Tuesday, September 29, 2015

گفتگوی رادیوهمبستگی با تقی روزبه پیرموان وضعیت سیاسی پس از توافق هسته ای


گفتگو پیرامون وضعیت سیاسی پس از توافق هسته ای
در این گفتگو تمرکز اصلی حول مهم ترین مشخصات دوره پساتوافق؛
تأثیرآن برساختارقدرت رژیم و تضادهای آن؛
بر روحیه عمومی مردم؛
نیازرژیم به سرکوب برای عبور از گردنه بحران؛
و بالأخره پی آمدآن برمبارزات کارگران، و اهمیت رویش جوانه های جدیدی که در راستای پیوندجنبش ها با یکدیگر در حال پدیدارشدن است.

Monday, September 21, 2015

انتخابات یونان در چندپرده

تداوم بارسنگین بدهی ها و اسطوره سیزیف!  
آیا مردم یونان اسطوره تازه ای خواهندآفرید؟! 
انتخابات یونان در چندپرده

1-علیرغم "نه" مردم یونان به ریاضت اقتصادی، سیپراس به میزمذاکره با ترویکا شتافت. او پیش از آن وزیردارائی مخالف ریاضت اقتصادی و مذاکره کننده با دیگروزرای دارائی اروپا را برکنارکرده بود. پس از چانه زنی های معمول سیاستمداران و معرکه گیری های تبلیغاتی، برنامه دیکته شده ریاضت اقتصادی شویبله و ترویکا را هم چون نوشداروی تلخی که گویا خودش هم با آن مخالف است ولی گریزی از سرکشیدن آن نیست، پذیرفت.

Sunday, September 20, 2015

!رژیم فعالان کارگری و مدنی را هدف گرفته است، با پیوستن به یکدیگر صدای اعتراض خود را بلندترکنیم

 رژیم فعالان کارگری و مدنی را هدف گرفته است، با پیوستن به یکدیگر صدای اعتراض خود را بلندترکنیم!
وجدان بیدارجامعه باشیم و با تمام قوا از آن حمایت کنیم!
درونمایه تئوری«نرمالیزاسیون»حجاریان، جز اعلام مرگ«اصلاح طلبی» و شعار «اصلاح طلبی مرد، زنده باداعتدال» و دامن زدن به کرختی جامعه نسبت به سرکوب  نیست!.
هم زمانی مرگ مشکوب شاهرخ زمانی به عنوان یک فعال کارگری تسلیم ناپذیر تحت عنوان سکته مغزی، با محکوم کردن محمودصالحی یک فعال دیگرکارگری به 9 سال زندان، دستگیری علی نجاتی از فعالین کارگری شرکت هفت هفته، افزایش فشار به رضاشهابی در کنارتشدیدفشار به سایرفعالین کارگری و پرونده سازی برای آن ها، دستگیری و فشارشدید به معلمان و معلمین فعال بویژه در آستانه گشایش مدارس، پرونده سازی برای آن هائی که دوره محکومیت اشان به پایان رسیده است، دستگیری برخی فعالان دانشجوئی در آستانه بازگشائی دانشگاه ها و فشار به فعالین مدنی چون نرگس محمدی و حتی ممانعت از بازگشائی انجمن صنفی روزنامه نگارانی که روحانی وعده گشایش آن را به هنگام "انتخابات" داده بود، تشدیدمجازات و فشارعلیه "بدحجابی" و ممانعت از برگزاری کنسرت ها و برنامه های هنری و دستگیری ... مداخله پیش از پیش فرماندهان سپاهی و امنیتی در امورسیاسی و اجتماعی و اقتصادی و سخنرانی های تند وتیزآن ها و در رأس همه آن ها سخنان تندشخص خامنه ای که معنائی جزصدورجوازبگیر و به بند ندارد...همه و همه نشان دهنده موج تازه ای از تهاجم رژیم به جامعه و فعالین صنفی-مدنی است. تهاجمی هدفمند و فراتر از واکنش های مقطعی و فصلی به فعالان صنفی و اجتماعی.

Friday, September 18, 2015

نگاهی کوتاه به سه رویداد

نگاهی کوتاه به سه رویداد: 
پشیمانی رئیس سابق بنیادنوبل از جایزه صلح به اوباما!
آن موقع وقتی شنیدیم که بنیادنوبل او را کاندیدجایزه صلح کرده است، آن هم بدون آن که منتظرعملکرداوباما به ماند همه از تعجب و از این همه رسوائی یک نهادمدعی صلح خواهی شاخ در آوردیم!. چرا که به تجره می دانستیم که تا آنجا به طبقات حاکم مربوط است اربابان قدرت برای صلح برگزیده نمی شوند. آن ها به دنبال منافع خود هستند و جنگ و صلح اگر در خدمت این هدف باشند مقدمشان گرامی داشته می شوند. البته ناگفته نماند که جوایزصلح نوبل عموما حسابگرانه و معطوف به قدرت بوده اند.

Tuesday, September 15, 2015

آیا قدرت ماهیت طبقاتی ندارد؟

 آیا قدرت ماهیت طبقاتی ندارد؟
چه نسبتی بین آنارشیسم با مواضع مطرح شده در مقاله«دولت جهانی سوسیالیستی یک تناقض تمام عیار» *1 وجود دارد؟
دو سؤا فوق برگرفته از دو زیرنویسی2 است که در واکنش به مقاله مزبور ابراز شده اند*1. و اینک پاسخی کوتاه و فشرده به آن ها:

Thursday, September 10, 2015

!"دولت جهانی سوسیالیستی" یک تناقض تمام عیار

"دولت جهانی سوسیالیستی" یک تناقض تمام عیار!
دولت با پسوندسوسیالیستی- دولت سوسیالیستی- خود یک تناقض ( پارادوکس) کامل است. نزدیک به یک قرن با همه بالا پائین هایش تجربه شد و دیدیم که چه هیولائی از آب در آمد و هنوز هم نمونه چین را داریم که چگونه پا به پای آمریکا در نابودی طبیعت، در استثمارنیروی کار و تسخیرجهان به رقابت می پردازد و سودای سبقت گرفتن از آن را دارد و چگونه به سرمایه داری بحران زده و از نفس افتاده جان تازه ای بخشیده و می بخشد.