Tuesday, December 27, 2011

تقابل دواستراتژی:
" تحریم گسترده نفتی وبانکی وتهدیدات نظامی" و "تهدید دربرابرتهدید"


درپی حمله چماق داران جمهوری اسلامی به سفارت بریتانیا باتوجه به نقش سپاه ورژیم درآن ازیکسو واینکه بهترازآن نمی شد هدیه ای برای  قدرتهای بزرگ آنهم درشرایطی که درتکاپوی ایجاد اجماعی گسترده برای افزایش فشار همه جانبه بررژیم بودند، ارزیابی ها وفرضیات مختلفی مطرح شدند.

Thursday, December 22, 2011گذرونظر:
 پس از9 سال جنگ معلوم شد که طالبان دشمن آمریکا نبوده است!

ازقدیم گفته اند"سیاست" پدرومادرندارد!
جوبایدن معاون اوباما درسخنی ظاهرا عجیب اعلام کرد که طالبان دشمن آمریکا نیست واوباما هم هیچ وقت سخنی درباب این دشمنی بزبان نیاورده است.

Friday, December 16, 2011

مردم سوژه گی

   معترضان جهان؛ چهره سال مجله تایم

 مردم سوژه گی!
مجله تایم وجابجاشدن سوژه های تاریخی
مجله هفتگی تایم* شخصیت سال خود را به معترضان جهان اختصاص داده است. اقدامی که بقول گزارشگربی بی سی در84 سال عمراین نشریه بی سابقه بوده است.بطورمعمول سوژه های سال ازمیان نخبگان سیاسی،اجتماعی وعلمی وهنری و... برگزیده می شدند.

Thursday, December 08, 2011

جنبش وال استریت وشعاراشغال کنگره

گامی تازه
 فشارپلیس آمریکا به جنبش وال استریت درسراسرآمریکا ودرایالت ها وشهرهای مختلف آن گسترش بی سابقه ای  یافته است. حمله به  اماکن وکمپ های اشغال شده وسایرنقاط تجمع ،جمع آوری چادرها، دستگیری های گسترده صدها نفری وبکارگیری خشونت ومجروح ومصدوم  ساختن معترضان، بخشی ازاین تهاجمات پلیس به شمارمی رود. فیلم پاشیدن خونسردانه اسپری به چشمان دانشجویان متحصن که سبب خشم میلیونها بیننده  شد،تنها گوشه ای ازخشونت های بکاررفته است.

Tuesday, December 06, 2011


"انتخابات" مجلس شورای اسلامی واهمیت  یک جنبش  تحریم گسترده
اکنون ما شاهد رشدتضادها درهرسه مؤلفه شکاف های درون حکومتی،شکاف بین مردم ورژیم(هم سیاسی وهم اقتصادی) ونیزشکاف بین حاکمیت با دولتهای آمریکا واروپا به مرحله تازه ای هستیم.ویژگی وضعیت کنونی فعال شدن همزمان این تضادها وورود آنها به فازجدید و پرآشوب با نتایج وپی آمدهای نامعلوم است که مجموعه وضعیت را به نقطه بحرانی تازه ای سوق داده است.

Wednesday, November 30, 2011


اقدام درخشان والهام بخش کارگران ایران خود رو دراعتراض به تغییرارتجاعی قانون کار
متن فراخوان*1عتراض به تغییرقانون کاروضرورت تدوین یک قانون کارواقعا کارگری،موردحمایت دهها هزارکارگروبیش ازسی مجموعه این مؤسسه عظیم صنعتی قرارگرفته است. دراین بیانیه از مطالباتی هم چون حق تشکل،لغوقراردادهای موقتی وشرکت های پیمانکار،تعیین دستمزد براساس تورم واقعی،حذف اضافه کاری اجباری،کاهش ساعت کار وتعطیل دوروزدرهفته،برچیدن کارهای زیان آور،حق اعتصاب،اعتراض وآزادی بیان،درنظرگرفتن خواست کارگران در تغییرقانون کار ازطریق  نمایندگان واقعی آنها وفراهم کردن شرایط دموکراتیک برای گزینش نمایندگان واقعی وشماری ازمطالبات دیگرمطرح شده است.

Friday, November 18, 2011

جنبش وال استریت،ازتصرف فضا-مکان ها تا فلج سازی سازوکارهای سیستم


جنبش وال استریت،ازتصرف فضا-مکان ها تا فلج سازی سازوکارهای سیستم!

برآمد جدیدضدسرمایه داری بویژه جنبش اشغال وال استریت برای آن ها که آمریکا را دژمستحکم نظام سرمایه داری می پنداشتند و سرمایه داری راپایان تاریخ ونظامی برای همه فصل ها، پدیده ای غیرمنتظره و نامفهوم است.  ابتداتصورمی کردند تبی است که بزودی فروخواهد نشست ولی ناباورانه شاهدگسترش امواج وتکانه های آن درمقیاسی گسترده شدند . جنبشی که توانست درهمین مدت کوتاهی که از حیات آن می گذرد گفتمان مدافعان لیبرال دموکراسی را با چالش ها ودردسرهای زیادی مواجه سازد. باوجود آن که این جنبش هنوزدرآغازراه است اما تا این لحظه دراروپای بحرانی توانسته عملا دونخست وزیر را ساقط نماید...

Tuesday, November 08, 2011


باردیگرآوای شوم جنگ طلبی!

مبادرت به جنگ همواره ازمظاهربرجسته وحشی گری و وجه  حیوانی وبدویت انسانها بوده است. وجود چنین سرشتی اگر زمانی درمراتب آغازین رشد وتکوین بشرازالزامات تنازع بقاء برای تأمین نیازهای اولیه سرچشمه می گرفت، اما به موازات رشد وتؤسعه امکانات تولیدی وزیستی تداوم آن بیش ازپیش با چگونگی مناسبات اجتماعی وامتیازات طبقاتی گره می خورد.درحقیقت شکاف بین نوع مناسبات اجتماعی با سطح توانائی ها و امکانات رو به افزایش جوامع بشری (قدرت تولید وخلاقیت)، توسل به جنگ-حتی با ابعادی مهیب تر- را به ابزاری مهم برای دست یابی به منابع ومنافع بیشتر همراه کرده است.

Thursday, October 27, 2011
اهمیت کنشگری مادران پارک لاله
مبارزه مادران پارک لاله الگوئی قابل تعمیم
مادران پارک لاله  اخیرا یک باردیگر تجمع اعتراضی خود را درپارک لاله بگذارکردند.آنها هم چنین درطی بیانیه ای*1 مطالبات خود را مطرح ساخته وانتقادات خود را نسبت به ناقص بودن گزارش گزارشگرویژه سازمان ملل ابرازداشتند. محتوای این بیانیه واقدام عملی اشان وهمزمانی آن با انتشارگزارش گزارشگرویژه سازمان ملل برای ایران،باین آکسیون ویژگی هائی بخشیده است که آن را به الگوئی مناسب وقابل تعمیم والهام بخش تبدیل کرده است.هدف این نوشته درنگی برخصایص وپتانسیل نهفته درآن است.

به بهانه سرود جنبش اشغال وال استریت

تفاوت بین آرزوواقعیت    
جنبش اشغال وال استریت  برای آنها که سرمایه داری راپایان تاریخ ونظامی برای همه فصول می انگاشتند،مقوله ای نامفهوم وغیرمنتظره است.جنبشی که توانست درهمین مدت کوتاهی که از حیات آن می گذرد، گفتمان مدافعان لیبرال دموکراسی را دچارچالش ودردسرکند.مثلا یکی ازمدافعان دوآتشه بازارآزادآقای شاهین فاطمی درگفتگوبا بی بی سی می پذیرد که دفاع اوازنظام بازارآزاد  درفضای امروز عجیب وخنده داربنظرمی رسد.

Monday, October 24, 2011

آیا لیبی واقعا "آزاد"شد!؟

برقراری قوانین شریعت اولین دست آورد "انقلاب"لیبی!
زنان ازاولین قربانیان "لیبی آزاد"!
اسلام گرایان باصطلاح معتدل متحدین جدید ناتووقدرتهای بزرگ برای کنترل انقلاب کشورهای خاورمیانه وآفریقای شمالی!

ازقدیم گفته اندسالی که نکوست ازبهارش پیداست:
آیاهمانطورکه اوباما ودیگرشرکای جنگی اش درپی کشته شدن قذافی ازلیبی آزاد سخن گفته وبه سران دولت انتقالی ومردم لیبی تبریک گفته اند،براستی لیبی آزاد شد ویا درمسیرآزادشدن قراردارد،یا آنکه  قدرت دربالاترین سطوح  ازچنگ  دیکتاتورنگون بختی که دوران مصرف و عمرسیاسی اش به پایان رسیده بود و حاضربه پذیرش آن نبود به زورقوه قهریه خارج شد وبه دست غارتگران ودیکتاتورهای جدیدی،دراتحاد تنگاتنگ با  قدرت های بزرگ  وشرکت های چندملیتی برای بلعیدن تمام  عیار نفت  لیبی جابجاشد ومردم هم دراین میان نقشی جزپیاده نظام نداشتند؟

Tuesday, October 18, 2011

جنبش اشغال وال استریت، و برخی ویژگی های جنبش های جدید

جنبش اشغال وال استریت، و برخی ویژگی های جنبش های جدید

گرچه گسترش جنبش "وال استریت را اشغال" کنیم، درادامه والهام گرفته ازجنبش های مشابه آن درمیدان التحریرقاهره و اسپانیا( اروپا) وبخشی ازاین جنبش جهانی است، ودارای همان خصلت های عمده ای است که درنوشته های دیگربه آن پرداخته ام*1.اما درعین حال فقط ادامه ویا بیان ابرازهمبستگی باسایرجنبش ها نیست وریشه درتبعیضات ودشواری های انباشته شده وتشدید بحران اقتصادی وسیاسی درخود جامعه  آمریکا دارد. گسترش این جنبش درآمریکا را همچون سرایت آتش به ُکنده اصلی باید نقطه عطف تازه ای درعروج این جنبش جهانی دانست.

Sunday, October 16, 2011

!سکولاریسم و"اسلام اخلاقی" سروش


سکولاریسم و"اسلام اخلاقی"سروش!

مقدمه: جمهوری اسلامی ملقمه ای بوده است از سرمایه داری و مذهب آنهم با سنتی ترین و ارتجاعی ترین روایت از آن. ملقمه ای که این فرصت را برای جمهوری اسلامی فراهم ساخت که ضمن دفاع همه جانبه از نظام سرمایه داری آنهم با خشن ترین و گندیده ترین صورآن، در عین حال در پشت سنگرسنت ومذهب با وقاحت کامل ژست ضدامپریالیستی و ضدسرمایه داری بخود بگیرد و در طول حیات ننگین بهترین دستاویزها را برای میلیتاریزه کردن جهان و منطقه توسط قدرت های بزرگ سرمایه داری و تقویت گفتمان لیبرالی و تضعیف گفتمان آزادی و برابری اجتماعی (سوسیالیستی) فراهم سازد.

Thursday, October 06, 2011

یک ارزیابی ازاعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهرواهمیت آن
سرمایه داری اعم ازدولتی وخصوصی همواره تداوم سلطه واستثمار وتصاحب ثروت وقدرت  مولدین واقعی را مدیون ایجاد تشتت وشکاف های درونی اردوی کارو زحمتکشان بوده است.این نوع شکاف ها ودسته بندی ها به اشکال گوناگون ومتنوع صورت می گیرند.درحرکت اعتراضی کارگران پتروشیمی ماهشهر که دوردوم آن هنوزهم ادامه دارد،قبل ازهرچیزاین تقسیم نیروی کاربه رسمی وغیررسمی واعمال فشارهای مضاعف ناشی ازاین تبعیض ودوگانگی  بوده است که  موجب خشم و خیزش هزاران کارگر پیمان کار وغیررسمی این مجتمع شده است.ناگفته نماند که  دوگانه  رسمی وغیررسمی کردن همواره اهرم مؤثری بوده است  که بورژوازی برای تشدید فشار به هرکدام از ستون های اصلی جامعه کارگری- شاغلین رسمی وغیررسمی-،وایجاد رقابت ونگرانی های موهوم ازتقابل منافع بین کارگران سودجسته است،تاکارگران هردوبخش را به تمکین دربرابرخواستها وفرامین سرمایه وادارسازد.

Monday, October 03, 2011پشت این پرده دختران دانشجو را به لحاظ پوشش وآرایش تفتیش میکنند(عکسی از پوشش برزنتی در مقابل در ورودی دانشگاه علم و فرهنگ در  روز اول بازگشایی دانشگاه ها.برگرفته ازوبلاگ خرافه)  


معلمان و شعاربرابری جنسیتی به عنوان شعارسال تحصیلی جدید
همانطورکه درمقاله ضرورت درهم شکستن تهاجم رژیم به محیط های آموزشی تحت عنوان اسلامی کردن فضاهای آموزشی امده است:
یک تهاجم سراسری وفراگیردرمحیط های دانشگاهی وسایرمؤسسات آموزشی را بدون واکنش های سراسری وهم آهنگ واستمرارآن نمی توان درهم شکست.درتحلیل نهائی چنین امر مهمی جزازطریق بسیج همه نیروهائی که مورد معارضه این تهاجم قراردارندناممکن است. نیروهائی که بطورمستقیم درمعرض چنین یورشی قراردارند شامل دانشجویان ودانش آموزان (وازاین طریق جوانان)،معلمان،جنبش زنان و هم چنین خانواده های دانشجوئی ودانش آموزی هستند که گستره اجتماعی وسیعی  باپتانسیل عظیمی را تشکیل می دهند، که درصورت فعلیت یافتن قادراست تهاجم رژیم را درهم بشکند.

Saturday, September 24, 2011

جنبش دانشجوئی وضرورت درهم شکستن تهاجم  رژیم به محیط های آموزشی!

حکومت اسلامی درآغازسال تحصیلی جدید وبااستفاده ازفصل تعطیل دانشگاه ها ومدارس طرح تهاجمی تازه ای را باهدف اسلامی کردن محیط های آموزشی ودرواقع منعفل کردن جنبش دانشجوئی وجوانان  تدارک دیده است.البته این "انقلاب ضدفرهنگی" تازه ویژگی های خود را داشته  ودرانطباق با مرحله  گندیدگی حکومت اسلامی برای  نجات خود ازخطرفروپاشی صورت می گیرد. حکومت اسلامی ازهمان بدوپیدایش خودبیشترین حساسیت را به حوزه های فرهنگی وکنترل و بازپروی نسل های جدید داشته ومنتهای سعی خود را بکارگرفته است.بااین همه،نفس اقدام به طرحی جدید و تدارک چنین تهاجمی  بیانگرچندین نکته است: 

Thursday, September 15, 2011

گفتمان "دموکراتیک" یا سوسیالیستی،کدامیک


گفتمان "دموکراتیک" یا سوسیالیستی،کدامیک؟!
دوگانگی مصنوعی
مقدمه:این نوشته شامل نکاتی درنقد مواضع رفقای جداشده درسند کنگره پانزده*1 است که درفواصل زمانی مختلف نگاشته شده است .هدف اصلی هم طرح برخی مفاهیم پایه ای چالش برانگیزی هستند که نه فقط درمیان این رفقا بلکه  درمیان طیف های گوناگون چپ وجود دارند وبه گمان من بخشی از موانع برآمد آن به مثابه یک چپ طبقاتی- اجتماعی نیرومند وفعال درمیان جنبش های اجتماعی ومبارزه ضدسرمایه داری ولاجرم گرفتار درتاروپودپراکندگی وحصارهای فرقه ای است. به مناسبت تأکید مجدد همان مواضع درکنگره شانزده*2 این رفقا،وازآنجا که  نقد های صورت گرفته برمواضع قبلی عینا درمورد سند سیاسی کنگره اخیرنیزصادق است،بی مناسبت ندیدم که سه نقد صورت گرفته  را  دریک جا باهدف تقویت صفوف چپ وعلیه فرقه گرائی ارائه دهم.

Sunday, September 11, 2011


اسپانیا،دموکراسی  وتصویب برنامه ریاضت اقتصادی
پارلمان اسپانیا درچهارشنبه  6سپتامبرعلیرغم نارضایتی و اعتراضات گسترده  علیه برنامه ریاضت اقتصادی ومخالفت با تصویب آن توسط پارلمان وهم چنین واردکردن "قانون طلائئ" درمتن قانون اساسی اسپانیا،با اکثریت قاطع وتنها با سه رأی مخالف آن را به تصویب رساند.

Saturday, September 03, 2011

تابستان سیاه سال 67به مناسبت بزرگداشت فاجعه قتل عام تابستان 67
میراث خمینی برای جانشینان خود
پاکسازی زندان ها
23 سال ازآن جنایت هولناک وخونین، و آن کشتارهزاران نفری زندانیان سیاسی که اکثرا هم محاکمه ومحکوم شده بودند  در تابستان داغ سال 67 می گذرد.جنایتی که  درپی فرمان بزرگ جلاد جماران و بامشارکت مستقیم وغیرمستقیم دولتمردان وکارگزاران عمده رژیم وتشکیل کمیته های مرگ درتهران وسراسرکشوربرای پاکسازی زندان های سیاسی بوقوع پیوست.
هنوزکه هنوزاست  دست اندرکاران اصلی آن  جنایت هولناک هم چون خامنه ای ها و رفسنجانی ها موسوی اردبیلی ها....ویا  مباشران مستقیم آن هم چون نیری ها و  واشراقی ها وپورمحمدی ها با وقاحت تمام، ُسرو ُمر وُگنده، می گردند ومی چرخند وهم چنان مشغول خدمت به نظام هستند. وحتی کسی مثل رفسنجانی با وقاحتی مثال زدنی دروقایع نگاری، وقتی به مرورویدادهای سال 67 وآن تابستان خونین می رسد،سالی که پست فرماندهی تام الاختیارجنگ را نیز با خود یدک می کشید، و خود ازتصمیم گیرندگان اصلی این جنایت وازنظارت کنندگان برآن بوده است،هیچ نشانی ازردپای این جنایت دریادداشتهای روزانه وی دیده نمی شود. آیا این گونه لاقیدی درنگارش وازقلم انداختن چنین فاجعه ای ، برای وی اهمیتی درحد رفتن به یک پیک نیک تفریحی داشته است که ازاشاره به آن خود داری کرده است؟ یا آنکه ریشه دربزدلی وی دراذعان به این جنایت وتراژدی تاریخی وحسابگری های مربوط به گم کردن ردپای خود ورژیم وباصطلاح گزک ندادن به دست مخالفان و دشمنان نظام دارد؟

Wednesday, August 24, 2011

لیبی:
 باچشمی خندان وبا چشمی گریان!
بی تردید،سرنگونی هردیکتاتوری ی مسرت بخش است وقاعدتا مردمی که بتوانند طوماراستبدادی  42 ساله را که مثل هرمستبدی سودای موروثی کردن قدرت درخانواده خود را داشت درهم به پیچند، بایدآمادگی بیشتری برای تمرد دربرابرسربرکشیدن استبدادجدید را داشته باشند.فراتر از آن درمتن ودرراستای مبارزه با جنبش ضداستبدادی است که جنبش انقلابی می تواند گفتمان، مطالبات وصف آرائی خود را بطورمستقل برپاکند وحتی افزون برآن، سرنگونی حکومت مستبدی مثل قذافی می تواند دردامن زدن به جنبش ضداستبدادی وتقویت روحیه آنها درمنطقه مؤثرباشد.با این همه  

Saturday, August 20, 2011

انگلیس:شورش به حاشیه رانده شده گان

انگلیس:شورش به حاشیه رانده شده گان!

