Saturday, May 31, 2014

!انتخابات پارلمان اروپا، زمین لرزه و پی آمدها

انتخابات پارلمان اروپا، زمین لرزه و پی آمدها!
آنچه را که برخی ناظران چندماه پیش در جریان انتخابات شهرداری های فرانسه و ناکامی حزب حاکم سوسیالیست و پیشروی چشمگیرراست افراطی (جبهه ملی فرانسه ) به عنوان نشانه ای از احتمال وقوع یک زلزله سیاسی در انتخابات پیشاروی پارلمانی اروپا در مقیاس قاره ای پیش می بینی کردند، اکنون به واقعیت پیوسته است*.

Friday, May 23, 2014

!سخنان دور از انتظارفیروزآبادی و چالش های جدید

!سخنان دور از انتظار فیروزآبادی و چالش های جدید

سخنان فیروزآبادی سرلشگر بسیجی و رئیس ستادکل نیروهای مسلح در حمایت از دولت روحانی وانتقادتندوی از تبلیغات ضددولتی از جمله توسط رسانه های وابسته به نیروهای نظامی (سپاه) و تهدید به برخوردبا آنها  در صورت ادامه این رویه، نشان می دهد که چرا باید اهمیت این ابرازموضع را فراتر از مواردمشابه و موسمی ارزیابی کرد.

Friday, May 16, 2014

!جنبش لغواعدام و گام های تازه

!جنبش لغواعدام و گام های تازه


ایران تحت قیمومیت حکومت اسلامی امروزه  با داشتن بالاترین رتبه سرانه اعدام در مقیاس جهانی شهره آفاق است. شاخصی که به تنهائی برای برملاکردن عمق انحطاط و ماهیت ضدبشری آن چه که مدینه فاضله اسلام سیاسی می خوانند و خامنه ای رسالت بردن مردم  به بهشت را برای آن قائل است، کفایت می کند. اما این پدیده تلخ  تنها  یک روی سکه واقعیت جامعه است.

Wednesday, May 07, 2014

!از تحرک "دلواپسان" تا فعال شدن دولت پنهان

 تحرک جدید "دلواپسان"، نشانه ورود فعالیت دولت پنهان به فازجدیداست!
اگربیادداشته باشیم چندمدت پیش یکی از نمایندگان این طیف درمجلس، حسینیان حامی معروف سعیدامامی از دست اندرکاران اصلی قتل های زنجیره ای، در سخنانی رسما شروع  فازجدیدی از فعالیت  مخالفان دولت را اعلام داشت که به گفته وی باید آن را  پایان رویکرد "تحمل تسامح " تا کنونی با دولت از سوی این جریان  و آغازدوره تازه ای از مخالفت خوانی مستقیم با آن دانست.

Tuesday, May 06, 2014

نقدانقلاب بهمن در یک گفتگوی رادیوئی

!با نگاهی دیگر به انقلاب بهمن
در یک گفتگوی رادیوئی 
 گفتگو به عنوان مهمان برنامه آقای بهرام مشیری صورت گرفت و شامل دو موضوع بود: ابتدا پیرامون حمله رژیم به زندانیان سیاسی در اوین و دیگری که موضوع اصلی گفتگو را تشکیل می داد، نقدانقلاب بهمن، نسل سوخته و ضرورت تصفیه حساب نسل انقلاب کرده و جامعه با آن و با وجدان معذب خود! و با این تأکید که نقدگذشته شرط لازم برای عبور از بحران، و حرکت به سمت رهائی است. گفتگو از دقیقه 29 فایل شروع می شود