Tuesday, November 28, 2017

رویکردهای تازه و خطرناک "جمهوری" ولات فقیه

رویکردتازه و خطرناک حکومت اسلامی!
 تحرکات و تهدیدهای جدیدسپاه و پی آمدهای ناظربرآن.
این روزها، پس از آن که حسن روحانی با آن ها نشست و درحوزه های اقتصادی و سیاسی امتیازاتی بزرگی داد و دقیق تر آن که این امتیازات را برسمیت شناخت، و با توجه به تحولات تنش آفرین منطقه جمهوری اسلامی استراتژی و تاکتیک و لاجرم رویکردها تازه و تعرض آمیزتر و البته خطرناکتر و چالش برانگیزی را اتخاذکرده است.

Friday, November 10, 2017

حق تعیین سرنوشت، رویکردسوم و نقددو رویکرددیگر، در گفتگو با گزارشگران

حق تعیین سرنوشت، رویکردسوم و نقددو رویکرددیگر، در گفتگو با گزارشگران
گزارشگران:
اقلیم کردستان چندی پیش در یک همه پرسی با اکثریت قاطع به استقلال آن رای داد. برخی اصولا برگزاری آن و احیانا دستیابی کردهای عراق به استقلال را حق مسلم آنان و مطابق با اصل حق تعیین سرنوشت برای خلقها دانستند و برخی نیز ضمن تائید این حق بطور کلی اما برگزاری این رفراندوم را در شرایط بحرانی کنونی بلحاظ زمانی و مکانی در این منظقه مضر دانستند. شما آنرا چگونه ارزیابی کردید؟

Sunday, November 05, 2017

انقلاب اکتبر و ادعای کودتا

به مناسبت صدمین سال اکتبر:
انقلاب اکتبر و ادعای کودتا!
نقلاب اکتبر صرفا انقلاب در یک کشورنبود، بلکه انقلابی بود در یکی از حلقات ضعیف نظام سرمایه داری با پژواکی جهانی ولاجرم با پی آمدها و بیلانی جهانی. در واقع رشدناموزون سرمایه داری و بحران های درونی نظام سرمایه داری روسیه را (بخصوص پس از شکست انقلاب 1905) به مرکزانباشت تضادهای گوناگون و درهم پیچیده ای از مناسبات و معضلات بجا مانده از مناسبات کهن و معضلات مناسبات نوین سرمایه داری تبدیل ساخته بود