Wednesday, February 29, 2012

بروزلحظه تاریخی درهمکاری اصلاح طلبان واکثریت!

اخیرا میزگردی بین اصلاح طلبان واکثریت باشرکت آقایان رجبعلی مزروعی وعلی پورنقوی(بهمراه آقای پرزین یکی ازاعضاءاتحاد جمهوری خواهان ) درشهراسن به مناسبت بزرگداشت بنیان گذاری جنبش فدائی توسط سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت ) - واحد غرب آلمان   برگزارشد.

Sunday, February 26, 2012

بازهم پیرامون رابطه متقابل تحریم وجنگ افروزی(بخش پایانی)
باتوجه به حساسیت افکارجهانی، چه مردم آمریکا وچه سایرنقاط  به جنگ های تازه، قدرت های بزرگ ازگزینه تحریم(گسترده وهمه جانبه) به مثابه بدیلی دربرابرجنگ بهره می گیرند.بطوری که دربرخی نظرسنجی ها درحالیکه اکثریت بزرگی ازمردم آمریکا مخالف جنگ است ولی همان اکثریت تحت تأثیرتبلیغات رسانه ها ازگزینه تحریم دربرابرجنگ به دفاع برمی خیزد.

Thursday, February 16, 2012


سخنی پیرامون اعتراضات 25 بهمن
فراخوان دهندگان راه سبزامید، ضمن بیانیه ای با موفقیت ارزیابی کردن  اعتراضات 25 بهمن وتشکر ازمرد م ادعا کرده اند که به این گونه حرکت ها ادامه خواهند داد.دلیل آنها ظاهرا آن است که مبازه به هزینه نیازمنداست وازنظرفاکت نیزدستگیری صدهاتن وحضورگسترده ارگانهای سرکوب  رژیم درخیابانها که حاکی ازنگرانی وترس آن است،به عنوان دلایلی برای  پیروزی اقامه می شوند.

Monday, February 06, 2012

 جنگ وتحریم گسترده به مثابه دواستراتژی متفاوت یا دووجه یک استراتژی؟

درقیاس با زمان حمله به عراق وافغانستان، کسانی که ازآن دفاع می کردند و "دموکراسی" را هم چون کالای وارداتی درکوله پشتی سربازان جستجومی کردند ومحصول زایمان دردناک جنگ می پنداشتند، امروزه بجای دفاع مستقیم به دفاع غیرمستقیم وشرمگینانه ازآن پرداخته اند.