Tuesday, January 30, 2018

عقب نشینی های مهندسی شده؟

عقب نشینی های مهندسی شده؟
بطورمشخص حکومت اسلامی در چنبره سه بحران بزرگ قرارگرفته است که همزمان فشارسنگینی را به آن وارد می کند. فشارها و گسست ها چنان است که با گام برداشتن به جلو یعنی حالت تعرضی گرفتن نمی تواند با آن ها مقابله کند و از همین رو ناگزیراست و ناگزیرشده است که از طریق عقب نشینی در برخی حوزه ها، فضائی برای خریدزمان و خروج از وضعیت بحران (مثلا دخیل بستن به برکنارشدن ترامپ یا شکست جمهوری خواهان در انتخابات و..) برای خود فراهم سازد. 

Friday, January 26, 2018

چهار رویکرد و چندین نکته: سوروس و جامعه باز، کردها و دوره پساداعش ...

چهار رویکرد و چندنکته! 
نگرانی سورس از ببادرفتن جامعه باز ، و اصل ابطال پذیری بوپر

سوروس در داووس نگرانی خود را از این که چندین شرکت انحصاری با کتنرل خود برجهان و بویژه برقلمروحساس اطلاعت 
و اندیشه سرنوشت جهان را رقم بزنند ابراز می دارد

Tuesday, January 23, 2018

بحران های سرمایه داری و مجمع جهانی سرمایه داران (داووس)

بحران های سرمایه داری و مجمع جهانی سرمایه داران (داووس)
به مناسبت برگزاری مجمع جهانی اقتصادجهانی (فروم سرمایه داران جهان با مشارکت بیش از ۳۰۰۰ نفز از بزرگترین سرمایه داران و بانکداران و مدیران مؤسسات، کارشناسان و رهبران و سیاستمداران جهان )، این بار نیز آکسفام گزارشی تحت عنوان «ایجادآینده ای مشترک در جهانی از هم گسیخته» انتشارداده است که نشان دهنده ابعادشکاف طبقاتی و سیمای تکان دهنده ای از سرمایه داری واقعا موجود است.

Sunday, January 21, 2018

اولین عقب نشینی؟

اولین عقب نشینی؟
دستور رخامنه ای درباره فعالیت اقتصادی ارتش و سپاه / مسئولیتی به ستاد کل واگذار شده تا نیروهای مسلح از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند.

این را باید اولین عقب نشینی مهم رژیم در برابرفشارهای خارج بویژه دولت آمریکا دانست که البته با هدف محکم کردن چاپای خود و  رفع نقاط آسیب پذیر خود در مناسبات و مبادلات جهانی صورت می گیرد. 

Monday, January 15, 2018

جنبش اعتراضی و بیانیه منتسب به مسعودرجوی

جنبش اعتراضی و بیانیه منتسب به مسعودرجوی!
جنبش اعتراضی مردم ایران و موج سواران حرفه ای 
موج سواری در دریا البته ورزشی است زیبا و لذت بخش. اما موج سواری بر امواج سیاسی و اجتماعی یعنی سوارشدن بردوش مردم را چه می توان نامید؟ باردیگر پیامی بدون صدا و تصویری تازه از مسعودرجوی توسط مجاهدین انتشاریافته است که با تبریک و تهنیت بسیار، برآمداخیرجنبش مردم ایران و جوانان را مدیون نقش مجاهدین و و در تداوم بیانیه و فراخوان کارزارنهم دی و مشابه آن ها دانسته است.

فرارشاهرودی و دروغ بزرگ او! و یک تاکتیک موفق

فرارشاهرودی و دروغ بزرگ او!
در خبرها آمده بود که هاشمی شاهرودی پس از فرارش از آلمان در مصاحبه ای اعتراض کنندگان خارج کشور را به سلطنت طلبان نسبت داده است. گرچه ادعای جانشین محتمل خامنه ای با تمامی فیلم ها و عکس ها و گفتگوهای منتشرشده پیرامون تظاهرات و از جمله جلوی بیمارستانی که در آن بستری شده بود، نشان دهنده آن است  که چپ ها مبتکرآن بوده اند در تناقض آشکارقراردارد؛ اما با سناریوی کلی رژیم درموردانتساب اعتراضات گسترده اخیر به سلطنت طلبان و مجاهدین خوانائي دارد.

Thursday, January 11, 2018

سندصوتی انتخاب خامنه ای به رهبری و مضحکه تاریخ

سندصوتی انتخاب خامنه ای به رهبری و مضحکه تاریخ!
۱- اهمیت این سند عمدتا نه به دلیل آن که دارای محتوای تازه ای است، بلکه به دلیل انتشارآن در شرایط حساس و بحران های بزرگ و همزمانی است که جامعه ایران و جمهوری اسلامی در حال حاضر با آن ها مواجه هست. یعنی شکاف بین حاکمیت و مردم و خشم و نارضایتی گسترده عمومی به اضافه فشارهای جهانی و بحران های اجتماعی و اقتصادی و تنش های درونی بافتارقدرت و بخصوص بحران جانشینی خامنه ای. این که در چنین بزنگاهی انتشاریافته است نمی تواند تصادفی و خالی از غرض و اهداف افشاکنندگان باشد.

Thursday, January 04, 2018

نگاهی به مختصات، چالش ها و شرایط حاکم بر جنبش اعتراضی، بیم ها و امیدها

نگاهی به مختصات، چالش ها و شرایط حاکم بر جنبش اعتراضی، بیم ها و امیدها!-بخش اول
قبل از هرچیز سه مشخصه جنبش کنونی را از جنبش اعتراضی سال ۸۸ متمایز می کند:

الف- علیه کلیت نظام حاکم: شعارها و مطالبات تجمعات اعتراضی به نحوصریح و بی مهابا کلیت نظام و بویژه کانون اصلی قدرت یعنی شخص ولی فقیه را نشان گرفته است. باین ترتیب ضدسیستم و ساختارشکن و مستقل از گفتمان حاکم و در برابرآن (از جمله ماهیت مذهبی رژیم و نفوذنهادهای مذهبی ) و لاجرم بیرون از حیطه نفوذاین یا آن جناح قراردارد. بهمین دلیل در ضدیت با سیاست های راهبردی و کلان رژیم در حوزه های داخلی و منطقه ای و جهانی بوده و از این حیث با جنبش ۸۸ که در مجموع تحت نفوذمنازعات درونی حاکمیت بود (گرچه به تدریج و بخشا به سمت ساختارشکنی جهت گیری کرد ) متمایزاست.