Thursday, March 27, 2014

! پیام و ضدپیام و محورهای پیشروی درسال جدید

سال نو، پیام و ضدپیام، و محورهای پیشروی 

خواب خامنه ای برای سال جدید:
رهبرمادام العمرحکومت اسلامی، هرسال با عناوین پرطمقراقی در حضورکارگزاران نظام از معجون شفابخشی برای درمان دردهای کشور پرده برداری می کند و سال پیشارو را به مقتضای آن نامگزاری می کند. دراین فراافکنی های سالانه گوئی که منشأ و مسئول اصلی تمامی دردها و مصائب موجود نه نظامی که وی رهبری آن را به عهده دارد، بلکه دشمن و اجراءبد هستند. البته اگر در طی این سالها شاهد بوده ایم که "سرکنجبین های" تجویزشده از قضا موجب افزونی صفرا و وخامت احوال بیمارشده است، وهرسال  با خودمی گوئیم دریغ از سال پیش که قدرش را ندانستیم!، این دیگرربطی به نسخه های شفابخش ایشان ندارد بلکه از کژدیسی و عدم بصیرت مسئولین اجرائی نسبت به منویات و راهبردهای داهیانه نایب امام و دشمن را جدی نگرفتن ناشی می شود.

Tuesday, March 18, 2014

!شب درهم شکستن هنجارهای حکومتی

 فرارسیدن سال نو و فصل رویش و شکوفاشدن را به همه عزیزان  شادباش می گویم. باشد که با ایستادگی ستارها در برابردژخمیان و همت و شجاعت نه نه گوهرها  و تلاش همه مبارزان آزادی و برابری، شاهد رویش جوانه های امید و اعتمادبه توان خود و طنین افکندن مارش آزادی و رهائی باشیم

برگرفته از سایت روزانلاین
!چهارشنبه سوری شب درهم شکستن هنجارهای حکومت اسلامی
شب جهارشنبه سوری  شهرمتعلق به جوانان است!. 
رادان: کوچه ها مال شما، اما میادین و خیابانهای اصلی خط قرمزماست!* این که  سران و کارچرخانان نظام پس از سالها جنگ و گریز با جوانان درچهارشنبه سوری به این قانع شده اند که چهارشنبه سوری را کوچه محورتوصیف کنند و بطوررسمی ابرازمی دارند که خط قرمزخود را به میادین و خیابان های اصلی، یعنی به جائی که بقول رادان جوانان بخواهند در آن  به آزادکردن التهابات و هیجانات خود بپردازند تقلیل می دهند، گویای صراحت دادن به یک عقب نشینی تحمیل شده درطی سالیان متمادی مقاومت مردمی و حوانان است. 

Friday, March 14, 2014

!وجه بین المللی بحران اوکراین و پی آمدها

!بحران اوکراین لرزه براندام ژئوپولتیک پس از جنگ سرد
آیا مناقشه پیرامون اوکراین را باید به معنای  صف آرائی و جنگ سردجدیدبین شرق وغرب دانست؟
بحران اوکراین را وزراء خارجی آلمان و انگلستان و هم چنین فرمانده ناتو بزرگترین بحران جهان پس از فروپاشی دیوار برلین و بزرگترین تهدید برای ثبات و امنیت اروپا می دانند. این بحران بخصوص برای  آلمان که بیش از دیگران در لبه پرتگاه بحران جدید قرارمی گیرد نگران کننده است.

Friday, March 07, 2014

!تبعیض برزنان و رابطه آن با سایرتبعیض های اجتماعی

گرامی باد روزجهانی زن!

تبعیض بر زنان  و رابطه آن با سایرتبعیض های اجتماعی
بی تردید روززن و گرامی داشت آن به سهم خود فرصت مغتنمی است برای تمرکزافکارعمومی جامعه و فعالان اجتماعی  برروی معضل بزرگی به نام تبعیض جنسیتی و ابعادستمی که برنیمی  از جامعه روا داشته می شود. و البته در تداوم  و بازتولید آن تک تک افرادجامعه و بخصوص مردان از یکسو و البته نهادهای قدرت از سوی دیگر هرکدام به نحوی دخیل و سهیم هستند.

Tuesday, March 04, 2014

!بلاتکلیفی بین مردن و زنده ماندن و خودکشی سکینه آشتینانی

!رنج بلاتکلیفی بین مردن و زنده ماندن، و خودکشی سکینه آشتیانی

 گزارش ها حکایت از اقدام ناموفق سکینه آشتیانی به خودکشی دارد.  پزشکان توانسته اند او را نجات دهند. رژیم سنکسار و قصاص چندسال پیش زیرفشارسنگین افکارعمومی نتوانست حکم سنکساراو را اجراکند با این وجود بدون آنکه بطوررسمی حکم اعدام و قصاص او را الغاء کند، عملا وی را در بلاتکیفی فرساینده ای قرارداده است که چه بسا تحمل طولانی آن بسی دشوارتر از مرگ باشد. 

Monday, March 03, 2014

!نیروی رانش و نسل جوان

نیروی رانش و نسل جوان

الف- نیروی رانش و نسل جدید. برنامه صفحه آخرصدای آمریکا درگفتگوئی با دوتن مورخ و روزنامه نگار درباره کودتای سوم اسفندرضاخان و با نقش آفرینی محللی چون سیدضیاء، گزارشی دارد* که در آن به صراحت  به نقش انگلستان دربرپائی این کودتا و تأسیس خاندان سلطنتی پهلوی اشاره دارد.