Tuesday, April 30, 2013

!روزجهانی کارگر برهمه دیدارکنندگان سایت مبارک باد

آیا بسوی تعین یافتن یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟!


تنها شتاب و تقویت فرایند جهانی شدن طبقه گارگراست که می تواند توازن نیرو را بسود کارگران و محرومین بهم بزند.
1- معمولا وقتی از کارگران و طبقه کارگرصحبت می شود، همه به یاد مطالبات معیشتی و اقتصادی و اتحادیه ها و تشکل هائی که دراین چهارچوب معنا دارند می افتند. رسانه ها و مطبوعات کلان و تأثیرگذار بورژوازی نیز عموما درهمین راستا تلاش می کنند. گوئی کارگران به عنوان یک طبفه ربطی به مطالبات و سیاست های کلان درحوزه های اقتصادی و سیاسی و زیست محیطی و انواع تبعیض های اجتماعی ندارد و سیاست متعلق به حوزه شهروندی است. گوئی کارگر وقتی ازکارخانه بیرون می آید هویت خود را درهمان جا درقفسه های کارخانه و محل کار جا می گذارد و باهویت دیگری به عنوان شهروند رأی دهنده و در قالب مبارزات مدنی و درچهارچوب سازوکارهای بورژوائی هویت دیگری می یاید. این هویت سازی دوگانه بازتابی از جداکردن مبارزه اقتصادی از سیاسی -سیاستی دیگر- و به عبارتی مثله کردن مبارزه طبقاتی است. بخشی هائی از نیروی چپ  نیز با کوبیدن برطبل جدائی مبارزات صنفی- اقتصادی  از مبارزات سیاسی و با تأکید برتشکل های صنفی- اقتصادی صرف در دامن زدن به آن سهیم هستند. این جداسازی سیاست و اقتصاد در مبارزه ضداستبدادی نیز به شکل جداکردن مبارزه ضداستبدادی از مبارزه مطالباتی نمود پیدامی کند. و حال آن که مبارزه ضداستبدادی و مبارزه طبقاتی از منظرطبفه کارگر و سوسیالیسم ازهم جدائی ناپذیرند. نتیجه این نوع جداسازی ها جز تحکیم انقیاد طبقه کارگر به سرمایه و سیطره طبقه حاکم نیست.

Thursday, April 25, 2013

عقب نشینی رژیم دربرابرکمپین گسترده


نگاهی به یک حرکت و تاکتیک موفق و الهام بخش!

باید ازجنبش ها و حرکت های ابتکاری آن ها آموخت و تجربه برآمده ازآن را پراکند و فراگیرکرد:
1- ماجرای ضدانسانی و ضدزن گرداندن جوانی با لباس قرمز زنانه توسط پلیس موجب فوران خشم و برانگیختگی مردم و بویژه زنان مریوان با پوشیدن لباس های قرمز همراه گشت.

Thursday, April 18, 2013

نقدی بریک گفتگو
نقدی بر یک گفتگو (بخش1)
 چرا تحقیر و توهین شخصی ؟!

سیاست به مثابه بیزینس؟!

استالینسیم، ریشه ها و مظاهر آن!

معنای افتخار به حزب عمودی!

سودای یگانگی تاکتیکی و تشکیلات تک صدائی؟!

و..... 

Thursday, April 11, 2013

مشت آهنین سرمایه

مرگ تاچر یا تاچریسم؟

مارگارت تاچربه مثابه مشت آهنین سرمایه  و شاگردوفادارمکتب شیکاگو!

مارگارت تاچرمرد، اما آیا تاچریسم هم مرد یا آن که هم چنان به حیات خود ادامه می دهد؟. جشن و پای کوبی مردمان فقیرو به خاک سیاه نشانده شده درانگلستان*1، شکوفائی هنراعتراضی*2 وترانه های مردمی  درطی این دهه ها برعلیه وی و سیاست هائی که او به نیابت ازسرمایه  برجامعه دیکته می کرد و آهنگ های بی شماری که علیه این بانوی ملقب به آهنین سروده و خوانده می شد ازیکسو، 

Monday, April 08, 2013

درپاسخ به دو انتقادپاسخی کوتاه به دو نکته انتقادی نسبت به مقاله"سازها را باید دوباره کوک کرد"
نوشته اید*: 
شما درشگفتید که چرا کارگراروپائی با سیاست های ریاضت کش نه تنها نمی جنگند، بلکه همکاری می کند. ودلیل آن را نیز رقابت باچین وامثال آن می دانید و گرنه دست آوردهای کارگراروپائی به باد خواهند رفت. دوما هرکارگری مخصوصا کارگران جهان اول به زیرچتربیرق کمونیستی نخواهند رفت وبه  دید نادرست کمونیست های ایرانی اشاره کرده اید.

Tuesday, April 02, 2013

کوک سازها در انطباق ...سازها را باید دوباره کوک کرد! 
کارگران رنو خودکشی از ترس مرگ؟!

سه اتحادیه کارگری متعلق به ماشین سازی رونو یکی از مهم ترین کارخانه های بزرگ ماشین سازی فرانسه واروپا، پس از ماهها مذاکره و چانه زنی با مقامات وکارفرمایان شرکت توافقنامه ای را امضاء کردند که طبق آن قراراست تا سال 2016  تعداد 7500 شغل حذف و برساعت کار کارکنان افزوده شود!*1 به عبارت دیگرتعداد زیادی از کارگران بیکارمی شوند و بقیه هم داوطلبانه و با کاربیشتر و دستمزدکم تر جور آن ها را می کشند و درمقابل صاحبان کارخانه و کارفرمایان متعهد می شوند که تا سال 2016 از بستن کارخانه خودداری کنند!.