Wednesday, September 25, 2013

رمزگشائی از یک عبارت دوپهلو

تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای!

رمزگشائی از یک عبارت مبهم و دو پهلو: معنای «فرصت استثنائی و ناپایدار» کنونی چیست؟!

 عبارتی مبهم ولی مهم و هشدارآمیز بطورمکرر و به انحاء گوناگون درسخنان روحانی و یا درنامه خاتمی در گاردین به قدرت های غربی و 5+1  نسبت به از دست دادن فرصت استثائی و ناپاپدارکنونی ابرازمی شود. براستی مراد از آن چیست؟ و چرا بصورت مبهم و هشدارآمیز مطرح می شود؟ آیا یک عبارت تک معنائی است یا چندمضمونه؟ 

Sunday, September 22, 2013

درباره فراخوان علی نجاتی

از جنبش ها بیاموزیم: 

در دفاع از فراخوان به کارگران برای چاره یابی دربرابر اوضاع کنونی!

دراین وضعیت که تعادل تاکنونی رژیم بدلیل انباشت بحران بهم خورده و درصدد برآمده که بامشارکت رقیب منتقد خود  و مدیریت  بحران از بالا اوضاع را مجددا تحت کنترل خود بگیرد، چه کنشی را باید پیشه کرد؟

Thursday, September 19, 2013

!نگاهی به تحولات اخیراز"جیمی کراسی" تا "روحانی کراسی"!
در زمان شاه حدودیکسال قبل ازشتاب گرفتن تحولات مربوط به انقلاب بهمن، مردم ایران بویژه زندانیان سیاسی نا باورانه با پدیده "جیمی کراسی" که گشایش محدودی بود در فضای سیاسی و سرکوب سنگین آن دوره، مواجه شدند. کاهش تدریجی فشار و شکنجه در زندان و نهایتا آزادی آن ها در دمادم انقلاب  (و طبعا زیرفشارسنگین خطرفرود بهمنِ بهمن ماه) از ره آوردهای آن بود.

Monday, September 16, 2013

!حلقه انسانی هزاران نفری برای نجات کوه شاه کرمان

از جنبش ها بیاموزیم: 

در دفاع از فراخوان به کارگران برای چاره یابی دربرابر اوضاع کنونی!

دراین وضعیت که تعادل تاکنونی رژیم بدلیل انباشت بحران بهم خورده و درصدد برآمده که بامشارکت رقیب منتقد خود  و مدیریت  بحران از بالا اوضاع را مجددا تحت کنترل خود بگیرد، چه کنشی را باید پیشه کرد؟

Wednesday, September 11, 2013

!یک به هیچ به سود جنبش صلحآیا ارابه جنگ از حرکت بازمی ایستد؟!
تردید و عقب نشینی درجبهه جنگ طلبان!                                                                                 
تا اینجا یک به صفر به سود ابرقدرت افکارعمومی و جنبش صلح! ابتدا چرخ دولت انگلستان که از دیرباز متحدوفادار دولت آمریکا و از جمله سیاست های جنگ طلبانه نئوکان ها بوده است، در زیر فشارسنگین افکارعمومی پنجرشده و از کارافتاد. سپس نوبت به پنجرشدن چرخ دوم ارابه یعنی دولت فرانسه،

Saturday, September 07, 2013

!زایمانی که صورت نمی گیرد


به صدا درآمدن طبل جنگ و ضرورت فعال شدن جنبش ضد جنگ و ابرقدرت افکارعمومی!
حمله به سوریه، و تداوم رویای نومحافظه کاران!

دولت آمریکا به دنبال چیست؟

خاورمیانه جدید و و زایمانی که صورت نمی گیرد!

سال ها از این سخن خانم کاندورالیز وزیرخارجه دوران نئوکان ها درمورد جنگ های منطقه خاورمیانه که آن را دردهای زایمان خاورمیانه جدید خوانده است می گذرد. استقرارنظم نوین جهانی در منطقه ای به حساسیت خاورمیانه بازتاب خود را در لیست بلندبالائی از کشورهای "نامطلوب و یاغی" و بازمانده از دوران جنگ سرد نشان می داد که باید هرچه زودتر تکلیفش اشان از طریق حمله نظامی روشن شود.