Wednesday, February 08, 2017

انقلاب بهمن و سه سؤال کلیدی

بازتکثیر به مناسبات سالگرداننقلاب بهمن
انقلاب بهمن و سه سؤال کلیدی (بخش اول)
انقلاب 57 و نسل سوخته!

انقلاب بهمن و وجدان معذب نسلی که آن را برپاکرد و ضرورت تصفیه حساب با آن!
نسل هائی که پس از انقلاب بهمن متولد شدند عموما خود را نسلی سوخته شده می دانند. برای اکثرآنها انقلاب و حکومت اسلامی همزاد و همسان یکدیگر تصورمی شوند. و البته حکومت اسلامی نیز در طی این سی و پنج سال بی وقفه خود را  تجسم و بانی و محصول طبیعی انقلاب معرفی کرده است.

گفتگو به مناسبات انقلاب بهمن (بازتکثیر)


بازتکثیر: به مناسبات سالگردانقلاب بهمن
گفتگو به مناسبات انقلاب بهمن (از دقیقه 40) 

Sunday, February 05, 2017

چهاردلیل برای تهدیدمداوم ایران توسط ترامپ

چهاردلیل برای تهدیدمداوم ایران توسط ترامپ!
 ترکش های نخستین یک دولت بحران!
درک دلایل معنا و هدف تهدیدات شدیدایران توسط ترامپ و دیگردولتمردان آمریکا اکنون به یک مساله مهم تبدیل شده است. این که منظور از آن ها چیست و تا چه حد باید جدی گرفته شوند؟ در این میان تحلیل گران دچارسردرگمی شده و ارزیابی های متفاوت و مبهم درمیان آنها وجود دارد.

Friday, February 03, 2017

ایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپ

ایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپ!
باردیگرشاهدتحریم های تازه ای علیه ایران هستیم که احتمالا بیشترهم خواهند شد. رژیم ایران و ایضا مردم ایران که در گذشته چوب این فشارها را خورده اند و هنوز هم باید بخورند در اولویت کابینه ترامپ قراردارند. کنگره و دولت آمریکا در این هدف همسو و متحدهستنند و هرلحظه برشدت تهاجم دولت ترامپ علیه ایران افزوده می شود.