انگلستان ازهمان زمان که مارکس کتاب کاپیتال  را درآنجا به نگارش درآورد، ازجهات گوناگون یک کشورتیپیک سرمایه داری بوده است.عروج نئولیبرالیسم نیزدرزمان خانم تاچراز همین جا صورت گرفت. حتی پیوند اتحادیه-حزبِ مدنظرمارکس وانگلس که به عنوان الگوئی برای گذارمسالمت آمیزبه انقلاب سوسیالیستی درکشوری استثنائی چون انگلیس احتمالش می رفت،عالیترین ودرعین حال انحطاط یافته ترین شکل خود را درادغام  این نهادها و مؤسسات باسیستم سرمایه وفراروئیدن آن به حزب بورژواشده کارگری-حزب کارگر-درانگلستان به نمایش گذاشت. 

Tuesday, August 16, 2011

نگاهی به دوانتقاد پیرامون اهمیت مبارزه برای سبک زندگی( آب بازی جوانان)!*

اگرخواننده به کل مطلب توجه کند معلوم است که ازصدرتاذیل نوشته دردفاع ازحق انتخاب سبک زندگی وشادی به مثابه یک نیازفی نفسه و دارای اصالت  نوشته شده است. والبته دربخش بعدی هم این مساله باتأکید بیشتری مطرح خواهد شد.اما تا آن موقع خواستم به یکی دوسؤال وانتقاد ضمن تشکرازدقت ونقددوستان پاسخ بدهم:

Thursday, August 11, 2011

دراهمیت جنبش حق انتخاب سبک زندگی

دراهمیت جنبش حق انتخاب سبک زندگی(1)
بجثی پیرامون ارزیابی از آب بازی جوانان ونوجوانان!
مقدمه:باخواندن گزارش هائی پیرامون تجمع جوانان برای آب بازی درتهران،احتمالا مانند بسیاری ازخوانندگان آن این گزارشها،باتحسین ارابتکارجوانان ومشاهده غافلگیری و خشم رژیم، ازکنارقضیه گذشتم. بنظرم نکته غامضی درآن وجود نداشت. قاعدتا برای همه کسانی که با ماهیت رژیم جمهوری اسلام آشنایند،همین که عده ای جوان توانسته باشند تجمع مستقلی ازحاکمیت برای تفریح وشادی وباهم بودن دروسط روز در پایتخت کشوربرگزارکنند،بویژه که شرکت کنندگان مختلط ازدخترو پسرباشند وبرای این قرارومدارخود ازشبکه فیس بوک هم  استفاده کرده باشند، همین برای درک خشم رژیم و حتمیت وقوع "جرم" درحکومت اسلامی کافی بود.هم چنین برای  چنین کسی نباید پوشیده باشد که این گونه اقدامات درچهارچوب انگ توطئه های نرم دشمن طبقه بندی شده  ونشانه ورود دشمن به حیات خلوت رژیم است. اما 

Monday, August 01, 2011


گذشت آمنه وخشونت نهادی شده درقانون قصاص
پیروزی مهر برکین!
آمنه بهرامی  که  قربانی خشونتی سبعانه بود،ازمیان دوگزینه انتقام وگذشت که به موجب قانون قصاص اسلامی  دربرابرش قرارداشت، سرانجام گذشت را برانتقام ترجیح داد.بی تردید این تصمیم آسان بدست نیامد،بلکه حاصل نهائی کشاکشی  سخت وطولانی دردرون وی بود. باین ترتیب اونشان دادکه علیرغم آنکه قربانی خشونتِ عریان مردی بیرحم و سنگدل قرارگرفته بود وخشم ونفرت درتمامی وجودش شعله می کشید،اما سرانجام این نگاه انسانی وفراخشونت به بزه کاری بود که بروجود او غلبه می یافت. 

Tuesday, July 26, 2011


نکاتی پیرامون اهمیت  پیوند جنبش مطالباتی وجنبش آزادیخواهانه دراستراتژی ضدسرمایه داری
درجامعه طبقاتی مبارزه طبقاتی- صرفنظرازاشکال وشدت آن- همواره جاری است  وازآن گریزی نیست. گرچه تمامی تلاش های بورژوازی ومدافعان سیستم تلاش می کنند که عناصراصلی این مبارزه ازهم جدا کرده وبابیرون کشیدن چاشنی آن را  حداکثربه رفرمی در درون سیستم ومطالبه ازآن تقلیل دهند.دورکن اصلی این مبارزه طبقاتی پیوند مطالبات اقتصادی(ومعیشتی) با مطالبات سیاسی است.

