Wednesday, April 30, 2014

!بسوی تعین طبفه کارگرجهانی

       !گرامی باد روزجهانی طبقه کارگر
آیا بسوی شکل گیری یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟*
تقویت و شتاب فرایند جهانی شدن طبقه گارگر وشکل گیری این حلقه مفقوده می تواند توازن نیرو را بسود کارگران و محرومین بهم بزند.
معمولا وقتی از کارگران و طبقه کارگرصحبت می شود، همه به یادمطالبات معیشتی و اقتصادی و اتحادیه ها و تشکل هائی که دراین چهارچوب معنا دارند می افتند. رسانه ها و مطبوعات کلان و تأثیرگذار بورژوازی نیز عموما درهمین راستا تلاش می کنند. گوئی کارگران به عنوان یک طبفه ربطی به مطالبات و سیاست های کلان درحوزه های اقتصادی و سیاسی و زیست محیطی و انواع تبعیض های اجتماعی ندارد و سیاست متعلق به حوزه شهروندی است.

Tuesday, April 29, 2014

!کلیدخوردن سناریوی تازه

آیا سناریوی تازه ای از سوی جناح افراطی درحال کلید خوردن است؟

دولت روحانی دربرابرآزمونی بزرگ!
لختی و بی عملی بهت آوردولت روحانی در برابر یورش به زندانیان سیاسی!
این بی عملی و سترونی چنان است که حتی صدای اعتراض حامیانی چون خاتمی، علی مطهری و فائزه رفسنجانی، مهدی خزعلی و... و خیل حامیان و رأی دهندگان به آن را هم درآورده است. البته دراین میان برخی از منتقدین بیش از آن که نگران نقض و تجاوز به حقوق شهروندان که سیاست همیشگی حکومت اسلامی بوده است باشند، نگران کلیدخوردن سناریوی جدید برای فلج کردن کامل دولت و ناامیدکردن مردم  به مثابه سیاهی لشکررأی دهنده و نهایتا رانده شدن از قدرت هستند.

Thursday, April 24, 2014

!تا اینجا یک به صفر به سودجبهه مقاومت

تا اینجا یک به صفر به سودجبهه مقاومت

عقب نشینی رژیم و ترفندبیرون کشیدن سیبل اعتراض. تلنگر فقیهانه و یورشی که به تفی سربالاتبدیل شد
تغییررئیس زندان درحکم یک عقب نشینی مفتضحانه و بیادماندنی رژیم است. نظام قضائی جمهوری اسلامی که با یک دوجین کارگزاریکی از دیگری مرتجع ترِ دست نشانده رهبر اداره می شود، دستگاه رسوائی که  زمانی حتی فردنظرکرده ای چون شاهرودی میراث تحویل گرفته از محمد یزدی رئیس قوه قضائیه پیش از خود را یک ویرانه نامیده بود، اکنون در یکی از بدترین و رسواترین دوره های حیات خود بسرمی برد.

Monday, April 21, 2014

!ضرورت دفع تعرض ارتجاع حاکمتعرض ارتجاع حاکم به حقوق شهروندان را درهم بشکنیم!
بیاد داریم که خامنه ای سال جدید را سال مقابله با رخنه و تعرض فرهنگی دشمنان نامید و خطرآن را حتی آن از مشکلات اقتصادی هم مهمتردانست. موضعگیری های اخیروی درمورد نابرابری حقوق  زن و مرد و توصیف برابری جنسیتی هم چون سخنی ناحق و غیرعادلانه، جزتحقق همان راهبرد نوروزی اش نیست.

Sunday, April 06, 2014

!شوکی تازه بررویکردی کهنه

!شکست حزب سوسیالیست فرانسه شوکی تازه به یک رویکردکهنه

شکست سنگین حزب سوسیالیست فرانسه گرچه با توجه به روند تشدیدبحران اقتصادی و بیکاری، وافت محبوبیت  فرانسوااولاند که او را به رئیس جمهوردارای کمترین محبوبیت(25%) در طی یک نسل  آنهم در زمانی کمتر از دوسال پس از کسب قدرت سیاسی تبدیل کرده بود، امرغیرمنتظره ای نبود. با این همه آن چه که در انتخابات محلی-بویژه مرحله دوم- رخ داد از نظرشدت و ابعادخود غافلگیرکننده بوده و نشان از عمق بحران و بی اعتمادی دارد.

Thursday, April 03, 2014

منشأ نابسامانی های حاکم برجهان

چه کسانی منشأعمده نابسامانی های حاکم بر جهانند؟

در پاسخ به نظریک خواننده
در پانویس مقاله سال نو، پیامو ضدپیام، و محورهای پیشروی خواننده محترمی نظری به شرح زیرابرازداشته است که گرچه ربط مستقیمی به  نوشته من ندارد، اما از آنجا که به هرحال حامل پیامی از سوی وی به رویکرد من و یا چپ ها نسبت به کوباست درنگی برآن را خالی از فایده ندانستم: