Friday, February 28, 2014

!ادعای مضحک رژیم در موردایرانیان خارج ازکشور

ایرانیان خارج از کشور و ادعای مضحک رژیم ایران!

حسن قشقائی معاون وزارت امورخارجه مدعی شده  که مخالفان جمهوری اسلامی، تازه آنهم دربهترین حالت بین 3 تا 4 درصدایرانیان خارج کشور را تشکیل می دهند! لابد اگرایشان ارفاق نمی کردند و خفیف ترین حالت را در نظرمی گرفتند، اصلامخالفی  درخارج کشور وجود نداشت و خیال رژیم و ایشان نیز از "مزاحمت های آنها" راحت شده بود!

Wednesday, February 26, 2014

!فاجعه تولید و توزیع بنزین آلوده و ضرورت پاسخ گوئی حاکمیت

حاکمیت باید پاسخگوی فاجعه توزیع بنزین آلوده و غیراستاندارد باشد!

اکنون دیگررسما آلودگی و غیراستانداردبودن بنزین های تولید شده توسط تأسیسات پتروشیمی، توسط وزیرنفت اعلام می شود*. او ازتوقف توزیع این نوع بنزین و توزیع بنزین پاک  که از خارج وارد می شود برای کلان شهرها خبرداده است.

Tuesday, February 18, 2014

!پیرامون تغییرچالش برانگیزنام سازمان راه کارگر

آیا دلایل ارائه شده برای تغییرنام سازمان کارگران انقلابی  به سازمان راه کارگر پذیرفتنی هستند!؟
نگاهی به قطعنامه* و دلایل  ارائه شده برای تغییر نام سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) به سازمان راه کارگر.

 قطعنامه دلایلی را برای این تغییر برشمرده که ابهام زا و چالش برانگیزبوده و پرسش هائی را پیشا روی خواننده می گذارد. در صورتی که این تغییرات جزئی و معطوف به اشکلات فنی بودند نیازی هم به این یادداشت نبود، اما از آنجائی که این تغییرنام متأسفانه مهمترین مشخصه یک سازمان انقلابی با چندین دهه قدمت را نشانه گرفته و از آنجائی که جنبه اجرائی یافته و اعلام بیرونی هم شده، نمی توان به عنوان یکی از مخاطبین و از علاقمندان به سرنوشت چپ  از کنارآن بی اعتنا رد شد. نکات قابل نقد عبارتند از:

Tuesday, February 11, 2014

!انقلاب 57 و نسل سوخته!


انقلاب بهمن و سه سؤال کلیدی (بخش اول)

انقلاب 57 و نسل سوخته!

انقلاب بهمن و وجدان معذب نسلی که آن را برپاکرد و ضرورت تصفیه حساب با آن!
نسل هائی که پس از انقلاب بهمن متولد شدند عموما خود را نسلی سوخته شده می دانند. برای اکثرآنها انقلاب و حکومت اسلامی همزاد و همسان یکدیگر تصورمی شوند. و البته حکومت اسلامی نیز در طی این سی و پنج سال بی وقفه خود را  تجسم و بانی و محصول طبیعی انقلاب معرفی کرده است.

Friday, February 07, 2014

!لیست سیاه جدیدآمریکا چه هدفی را دنبال می کندرژیم ایران نگران شکسته شدن فضای امنیتی حاکم برجامعه است!
وآمریکا نگران ازهم پاشیدن نظام تحریم ها برایران است!. 
سیاست آمریکا درمورد تحریم ها، سیاست استفاده توأمان ازگاز و ترمزبوده است تا بتوان با سرعت کنترل شده و اندکی جلورفت و اجازه نداد ماشین دوربردارد.

Wednesday, February 05, 2014

!پرده برداری آکسفام از یک هیولای واقعی

!پرده برداری از یک هیولای واقعی
گزارش آکسفام همچون ادعانامه ای علیه نظام سرمایه داری!
فروم یا مجمع جهانی اقتصاد در حقیقت مجمع برگزیدگان طبقه حاکم برجهان و شامل شرکت های بزرگ فراملیتی و دولت ها و شخصیت های سیاسی و شماری از مدیران و کارگزاران و صاحب نظران زبده اقتصادی هستند، که در نشست های سالانه خود (در داووس ) چالش ها و بحران های پیشاروی سرمایه را موردبررسی قرارمی دهند و هم چون نهادی مشاور و تصمیم ساز، توصیه ها ی خود را به دولت ها و نهادهای سرمایه داری برای شناسائی و مقابله با چالش ها و تهدیدهای پیشاروی نظام، خروج از بحران و رونق اقتصادی ارائه می دهند.