Sunday, July 29, 2018

بی بی سی و نمایش گوشه ای از سترونی پاره ای از مدعیان براندازی...

نمایش گوشه ای از سترونی پاره ای از مدعیان «براندازی» که نتوانسته اند امیدی برانگیزند! 
۱- در گفتگوئی که برنامه «پرگار»بی بی سی سی پیرامون آن صورت داد* معلوم شد که مدعی «تحول خواهی» نمی دانسته که با گرایش سلطنت طلب (شورای ملی ایران ) همسایه دیواربه دیوار و اعضاء یک طیف مشترک بوده اند!. اگر این گفتگو هیچ دستاوردی نداشت لااقل این را داشت که اگرنه قبلا لااقل نقدا در اتاق گفتگوی بی بی سی همدیگر را پیداکردند. نفرسوم هم چون آواره ای سرگردان و از این جا رانده و از آنجا مانده خود را نه اگر سخنگو که  زبان گویای «طبقه متوسطی» می دانست که نه فقط ادعای اکثریت در جامعه را دارد و البته دارای نقش تعیین کننده ای که بدون حضورآن تاریخ ورق نمی خورد؛ بلکه هم چنین نه اصلاح طلبند و نه برانداز. ضمن آن که از رژیم دل خوشی ندارند اما هم چنان دل به تغییرات تدریجی در نظام موجود دارند و به ادعای او در اعتراضات مهم چندمدت اخیرهم شرکت نداشته اند. احتمالا ردپای این «طبقه» را بتوان در لابلای برخی ناراضیان طیف اصلاح طلب سرخورده پیداکرد...

Tuesday, July 17, 2018

ترامپ و سودای نظم جهانی جدید!

به مناسبت دیدارترامپ و پوتین:
 ترامپ و سودای نظم جهانی جدید!  
برآشفتگی طبقه سیاسی حاکم بر آمریکا از نزدیکی ترامپ به روسیه
 وقتی پای نزدیکی به روسیه به میان می آید، ترامپ در داخل آمریکا از هر مورددیگری تنهاتراست. یک جهبه کامل از سوی هردو حزب اصلی علیه او بوجود می آید. در این پانزده ما هرموقع ترامپ خواسته به روسیه نزدیک شود انواع کارشکنی ها علیه او شروع شده است. 

Saturday, July 14, 2018

«برگزیت» و کنترل بحران به شیوه انگلیسی!


 «برگزیت» و کنترل بحران به شیوه انگلیسی!
بحران کابینه دولت انگلستان که تاکنون منجر به استعفای چند وزیر دارای پست های حساس شده امرچندان غیرمنتظره ای نبود. در حقیقت از همان نخست در میان پیش برندگان خروج- Brexit- دو گرایش عمده وجود داشت که همزیستی می کردند و بتدریج با شروع مقدمات روندجدائی، شکاف بین آن ها بیشترمی شد. می توان آن ها را به مدافعان خروج کامل و مدافعان خروج نرم یا شبه خروج نقسیم کرد. 

Sunday, July 08, 2018

مذاکرات هسته ای و تفنگ خالی رژیم

مذاکرات ایران و اروپا برای حفظ برجام و تفنگ خالی رژیم! 
 همه می دانند که تهدیدایران به خروج از برجام و یا قطع مجاری صدورنفت از خلیج فارس و امثال آن توخالی است و هم چون تفنگی بدون خشاب اشت که با کشیدن ماشه هیبتش می ریزد... با این وجود اروپا نیاز به حفظ آن دارد، چون که از یکسو نگران به پی آمدهای ناامیدی رژیم ایران از برجام و تاثیرات اجتناب ناپذیرآن در تشدیدبحران منطقه ای و دامن زدن به گسترش رقابت هسته ای و بویژه ابعاد مهاجرت .. است که قبل از همه اروپا با پی آمدهای آن دست بگریبان است، 

Thursday, July 05, 2018

معمای اقدام تروریستی در بحبوحه سفرروحانی

معمای اقدام تروریستی در بحبوحه سفرروحانی!
هنوز چندوجون ماجرای یک دیپلمات و دوتنی که متهم اند قصدداشته اند محل برگزاری مراسم مجاهدین در پاریس را منفجرکنند در ابهام است. خودماجرا بدلیل همزمانی با دیدارروحانی از دو کشوراروپا که در شرایط کنونی برای جمهوری اسلامی از اهمیت سیاسی مهمی به لحاظ ارتباط با اروپا داشته است پرسش برانگیزاست و سناریوهای مختلفی را مطرح می کند.

Monday, July 02, 2018

دولت آمریکا و حباب سیاسی مجاهدین خلق

دولت آمریکا و حباب سیاسی مجاهدین خلق!
مراسم امسال سازمان مجاهدین در فضا و جو تازه ای برگزارشد که دامنه بحران در ایران و اعتراضات مردمی از یکسو و فشارهای بین المللی از سوی دیگر ابعادتازه ای یافته است. نگاهی به سخنرانی  و رویکردبرخی مقامات آمریکا از چندنکته تازه در مورد این جریان حکایت می کند:

Sunday, July 01, 2018

وقتی ترامپ و فشاربیرونی بزرگترین قدرت سرمایه داری موجب اعتلای جنبش می شود و افشای آن موجب تضعیف جنبش!
مرتضی ملک محمدی: به نظرمن پافشاری اصغر روی اشگال عمده در ساختار فراخوان یک انتقاد جدی محتوایی است . یعنی این انتقاد را نه می توان رویکردی در سطح شکل انشا و پرداخت متن تنزل داد و نه نوعی ملانقطی و ایراد گیری فرعی دانست.