Tuesday, January 26, 2016

!درس بزرگ زندگی و تراب حق شناس


 به یادرزمنده ای که دیگر در میان ما نیست!
 تراب حق شناس و درس بزرگ زندگی!
گرچه من دورادور با رفیق تراب حق شناس آشنا بودم، اما بطورکلی بی خبر از وضعیت او و علائقش نبودم. از همین رو بر آن شدم که به سهم خود به مناسبت گرامی داشت یاداین عزیز و چکامه زندگی اش چندکلمه ای بنویسم. گرچه دوستان و رفقای سزاوارتردیگری هستند که با او از نزدیک ارتباط تنگاتنگ داشته و قادرند تصویرروشن تری ارائه دهند. 

Monday, January 25, 2016

تاکتیک تحریم و پرسش و انتقادها

 تاکتیک تحریم و پرسش و انتقادها!
آیا تحریم انتخابات به معنی خانه نشینی و تاکتیک انفعالی است، و شرکت کردن به معنی یک تاکتیک فعال؟
آیا تحریم تاکتیکی است فراتر از ظرفیت مردم و دعوت مستقیم به سرنگونی؟
آیا تشکل ها و جامعه مدنی تحت عنوان ماهیت سیاسی تحریم نباید وارداین حوزه بشوند؟
آیا عدم شرکت با یکدست کردن رژیم، موجب تقویت سرکوب می شود یا برعکس موجب تضعیف موقعیت رژیم و تشدیدشکاف های درونی اش؟
آیا برای انجام تحریم حتما نیاز به حزبی فراگیر و سازمانده هست؟
آیا همسوئی برخی نیروهای غیر مردمی با این تاکتیک می تواند خللی در درستی این تاکتیک وارد کند؟   
این ها از جمله سؤال هائی هستند که در این پرسش و پاسخ ها مطرح شده و مورد بحث قرارگرفته اند.

Wednesday, January 13, 2016

!تبریک"کمیته من کاندید می شوم" به خاطرعبورموفقیت آمیز از خان اول


خامنه ای و رمزماندگاری نظام! 
"احساس مسئولیتِ مردم که در حضور در انتخابات جلوه گر می شود و دشمن را ناکام می گذارد از عناصر ماندگاری انقلاب است"
تبریک«کمیته من کاندیدا می شوم» بخاطرنام نویسی گسترده!
واقعا به چه کسی باید تبریک گفت؟!
سخن از نام نویسی برای کاندیدای نمایندگی در انتخاباتی است که به غیردموکراتیک و غیرمنصفانه بودن آن اذغان می شود. تبریک برای کدام موفقیت؟: 

Monday, January 11, 2016

گستره تعرض به زنان در کلن، برانگیختگی عمومی و پی آمدها

گستره تعرض به زنان در کلن، برانگیختگی  عمومی و پی آمدها
هر روز که از ماجرای آزار و خشونت جنسی نسبت به زنان در کنارسرقت اموال آنان در شب جشن سال نو میلادی می گذرد و به تدریج پرده از جزئیات و ابعادآن برداشته می شود، بردامنه بهت و خشم و الهتاب افکارعمومی هم افزوده می شود. براساس آخرین گزارش ها تعدادشکایت های کلن از مرز 500 مورد هم گذشته است و تظاهرات متعددی علیه آن برگزارشده است.

Sunday, January 03, 2016

!کم لطفی به اهمیت حربه مؤثری به نام تحریم

!کم لطفی به اهمیت حربه مؤثری به نام تحریم 
مقدمه: در مطلبی تحت عنوان انتخابات و سندیکاهای کارگری* گرچه نکاتی وجود دارند که در جای خود نادرست هم نیستند، اما رویکردآن نسبت به "انتخابات" کنگ و نامتعین است. چنان که نویسنده می گوید: "مسئلهٔ حیاتی این نیست که در انتخابات شرکت کنیم یا نکنیم. مهم این است که بیندیشیم چه بکنیم که راه مطرح شدن و برجسته‌تر شدن مطالبات کارگران و زحمتکشان و عملی شدن آنها را هموار کنیم. باید از شعار دادن و بی‌عملی دست برداشت و وارد میدان عمل هدفمند شد..." 
چنداشکال مهم در این رویکرد وجود دارد:

Friday, January 01, 2016

!نقدی برانباشت قدرت

نقدانباشت قدرت و پاسخ به چندپرسش و انتقاد!
در پانویس مقاله"بازگشت به گذشته، به مارکس، به 150سال پیش، به چه معناست؟"* دوستانی انتقاد و سؤالاتی را مطرح کرده اند، که لازم بود پاسخ داده شود:
در موردانتقادمن به ایسم گرائی و ایدئوژیک کردن نظریه ها و از جمله مارکسیسم، دوستی این پرسش را مطرح کرده است که کدام فلسفه را باور دارم؟: