Wednesday, October 30, 2013

!چپ و مبنای بازسازی آن

مبنای بازسازی چپ و نقطه شروع


الف- چپ را باید در وجه اصلی خود به مثابه یک جنبش و بخشی از طیف جنبش طبقاتی-اجتماعی علیه مناسبات سرمایه داری و حامل گفتمان برآمده ازآن درنظرگرفت و نه بمثابه یک مکتب و جریان نظری و ایدئولوژیک. همانطورکه مارکس هم تأکید می کرد (نقل به مفهوم)، نقطه عزیمت، جنبش و مبارزه طبقاتی هم اکنون موجود و تقویت گرایش های پیشرو در آن است و نه باور به مشتی "اصول" پیشینی.

Tuesday, October 29, 2013

؟نقدی فشرده پیرامون کدام چپ و کدام سوسیالیسم

نقدی فشرده به نوشته کدام چپ، کدام سوسیالیسم؟ *1


 در درجه اول نتاقض نوشته با خویش است و لاجرم منظق تناقض آمیزحاکم برآن که برطبق آن هر بخشی نافی بخش دیگرمی گردد. ازسوسیالیسم و یا اکوسوسیالیسم صحبت می شود، اما درهمان حال از پارلمان نمایندگی هم سخن گفته می شود.

Wednesday, October 23, 2013

!دولت های خودکامه ترازنوین

شنود و جاسوسی تعمیم یافته، و برآمد خودکامگی و تمامیت گرائی ترازنوین!

پیش درآمد: آشکارکردن سیاست ها، اطلاعات و بند وبست های پنهان دولت ها و اسرار معاملاتی ، اعم ازاقتصادی وسیاسی و نظامی  و نیز انواع امتیازات تحمیلی قدرت های امپریالیستی به کشورهای تحت سلطه، از دیربازیکی از خواست ها و مواد برنامه ای جنبش های رهائی و احزاب  و نیروهای رادیکال بوده است. 

Saturday, October 19, 2013

!نگاهی به یک فتوای شبه فاشیستی

دفاع صریح و فاشیستی ناصرمکارم از آپارتاید مذهبی!


سران رژیم و مراجع مذهبی گاهی در تبلیغات رسمی خود ظاهرا از دشمنان اسلامی که مشغول نفاق افکنی بین شیعه و سنی هستند و از دامن زدن به اصطلاح به هلال شیعه و سنی ابرازانزجارمی کنند و برحسب تعارف ژست مدافعان وحدت مذاهب را بخود می گیرند و به عنوان ابزاری درخدمت دیپلماسی از آن سودمی جویند. اما

Friday, October 18, 2013

!بحران مهاجرت درمرز فاجعه

فاجعه انسانی مهاجرت، هم چون ننگی برپیشانی تمدن بشری!

اساس بحرانی بنام مهاجرت را  فقر و جنگ و سرکوب تشکیل می دهد. کمترروزی است که خبری دردناک و فاجعه آمیز دراین مورد بگوش نرسد. هرروزخبرهائی چون غرق شدن صدها نفر در آب های ایتالیا و مالی- از دروازه های ورود به جهان غرب- و یا نجات صدها تن دیگر درامواج پرخروش دریاها بگوش می رسد. زیاد دورنرویم،

Saturday, October 12, 2013

معضل واقعی چیست؟

!دور دوم مذاکرات هسته ای و چالش ها


این نوشته شامل نکات زیر است:
 معضل واقعی در مذاکرات هسته ای رؤیاهای متفاوت است: دریکسو چگونگی انداختن زنگوله به گردن حریف و در سوی دیگرامتناع از ورود به تونل تاریک و بدون دریافت تضمین های لازم. آیا واقعا همه طرف های دعوا خواهان یک سیاست بردبردهستند.؟
معمای تناقض در رویکرد و سخنان مقامات ایران و از جمله ادعای اختیارات کامل روحانی و این که  به قول او طرف ایران مصمم به حل صددرصد موضوع هسته ای در زمان کوتاهی است از یکسو و خرده گیری خامنه ای از سوی دیگر را چگونه باید تأویل و تفسیرکرد؟.

Wednesday, October 09, 2013

!چهارنکته روشن می شود

جنگ قدرت، وزیرامورخارجه را روانه بیمارستان کرد!

ظریف را دیپلماتی ورزیده و کارکشته بشمارمی آورند. اما تجربه اخیر مذاکرات او در پشت درهای بسته با نمانیدگان مجلس اسلامی، بویژه مخالفان مذاکره با آمریکا که وی را  روانه بیمارستان کرد، نشان دهنده آن است که او هنوزهم باید  در کوران جدال بی پایان جناح های قدرت درس ها بیاموزد و گرنه  چه بسا ناچارخواهد شد که برای مدت بیشتری اتاق های بیمارستان را به رتق و فتق اموروزارت خارجه اختصاص دهد!.