خیلی پیشتارنشان دهد به کسی که جرئت کرده است در ترکیه دیواربه دیوارایران حجاب از سربردارخائن می گوید. واقعیت چیست؟

زنان جامعه ایران در مسیرنافرمانی مدنی خود اکنون به مرزهای بقول رژیم کشف حجاب رسیده اند که سران حکومت «ناموس پرست» را بشدت نگران کرده است. این مبارزه آنطور که این یا آن «پیشتاز» می پسندد صورت نمی گیرد و به اشکال پیچیده تری صورت می گیرد. فراموش نکنیم که این فرایند ریشه در حرکت خودجامعه و مردم دارد که بازتابش در باصطلاح سلبریتی ها باین صورت اتفاق می افتد. حال آیا با گفتن خائن که از قضا از واژگان موردپسند رژیم باین نوع رفتارهاست، به رونددر حال انکشاف کمک می کنیم و یا می خواهیم آن ها را به دامن رژیم سوق دهیم و یا بطریق غیرمستقیم رژیم را تحریک کنیم که نان و آب آن ها را ببرد و رامشان کند... چه هدفی داریم؟ این نوع باصطلاح مبارزه را در عرصه سیاسی توسط پومبیدو و سران دولت ترامپ هم شاهدیم که این خانم از جمله ستایشگران و مشتاقان آن رویکرد و حتی از کارمندان آن است (صدای آمریکا). این واقعیت دارد که ما درگذاربه حماسه کشف حجاب در نظامی که ماموریت آسمانی برای حفظ حجاب دارد، به نوعی شاهدحالت های دوگانه و التقاطی هستیم. البته نفس این دوگانگی قابل ستایش نیست و به شکل منطقی هم می تواند موردانتقادقرارگیرد اما گذر از دوگانگی به یگانگی را که با واقعیت سرکوب و الزمات زندگی افراد و البته سطح جنبش و توان افراد در هزینه دادن ارتباط دارد را نمی توان با خائن و مزدور و غیره خواندن شتاب داد. برعکس می تواند گزگ سرکوب و ایجادشکاف مصنوعی در روندکشف حجاب را به رژیم هم بدهد.... این رویکردخود موضوع یعنی واقعیت فروپاشی حجاب را نمی بیند و  نیات و رفتارسوژه موردنظر را عمده می کند و با آن برخورد ارزشی می کند، از قضا آن نوع ارزشی که خودرژیم هم در آن سهیم است.
در پاسخ به یک نظر:
اگر افرادی عادی دست به برداشتن حجاب در هر جای دنیا بزنند نقدی بر انها نیست و چه حقی مسلم تر از این. حتی نقدی هم به خانم اسکندری در این خصوص وجود ندارد. بلکه دو رویی این سلببریتیها مردم را عصبانی میکند. اینجا از حجا ب دفاع میکنند و در حلقه قدرت میلولند و میچرند ودر آنور آب به شکل دیگری هستند:
این دوگانگی ها بخشی از یک روندعمومی است و تنها اختصاص به حجاب هم ندارد.. باید درنگاهی کلان به آن ها نگریست. از خودمردم هم نباید تصویرخیالی ساخت آنها نیز در حال گذارهستند و خیلی ها همین رفتارها را درمحدوده زیست خود دارند. بخش مهمی از همین مردم در انتخابات چهاردهه همین رفتارهای دوگانه را داشته اند. دوم آن که خشم مردم از این رفتارها نیز قابل درک است و حتی به شکل طبیعی پیش برود مثبت است یعنی آنها این نوع سلبریتی هائی که واقعا با رژیم نیستند، باید زیرفشارمردم و فشارسازنده و نه زخم زدن و کینه ای کردن و خوردکردن شخصیت و... قرارگیرند. اما بحث چیز دیگری است. بحث دیدن جهت و تقویت این روند است و اتلاق خائن و مزدور و .... مشکلی را حل نمی کند. من به تجربه زندگی خود دریافته ام که پشت این گونه برخوردهای سیخکی و غیرمنطقی معمولا اثبات خود وهژمونی خود (پیشتازنشان دادن) مطرح است ( و در این موردحتی اهداف سیاسی و فراتر از حجاب هم دنبال می شود). خوداین خانم در همین گفتگو تا آن جا پیش می رود که وقتی حجاب هم بسر داشت خود را پیشتارمبارزه علیه حجاب اجباری عنوان می کند تا چه رسد که حجاب را از سربرداشته باشد. بنابراین بحث من نه انکاراهمیت مبارزه و فشارمردم و برخوردسازنده و اصولی،که کانونی کردن آن تحت تیتر خائن است که کمکی به رشدسالم و سازنده این روند نمی کند....  
کدام را عمده می کنید: کشف حجاب را یا رفتاردوگانه و مذبذب فردی را؟
برخی ها دوست دارند اصل ماجرا یعنی حماسه کشف حجاب جاری در متن جامعه را تحت الشعاع مسائل ثانوی که البته وجودهم دارند و در جای خودهم بدرستی موردانتقادهم هستند قراربدهند و ناخواسته ضرب آن را بگیرند. و به مساله از جنبه های فردی و سلیقه ای واردشوند. حرف من مسکوت گذاشتن آن ضعف ها و ریاها و دوگانگی ها نبوده است بلکه آن بوده است که آن را اصل نکنیم تا مسائل اصلی و واقعی یعنی جریان کشف حجاب به امرثانوی تبدیل شده و ملاخورشود ... این شیوه اصل و فرع کردن به صراحت بیان شده ولی می دانم که رعایت این نوع موازین با مذاق مطلق گرای بخشی از ما چپ ها اصلا سازگارنیست. همه باید بدانیم که اگر خشت پایه های مسیرحرکت را به شکل اصولی نچینیم کسی در امن و امان نخواهد ماند... ما خود خویشتن را در این نوع کنشگری ها می سازیم. این که مثلا موضوع واقعی را از متن خود بیرون بکشیم و آن را بشکل دلبخواهانه و سلیقه ای در چهارچوب مثلا رفتارهای دوگانه و ارزشی چون خیانت فردی و ...کانونی کنیم به گمان من نه نقدواقعیت در تمامی وجوه خود که بردن ذهن از مسأله اصلی بجای دیگراست که از قضا برنده اش هم خودرژیم خواهد بود. گرچه ما هنوز هم نمی دانیم که آیا این واقعه بصورت طبیعی اتفاق افتاده یا آن که ..
تقی روزبه  ۲۰۱۹-۰۶-۲۳
مناظره در باره ویدیوی ستاره اسکندری


No comments: