Thursday, April 28, 2016

دو کلمه در مورد انتخابات 7 اسنفد

دو کلمه در مورد انتخابات 7 اسنفد

فردا 7اسفند، شروع دور دوم "انتخابات" مجلس است. ظاهرا فضای انتخاباتی به لحاظ استقبال عمومی خیلی سوت و کوراست. از یکسو اصول گرایان با درس گیری از انتخابات پیش و با آگاهی به وزن و ابعادانزوا و نفرت عمومی علیه خود با چراغ خاموش حرکت می کنند. از سوی دیگر روحانی هم موضع گیری در موردحذف عجیب و غریب و بدون توضیح مینیوخالقی را  گذاشت به شب آخر تا کمی از این تصویرعمومی که مجلس بی خاصیت و هیچ کاره است و شورای نگهبان همه چیر را تعیین می کند و دولت هم تسلیم کامل، بکاهد.  و گرنه قبل از او وزیرکشوردر برابرشورای نگهبان لنگ انداخته بود که طبق قانون کاری برای ارسال اعتبارنامه مینوخالقی به مجلس نمی توانیم بکنیم.

Sunday, April 24, 2016

!حفره های بزرگ یک تحلیل

حفره های بزرگ یک تحلیل از انتخابات 7 اسفند-بخش اول
جمع بندی رفیق محمدرضاشالگونی* از انتخابات 7 اسفند عمدتا به همان روایت رسمی از صحنه سیاسی و منازعات درونی حاکمیت و کشاکش جناح رفسنجانی و خامنه ای بسنده می کند و متأسفانه مشارکت انتخاباتی بخشی از مردم را، عملا معادل کنش مردم ایران موردارزیابی قرار می دهد. در حالی که خود به در اقلیت بودن شرکت کنندگان در تهران و حتی در دیگرشهرهای بزرگ باور دارد.

Sunday, April 17, 2016

درخواست آشتی ملی نوری زاد و پاسخ قاطع مادرریحانه به آن

درخواست آشتی ملی نوری زاد و پاسخ قاطع مادرریحانه به آن
مقدمه:
من چندی پیش مطلبی تحت عنوان جنبش دادخواهی و نقاط آسیب پذیرآن نگاشته و تأکید کرده بودم:  
"برای گسترش کارزارجنبش دادخواهی، هم برسمیت شناختن گرایش های مختلف و استقبال از پیوستن آن ها، و هم مراقبت از ارزش های مقاومت رادیکال و تنظیم رابطه متعادل و معطوف به تقویت جنبش در میان آن ها، لازم و ملزوم یکدیگرند. چنین رویکردی حامل پیام بهتری برای نسل های جدید در مواجهه با جنایات گذشته، علیه فراموشی و زنده نگهداشتن حافظه تاریخی و برافروختن شعله های دادخواهی است".

انتخابات نیویورک آوردگاه سه پلاتفرم

انتخابات نیویورک آوردگاه سه پلاتفرم
نیویورک به زودی آوردگاه نهائی نبردسه پلاتفرمی خواهد بود که کلینتون، ترامپ و سندرز حامل آنها هستند. یکی مورداعتمادبوروکراسی حزب دموکرات و شرکت های مالی و صنعتی بزرگ، دیگری پاسخ شبه فاشیستی به بحران که حزب جمهوری خواه را در معرض تاخت و تاز و خطرفروپاشی قرار داده است، و سومی حامی طبقه متوسط و سواربرموج نارضایتی جوانان و پاره ای از مطالبات مطرح شده توسط جنبش اشغال وال استریت که خواهان افزایش دستمزدکارگران و مدافع کنترل و اخذمالیات از وال وال استریت، منتقدسیاست حمایت یک جانبه آمریکا در باره اسرائیل که درعرف سیاست رسمی آمریکا به معنای انتخارسیاسی تلقی شده است.

Friday, April 15, 2016

بشر در جستجوی خانه دومی بیرون از منظومه شمسی

 بشر در جستجوی خانه دومی بیرون از منظومه شمسی!
آیا پروژه بلندپروازانه فضائی موردحمایت هاوکینک، به تنهائی می تواند در پاسخ به خطراتی که بشر را تهدید می کند کارسازباشد؟
این پروژه ای است که می خواهد با ساختن میکروکاوشگرها به اندازه سیم کارت تلفن های دستی، با سرعت 1000 برابرسرعت سفینه های کنونی و یک پنجم سرعت نور، و با هزینه های بسیاربسیارناچیز نسبت به آنها (درحدهزینه های گوشی های هوشمند) و با 2000 برابرتوان طی مسافت آن ها، راه کسب آگاهی انسان از سیارات خارج از منظومه شمسی را که با سفاین کنونی ناممکن است، محقق سازد. با این میکروکاوشگرها، طی مسافت 41 هزارمیلیاردکیکومتری به آن سیارات، از زمان آغازتقریبا 20 سال طول می کشد و درصورتی که همه چیز خوب پیش برود، 20 سال هم ساختن این پروژه طول خواهدکشید. بهمین دلیل پروژه ای است برای نسل بعدی. 

Monday, April 11, 2016

!بحران سرمایه داری و ضرورت خوانش جدید از رهائی

بحران سرمایه داری و ضرورت خوانش جدید از رهائی!
سرمایه داری واردفازجدیدی از عمیق ترین و فراگیرترین بحران های ساختاری یک صدسال اخیرخود شده است. بجران ساختاری است، فراگیر و چندوجهی و گره خورده بهم در حوزه های گوناگون که 6 عرصه مهم و تعیین کننده آن عبارتند از:

Monday, April 04, 2016

جنبش دادخواهی و نقاط آسیب پذیر

جنبش دادخواهی و نقاط آسیب پذیر!
واکنش های منفی مربوط به حضورمحمدنوری زاد در منزل مادرلطفی و بازتاب گزارش و عکس برگرفته او از این دیدار*، هم چون ورود"بیگانه" به "خانه"، یا به مثابه خوردن سنگی به آب ساکن، باایجادارتعاشات فرصت خوبی را برای مشاهده نقاط آسیب پذیرجنبش دادخواهی و احیانا تلاش برای ترمیم آن را در اختیارما قرار می دهد. نگرانی از دست رفتن"خلوص" و نحوه پاسخ گوی به آن نشان می دهد که نگاه ما به این جنبش چگونه است. چالش اصلی در تقابل قراردادن "خلوص و یکدستی" با الزامات گسترش دامنه این جنبش است.