Friday, July 08, 2011

رابطه جنبش و "چه بایدکرد

رابطه جنبش و "چه بایدکرد"!

برسم معمول "چه بایدکرد" را از "نخبگان" وصاحب نظران می پرسند.ازهمین رومراجعه به جنبش ها با بی شماران سوژه، برای یافتن پاسخ این سؤال قدری عجیب می نماید،اما درواقع معادله برخلاف آنچه که درظاهربنظرمی رسد برعکس است:هرجنبش واقعی متضمن هم سؤال است وهم پاسخ.بنابراین آموزگارومنشأ اصلی پاسخ های واقعی برای این نوع پرسش های پایه ای صرفنظرازمیزان صراحت وشاخ وبرگ یافتن، خودجنبش هاهستند. ازآنجا که آموزگارخوب  درعین حال باید شاگردخوبی هم باشد،با مراجعه به جنبش وخیره شدن برآزمون آن-هم چون کتابی زنده ودرحال نگارش- می توان به یافتن پاسخ های واقعی  نزدیک ترشد.

Wednesday, July 06, 2011

!برآشفتگی ازپرسش گری
ارتش چرا ندارد!این عبارت آشنا و معروفی بوده است که ازدیرباز بیان کننده مدل ساختار نظامی- والبته نه فقط نظامی - درجوامع طبقاتی بویژه درجوامعی خوگرفته با استبدادمستقیم بوده است. برای عده ای از چپ ها هم متأسفانه  "سازمان کمونیستی" همان ارتشی است که درآن پرسش گری جائی ندارد.نمونه اش نوشته ای است که اخیرا تحت عنوان "پرسش ازچه کسی"*1  به امضاء ر.یوسف لنگرودی درسایت رفقای جداشده درج شده است.

Thursday, June 23, 2011

دیواربرلین ونعل وارونه سران گروه8 پیرامون تحولات منطقه
کدام دیوار ومتعلق به کدام اردوگاه فروریخته است؟!

سران گروه 8 درنشست امسال خود که ازبیم رخنه مخالفان درمیان حلقه حفاظتی 12 هزارنیروی نظامی برگزارشد،طبق معمول هرسال مهمترین مشکلات وعرصه هایی  را که جهان  سرمایه با آن دست بگریبان است  دردستورکار وتصمیم گیری خود داشت. ویژگی مسائل مطرح درنشست امسال، ابعاد تازه  وچندوجهی بحران جهان سرمایه  دروجوه گوناگون اقتصادی واجتماعی آن بود. یکی ازاین مسائل حاد وبحرانی همانا تحولات منطقه خاورمیانه وشمال آفریقا بود.دراین ارزیابی آنها درتأکید براهمیت  تحولات منطقه خاورمیانه آن را با رویدادتاریخی فروریختن دیواربرلین مقایسه کردند.

Monday, June 20, 2011

زایش وزوال اسطوره ها درعصرنوین
به مناسبت سالگرد جان باختن ندا
ندایکی ازنمادهای بیادماندنی جنبش ضداستبدادی-مطالباتی مردم ایران است که درتاریخ اعتراضات نامش حک شده است.دردومین سالگرد او رژیم جبارجمهوری اسلامی چنان نگران تبدیل شدن هرتجمعی به طوفانی علیه خود است که حتی تحمل برگزاری هرگونه بزرگداشت علنی وحتی ساده این عزیزان را برنمی تاید. آنها، دوام حکومتشان را با دزدیدن جسد ودفن شبانه این عزیزان وممانعت ازمراسم تکریم خاطره آنها گره زده اند ومثل همه جباران تاریخ درتلاشی مذبوحانه برای بفراموشی سپردن قربانیان خشونت های خودهستند.درچنین شرایطی است که خانواده ندا اعلام داشته اند که قادربه برگزاری مراسم بزرگداشت ندا نیستند و ازعلاقمندان جنبش خواسته اند که به یاد ندا(این غنچه پرپرشده) وعشق او به آب دوغنچه گل رز را پرپرکرده وبه آب بیافکنند.

Tuesday, June 14, 2011

تاکتیک، وحکمت های نهفته در یک نظرسنجی!
صفحه فیس بوک 25 بهمن اخیرا نظرسنجی بزرگی را به عمل آورده است که گزارش آن درسایت های متعلق به این جریان ازجمله جرس وتحول  و... منعکس شده است*.برطبق این  گزارش نزدیک به   14000هزارنفردراین نظرسنجی شرکت کردند که  بیش ازده هزارنفرآن ازداخل کشور وبقیه ازخارج کشوربودند. سؤالات وپاسخ ها را می توان درگزارش زیرمشاهده کرد:

