Saturday, February 27, 2016

به گفته وزیرکشور55% مردم تهران انتخابات را تحریم کردند!
چرا فقط حول بخش پرلیوان آوازه گری می کنند؟
جالب است در رسانه ها و از جمله در بی بی سی در موردپیام و نتایج و پی آمدهای انتخابات از همه چیز صحبت می شود، الا از میزان و کمیت تحریم کنندگان. در موردتهران بویژه گفته می شود که نتایج آن بدلیل آن که نبض و فضا و کنش سیاسی تهران همواره برای کل کشور معنادار بوده آن را زیرذره بین قرارداده  و به اهمیت جوانب گوناگون آن می پردازند،  ولی هیچ کس علاقه ای به دیدن بخش خالی لیوان ندارد.

Friday, February 26, 2016

اندرمعنای کنشی بنام رأی دادن

!دست درازشوراین نگهبان و زبان بریده رأی دهندگان
اندرمعنای کنشی بنام رأی دادن! 
در وهله نخست این رژیم است که گزینه ها را جلوی مردم می گذارد. البته چنین کنشی با ماهیت وجودی و ارتجاعی او که اساسا سلب حق عمومی است و رهبرنظام که عصاره و محورنظام است خوانائی دارد و گرنه قدرتی بنام استبدادمطلقه بی معنا می شد. از او انتظاری جز این نمی رود. از کوزه همان برون تراود که در اوست. او تنها باید پائین کشیده شود. چنین کوزه ای تنها می تواند شکسته شود. 

Thursday, February 25, 2016

"انتخابات" و اسب تروائی که قرار است حماسه بیافریند

 "انتخابات" و اسب تروائی که قرار است حماسه بیافریند!
سه مشخصه مهم وضعیت، و نگاهی به تحولات دقیقه 90 در انتخابات فرمایشی!  
ا- دوقطبی شدن نسبی صف آرائی  جناح بندی های درونی حاکمیت با پیوستن سبزها و اصلاح طلب و اعتدالی ها و واصول گرایان میانه رو به یکدیگردر برابر اصول گرایان افراطی و بیت رهبری و سپاه.
2- تن دادن به قاعده بازی دیکته شده و مبتنی بر حذف بی مهابا و بی سابقه کاندیداهای مخالف جناح حاکم توسط رقبا و مشارکت فعال دراین بازی.
3- بکارگیری انواع ترفندها و تلاش های دو جریان و رسانه های داخل و خارج  برای کشاندن جامعه  به متن این بازی و جلب مشارکت حداکثری پیرامون دو قطبی حاکمیت.

Sunday, February 14, 2016

!ادعای انفعالی بودن تاکتیک تحریم و چندگزاره غلط

ادعای انفعالی بودن تاکتیک تحریم و چندگزاره غلط!
تعلیق کنش و پایان سیاست!
آیا در شرایطی که همه سران رژیم از همه گرایش ها دائما از مردم می خواهند که از صندوق ها قهرنکنند و ُکردسته جمعی قهرنمی کنیم راه انداخته اند، و خامنه ای مدام تکرار می کند مشارکت گسترده مردم نظام را بیمه می کند و به آن عزت می بخشد، در جهانی که هردیکتاتوری ناگزیراست برای حفظ قدرت تظاهر به داشتن پشتوانه رأی مردمی و حمایت اکثریت داشته باشد و گرنه استمراراستبداد با چالش های بیشتری مواجه می شود، آقای فرج سرکوهی چگونه ادعا می کند*، تحریم که از قضا در اتمفسرکنونی می تواند آشکارا معنای نافرمانی مدنی پیداکند، تاکتیکی منفعل است. 

Wednesday, February 10, 2016

آیا مالکیت انحصاری تولیدات فکری و هنری، حقی است مسلم و قابل دفاع؟

آیا مالکیت انحصاری تولیدات فکری، حقی است مسلم و قابل دفاع؟! 
مقدمه: آقای فرج سرکوهی در واکنشی به موقع علیه یک رویکردچپ ستیزانه در پوشش دانلودرایگان، از زاویه خاصی به آن پرداخته است*. در این نوشته کوتاه من از منظربزیرسؤال بردن اصولیت این نوع مالکیت های انحصاری، بویژه با توجه به دفاع بی قید و شرط برخی از پانویس ها از این حق هم چون یک حق تخطی ناپذیر، پرداخته ام. 

Monday, February 01, 2016

!تناقضی به نام رأی اعتراضی

تناقضی به نام رأی اعتراضی و گفتگوئی دوجانبه پیرامون آن!
مقدمه: در پی درج مقاله"واقعا به چه کسی باید تبریک گفت؟!"* بحث و گفتگوی زیر، پیرامون معنا و مفهوم"رأی اعتراضی" در ذیل آن صورت گرفت. یک نظر با پذیرش نوع و سطحی از اعتراض در برخی از رأی دادن ها و نه الزاما در همه آن ها، آن را یک پدیده پارادوکسال و دارای ماهیت منتاقض می داند (از سوی  من)، نظردیگر وجود رأی اعتراضی را تنها به شکل تحریم و قابل سازمان یابی موردتصدیق قرار می دهد (اصغرایزدی). برهمین اساس تبیین های متفاوتی از این نوع اعتراضات- مثلا در مورداعتراضات88- وجوددارد.