Monday, August 30, 2021

گفتگوی هفته پیرامون وضعیت اضطرار وحک شدن اوین و بحران برجام و افغانستان و..

گفتگوی هفته و چشم اندازها:
حکومت اضطرار و بحران و قتل عام کرونا (تقابل جان و نان در آن)
حک شدن دوربین های نظارت اوین و برملاشدن گوشه ای از چهره واقعی رژیم
پرده برداری از کابینه و معیاراصلی گزینش وزرا و معاونان و ...
بحران هسته ای: آیا برجام قابل نجات دادن است؟ و سوداهای رژیم در این باره
بحران افغانستان : وقتی تاریخ ورق می خورد!


Friday, August 27, 2021

افغانستان : دروازه جهنم باردیگر گشوده شد

 چشم اندازها- افغانستان، دروازه جهنم بار دیگر گشوده شد.بحران افغانستان بیان فشرده ای است از بحران جهان سرمایه داری چهارمولفه اصلی این بحران. تحولات داخل ایران و رئیسی بدنبال دولت نوع طالبانی در ایران


Monday, August 16, 2021

تحولات افغانستان: کابوس یا واقعیت؟

 تحولات افغانستان: کابوس یا واقعیت؟

پایان و آغاز یک دوره؟ رخدادهای این روزهای افغانستان همچون زمین لرزه ای ۸ ریشتری است که ارتعاشات آن نه فقط در منطقه که در دوردست های این دهکده جهانی هم احساس می شود. گوئی که براستی تاریخ در جهتی وارونه به تاختن در آمده است.  آنچه که در افغانستان می گذرد بیش از آن که به عنوان یک واقعیت باورپذیربنظرآید، به کابوس وحشتناکی می ماند که در برزخ بین خواب و بیداری رخ می دهد. اما وقتی چشمان خود را باز می کنیم بجای این که این کابوس لعننی و وحشت آفرین از مقابل دیدگانمان محوشود بیش از پیش واقعیت هولناک خود را به نمایش می گذارد. گوئی با چشمانی بهت زده به تماشای فیلمی نشسته ایم پیرامون وقایع آخرالزمان که در آن زامبی های زنده شده از گورشان برخاسته و بسوی شهرها روانه می شوند!

در این گفتگو پیرامون کابینه رئیسی و ا فسانه آشتی ملی که عده ای به دان دلبسته بود قتل عام عامدانه کرونائی وفاجعه بحران افغانستان

 در این گفتگو پیرامون کابینه رئیسی و ا فسانه آشتی ملی که عده ای به دان دلبسته بود قتل عام عامدانه کرونائی  وفاجعه بحران افغانستان و.. می پردازیم:     


Wednesday, August 11, 2021

کرونا و قتل عامی که درجریان است!

کرونا و قتل عامی که درجریان است! 

در حقیقت ما به گونه ای شاهد رویکرد« حیات برهنه» ناشی از عدم مقابله عامدانه با پاندومی و بهره گیری عامدانه از هراس افکنی آن هستیم!

گفتگو: پیرامون تحولات سیاسی هفته: از اغازبکاررئیسی تا بن بست مذاکرات هسته ای و فاجعه سقوط افغانستان بدست طالبان

گفتگو: پیرامون تحولات سیاسی هفته از:
آغازبکاررئیسی و رویکردهای آن
پرونده جنایت علیه بشریت و بحران های پیچ در پیچ مقابل او
کارنامه روحاین و پایان او
چرا مذاکرات هسته ای در بن بست است؟
فاجعه سقوط افغانستان بدست مرتجعان طالبان!


پیرامون اهمیت دادگاه حمیدنوری

در این گفتگو: پیرامون اهمیت دادگاه حمیدنوری، چگونگی حفاظت و تقویت جنبش دادخواهی و ضرورت دوری گزیدن از منازعات فردی و گروهی ، تشدیدسیاست ترور و هراس توسط رژیم و علل آن، اهمیت یک پشت جبهه نیرومندبرای جنبش کارگری و دادخواهی در خارج از کشور بویژه در شرایط سرکوب....


Tuesday, August 03, 2021

نعل وارونه خامنه ای و شاید «شام آخر»!

به بهانه تنفیذ رئیسی (عضوهیأت مرگ) به عنوان دولت جدید:

نعل وارونه خامنه ای و شاید «شام آخر»!

سالی که نکوست از بهارش پیداست! 

تقارن زمانی تنفیذرئیس دولت جدید (رئیسی-عضوهیأت مرگ) توسط خامنه ای با بحران آفرینی جدید رژیم در حمله به کشتی اسرائیل و کشته شدن دو خدمه انگلیسی و رومانیائی آن و احضارسفیرایران توسط آن ها و نیز تهدیدبه انتقام اسرائیل (که با چراغ سبزآمریکا هم همراه شده است) و مهم تر از آن تهدیدوزیرامورخارجه آمریکا منبی بر واکنش مشترک با متحدانش به آن تصادفی نیست*. بلکه بیانگر سیاست بحران آفرینی رژیم به فازجدیداست. هم چنان که این تنفیذ با تعلیق مذاکرات هسته ای نیز همراه است. بطورکلی ماکت کلی رژیم در این دوره با دو عنصر تشدیدسرکوب در داخل (خشونت برهنه) و باج خواهی هسته ای تشکیل شده است که هردو علیرغم تهاجم ظاهری رژیم با توسل به آن ها، برای قوام و دوام بخشیدن به یک حکومت در غیاب سایرفاکتورهای اصلی بسیارشکننده هستند. 

گفتگوی هفته، اعتصاب گسترده و وداع روحانی و تداوم بن بست

 گفتگوی هفته:

کرونا، اعتراض و اعتصابات گسترده، وداع روحانی و بن بست ها، سانسور و سرکوب خشن و باج خواهی اتمی راه به کجا می برد؟