Sunday, April 29, 2018

چرخش بزرگ اروپا و پی آمدهای آن! آیا ما با پیمان سایکس-پیکوی جدیدی مواجه هستیم؟!


 چرخش بزرگ اروپا و پی آمدهای آن!
آیا ما با پیمان سایکس-پیکوی جدیدی مواجه هستیم؟!

دعوا برسرحفظ یا دفن برجام چه هدفی را دنبال می کند؟
تعیین تکلیف برجام با نزدیک شدن به سررسیداولتیماتوم گونه ای که ترامپ خطاب به اروپا برای خروج یا پذیرش اصلاحات لازم در آن تعیین کرده است، به مرحله حساس و عطف خود نزدیک می شود. نگاهی به مواضع هرسه طرف یعنی آخرین واکنش های ایران و ماکرون (و مرکل) و نیز ترامپ و سایرسردمداران دولت آمریکا، هرکدام به نوع و زبانی نشان دهنده بی اعتبارشدن آن است. 

Tuesday, April 24, 2018

تعیین تکلیف برجام واردمراحل حساس وحاد خود می شود.

تعیین تکلیف برجام واردمراحل حساس و حادخود می شود
ایران از گزینه های سه گانه اش سخن گفته است‌. به ترتیب از کم تنش ترین یعنی ماندن بدون آمریکا با همراهی اروپا و دیگرشرکاء و خروج از برجام و افزایش عنی سازی و بالاخره بدترین تهدیدآمیزترین حالت یعنی خروج از پیمان ام پی تی. حتی شمعخانی شق سوم را محمتل تر دانسته است.

Tuesday, April 17, 2018

شرایط حساس و دو عنصراصلی کنشگری خلاق!شرایط حساس و دو عنصراصلی کنشگری خلاق!

شرایط حساس و دو عنصراصلی کنشگری خلاق!

اگر بخواهیم به دونکته و نیازحیاتی در شرایط حساس کنونی انگشت بگذاریم، شکل گیری شبکه های سراسری یک جنبش عمومی و فراگیر ضداستبدادی از دل خرده جنبش های روبرشدکنونی با سیمای مطالباتی و ضداستبدای، و مشارکت فعال در شکل گیری یک گفتمان ترقی خواهانه و عمیقا دموکراتیک و برابری طلبانه را می توان دو رکن اصلی آن دانست. دو رکنی که می توانند به خرده کنشگری ما و بخش های مختلف جامعه معنا و جهشی تازه به دهند. 

Friday, April 13, 2018

سفسطه یا یک گزاره علمی؟!

سفسطه یا یک گزاره علمی؟!
فرخ نگهدار با الهام از مصطفی تاج زاده که این روزها سخت در تکاپوی نجات گفتمان نخ نما و بی اعتبارشده اصلاح طلبان توسط جامعه بویژه نسل های جدید است، در توئیتی می نویسد:
«اصلاح پذیری حکومت ها به قدرت مردم است نه ماهیت نظام ها، رژیمی که به اصلاح تن نمی دهد به رفتن هم تن نمی دهد. اگر ما قدرت برداشتن رژیم را داریم پس توان اصلاح آن را هم داریم. و اگر توان اصلاح را هم نداریم پس به اتکای کدام قدرت می خواهیم رژیم را برداریم؟!».

Tuesday, April 10, 2018

توسل به اقتصادشبه امنیتی و کارآئی آن


               توسل به اقتصادشبه امنیتی و کارآئی آن!
زلزله اقتصادی و تصمیمات رژیم برای ایجادثبات اقتصادی
بنظر می رسد که از دست دادن کنترل جامعه، و وقوع زلزله های گوناگون اجتماعی سیاسی و اقتصادی به یکی از واقعیت های اجتناب ناپذیرامروز جامعه ایران تبدیل شده است که بازتاب وجودیک بحران مرکب و چندوجهی است که بطورهمزمان فعال شده اند. این که دولت تصمیم می گیرد که با بحران سقوط آزادنرخ پول کشور در برابردلار و ارزهای دیگر به شکل دستوری و شبه نظامی برخورد کند نیزنشان دهنده بن بستی است که نظام اکنون با آن مواجه شده است. یعنی رژیم برای حفظ موقعیت خود ناگزیراست که به یک اقتصادکنترل شده و شبه امنیتی متوسل شود.

Friday, April 06, 2018

برند«چپ» و نشست کلن!

برند«چپ» و نشست کلن! 
در نشست کلن فی الواقع حادثه غیرمنتطره ای به وقوع نه پیوست. چیزی کم وزیاد نشد. «رخدادی» قابل توجه و قابل تأمل و بحث صورت نگرفت. آن چه که به درونمایه و راهبردهای کلان مرتبط است چیزمهمی جابجانشد. با این همه نمی توان گفت که این کوه موشی نزائید، تلاشی بود برای تغییربرند جهت روزآمدکردن خود. در شرایطی که خیرش های ضدسیستمی میخ نهائی را بر تابوت اصلاح طلبی کوبیده است و حتی شماری از اصلاح طلبان و کنشگران درون سیستمی امروزه حرف از رفراندوم و عبورمسالمت آمیز از نظام می زنند، و فراتر از آن، حتی بسیجی های سابق هم از نتایج چهل سال دخیل بستن خود به نظام ناامیده شده اند و سخن از خطرفروپاشی و نیاز به تصمیمات بزرگ سخن به میان می آورند، هیچ عقل سلیمی در چنین حال و هوائی با سکه از رونق افتاده اصلاح طلبی واردبازاربورس سیاست نمی شود.

Thursday, April 05, 2018

دوران پسابرجام، فازجدیدبحران ایران و آمریکا

سخنرانی اینترنتی تقی روزبه درباره تشدید فشارهای سیاسی اقتصادی دولت ترامپ علیه رژیم اسلامی ایران. آیا گزینه جنگ هم روی میز است؟