Thursday, June 09, 2011

تاکتیک های گشاینده وتاکتیک های بازدارنده

تاکتیک های گشاینده وتاکتیک های بازدارنده
 با فرارسیدن خردادماه وفصل مناسبت های مهم،باردیگرتب چگونگی تاکتیک و برگزاری اعتراضات سراسری و خیابانی داغ شده است.ازهمین رو شاهد تکاپوی شورای هماهنگی سبزدربرگزاری سالگرد 22 خردادکه گوئی خود را متولی وصاحب اختیارجنبش اعتراضی دوساله اخیرمی داند، هستیم. آیا این گونه تاکتیک گزینی ها، جواب می دهد؟ آیا درسها وتجارب  مهم دوساله برآمده از نقد نارسائی ها درمدنظرقرارگرفته است ویا در همچنان برهمان پاشنه قدیمی یعنی آکسیون های  نمایشی وتبلیغاتی  ونهایتا سترون وپراکنده ساز می چرخد؟

Thursday, June 02, 2011درسوگ مرگ سحابی ها!
مرگ پدرودخترباچنین وضعیتی براستی لکه ننگ تازه ای بود  برسیمای بقدرکافی منفور وننگین حکومت اسلامی .اگرنقش جمهوری اسلامی درمرگ مهندس سحابی  را می شد غیرمستقیم دانست،بی تردید فاجعه قتل دخترش هاله راباید قتل عمدی مسلم بشمارآورد.

Sunday, May 29, 2011

انقلاب پاسخ است یا سؤال


انقلاب پاسخ است یا سؤال؟
جنبش اعتراضی مردم اسپانیا برای  نجات زندگی ازچنگال سرمایه
تظاهرات دهها هزارنفری و بی سابقه اسپانیا دردهها شهرباوجود آن که غافگیرانه بوداما رعدی درآسمان بی ابرنبود. بلکه برآمده  ازابرهای متراکم و سنگین آکنده از  بحران سرمایه داری بود که سالهاست فضای اروپا وآمریکا ومنطقه  وسراسرجهان را پوشانده است.این جنبش درعین حال ازتبار جنبش های جدید ومتعلق به پارادایم رهائی مبتنی برپیوند نان  آزادی   وبا    نقش آفرینی

Friday, May 20, 2011

نبردقدرت درفازکمدی!
چگونگی جریان یافتن نبردقدرت درفازجدید به راستی شگفت انگیزاست ومتناظر با مرحله گندیدگی کامل نظام،رنگ وبوی گندیده وازنوع کمدی- خرافی یافته است.اکنون دیگرشکل بیان منازعات،فقط درقالب های سیاسی ازنوع براندازی نرم وسخت ویااصلاح طلبی واصولگرائی  وتنازع جامعه مدنی وجامعه النبی ویا نفوذ دشمنان و استکبارجهانی  وامثال آن نیست. گرچه با آنها

Friday, May 13, 2011


جنبش دانشجوئی وآزمون فراخوان اعتراضی 25 اردیبهشت
1-بی شک جنبش دانشجوئی با توجه به کمیت چندمیلیونی ،تجارب وآگاهی ،رزمندگی وداشتن پشتوانه غنی سنت  مبارزاتی وپراکندگی محیط های دانشگاهی درسراسرکشور وبالاخره بطورمشخص حضورفعال آن دراعتراضات دوسال گذشته، واجد اهمیت زیادی است.وبهمین دلیل درصورت فعلیت یافتن پتانسیل آن می تواند نقش مهمی درتقویت جنبش سراسری ضداستبدادی- مطالباتی وتعمیق آن داشته باشد.  عوامل متعددی وجود دارند که  مانع شکوفائی ورشداین جنبش درتناسب با شرایط پیچیده موجود هستند ودرنتیجه صفوف رزمنده وبالقوه سراسری آن را دچارتشتت وآشفتگی کرده واز بروز خود سازمان یابی سراسری ومستقل آن جلوگیری می کنند.

Tuesday, May 03, 2011

 مرگ بن لادن یا بن لادنیسم؟

1-اوباما بااعلام کشته شدن بن لادن،جهان بدون بن لادن را جای امن تروبهتری برای زندگی دانست.هیلاری کلینتون ازاجرای عدالت سخن گفته و جملگی مقامات بلندپایه آمریکا و جهان آن را نقطه عطفی درمبارزه علیه تروریسم اعلام کرده اند.بااین وجود همه آنها گوشزدکرده اند که جنگ علیه تروریسم پایان نیافته است وابراز نگرانی خود ازواکنش های انتقام جویانه القاعده، را پنهان نساخته اند  وبه شهروندان وتأسیسات خود درسراسرجهان حالت آماده باش داده اند.آنها برای رهائی ازشرمرده  بن لادن واجتناب ازتبدیل شدن آن به معبدی بزرگ، جزسپردن جسد وی به امواج دریا راهی  پیدانکردند.پس معلوم می شود باکشتن بن لادن هنوزکابوس بن لادنیسم ازبین نرفته است.

