Wednesday, July 28, 2010


نکاتی پیرامون:
رابطه مبارزه ضداستبدادی با مبارزه طبقاتی؟
رابطه سوسیالیسم ودموکراسی، و نقدتئوری ریل های موازی
کدام نوع بدیل؟
کدام نوع سازماندهی؟
برخورد با شکاف های درونی حاکمیت ازکدام منظر؟
برخورد با تحریم؟
و....
درنقد یک سند سیاسی(اوضاع سیاسی ووظایف ما)*

Wednesday, July 21, 2010


نبردسرویسهای جاسوسی وماجرای شهرام امیری
داستان جنجالی وپیچ درپیچ شهرام امیری وادعاها وروایت های متناقض درباره ناپدید ویا پدیدارشدن وی بحش کوچکی از کوه یخی است که بخش عظیم آن نامرئی بوده وباحتمال بسیارزیاد ،بنابه طبیعت این گونه فعالیت ها وبه عنوان اسناد طبقه بندی شده  هم چنان نامرئی خواهد ماند.

Wednesday, July 14, 2010

بازار،اعتصاب وعلل تداوم آن
مردم ناراضی ،روحانیت ناراضی،بازارناراضی،سایرباندهای قدرت ناراضی ازفرادستی باند احمدی نژاد.... .پس دراین مملکت کی ازاوضاع راضی است؟.بنظرمی رسد اوضاع  شیرتوشیروبقول خامنه ای غبارآلوداست که البته برخلاف ادعای او نه فقط به سمت فرونشستن غبارها نمی رود بلکه غبارآلوده ترمی شود.

Sunday, July 04, 2010

نگاهی به چالش ها وطیف بندی  گفتمان های عمده درصفوف جنبش!
گفتمان لیبرال-اسلامی و مدافع ولایت مشروط و "جمهوریت"، درکنارگفتمان  لیبرال دموکراسی و مدافعان جمهوری متعارف بورژوائی ولائیک به مثابه دوقلوهای همزادی که درعین داشتن اشتراکات(که دراین معنا گفتمان واحدی دارند) رقیب یکدیگرنیزبه شمارمی آیند،و گفتمان مدافعان پیوند نان وآزادی،وبرابری ازمهمترین گفتمان های اصلی موجود درجنبش کنونی هستند. هرکدام ازاین جریانات دارای طیف بندی های درونی و پایگاه بالقوه وبالفعل اجتماعی خود بوده و تلاش دارندکه با بسیج حداکثری، درعین حال "هژمونی"*1 گفتمان خود را برکل جنبش وجامعه بدست آورند.