Saturday, April 30, 2011


نگاهی به برخی  چالش های جنبش کارگری
انتشاربیانیه های گوناگونی به مناسبت فرارسیدن اول ماه می ازسوی تشکل ها وفعالین جنبش کارگری درمجموع وصرفنظرازبرخی کاستی هائی که فرصت پرداختن به آن دراین جا نیست، اکثرا بازتاب دهنده مطالبات فراگیراقتصادی واجتماعی وسیاسی عاجل کارگران درراستای مبارزه ضدسرمایه داری هستند ودرادامه همان سمت وسوئی است که درطی سالهای اخیر به عمل آمده است.

Thursday, April 28, 2011

احمدی نژاد دروضعیت کیش مات!
تاهمین چندی پیش خامنه ای درمقابل انتقاداتی که ازجانب بخش های گوناگون محافظه کاران سنتی واصول گرا به احمدی نژاد وحمایت بی چون وچرای وی ازاحمدی نژاد به عمل می آمد وازجمله درپاسخ به انتقادهای روحانیون حوزوی ،بامقایسه دوره کنونی با دوره اصلاح طلبان دلیل اصلی حمایت بی شائبه خود را عدم حاکمیت دوگانه،تبعیت بی چون وچرای احمدی نژاد از مصالح نظام(=خود) و دریک کلام درامتداد ولایت فقیه بودن وی دانسته بود.

Monday, April 18, 2011

کدام چالش ها وکدام رویکردها( بخش 2)؟
درمورد رهبری،معضل اصلی نگاه به رهبری است تا عدم وجود نهاد رهبری.ماشأء اله مدعیان رهبری درجامعه ما فراوانند وهیچ کدام هم دیگری را قبول ندارد.اساسا نگاه به رهبری به صورت امری جدا ازخود توده ها وبه مثابه نیروئی بربالای سرآنها وهم چون پدیده ای برخاسته از تقسیم کاراجتماعی و نهادی شده وپایدار بین نخبگان وعوام الناس،که جزتمکین به قدرت جداشده ازمردم که تالی جدائی محصول تولید ازتولیدگنندگان وبازتاب دهنده آن است، نیست. سلسه مراتب وبرقراری روابط عمودی بارتاب این جدائی ومکانیزم اصلی برای حفظ آن است.

Tuesday, April 12, 2011

 کدام چالش وکدام راهبرد؟

تحولات شتابان منطقه وداخل کشور، ضرورت صورت بندی دقیق تر اوضاع سیاسی و اجتماعی را خاطرنشان می سازد. بدون تحلیل مشخص ازوضعیت مشخص واستنتاج راهبردهای مشخص وراه گشانخواهیم توانست کنش های لازم وحتی حداقلی را ازخود بروزبدهیم.  دراین عرصه هیچ چیز آسان تروالبته بهمان اندازه مضرترازجایگزین کردن امرکلی بجای امرمشخص ودرعین حال هیچ چیز دشوارتر ازبرقراری پیوندی روشن وواقعی بین اهداف عمومی و وضعیت نیست.

Thursday, April 07, 2011

اهداف مداخله نظامی درلیبی ورویکردهای مختلف نسبت به آن
وقوع بحران انقلابی وتکوین شتابناک آن  درکشورهای شمال آفریقا ومنطقه خاورمیانه،با اهمیتی ژئوپولیتک برای کل نظام سرمایه داری وقدرت های بزرگ، آنها را سخت غافلگیرکرد .آنها اکنون درگیرودار تلاش برای حل یکی  ازدشوارترین بحرانهای  چنددهه اخیردریکی ازحلقات ضعیف،آسیب پذیر ودرعین حال بس مهم  رنجیره سرمایه داری هستند. منطقه ای که بدلیل تأمین نفت ارزان برای بازارجهانی سرمایه وفروش سالانه دهها میلیارد دلار اسلحه توسط  کنسرنهای عظیم،وصدورصدها میلیارد دلارکالا وخدمات، دارای اهمیت بی همتائی برای گردش سرمایه

Tuesday, March 22, 2011

نقدی برتجربه گذشته: پیرامون نوارمذاکرات حمید اشرف وتقی شهرام


نقدی برتجربه گذشته:
پیرامون نوارمذاکرات حمید اشرف وتقی شهرام(درج شده درنشریه آرش 105-106)
انتشار نوار مذاکرات سازمان چریک های فدائی خلق ومجاهدین خلق( م-ل)، ازاین نظرکه بخشی ازاسناد تاریخی چپ بخصوص دردهه 50محسوب می شود، بویژه برای علاقمندان نسل جدید وپژوهشگران دراین حوزه جهت آشنائی ملموس تر با مواضع وعملکرد بخش مهمی ازچپ های آن دوره واجداهمیت است.چراکه آنها،چه خوب وچه بد،درهرحال بخشی ازتاریخچه،پراتیک و واقعیت وجودی نیروهای چپ هستند.

Saturday, March 19, 2011

آزمون بزرگ سال جدید
سال جدید را با یاد هزاران زندانی سیاسی وباستایش ازمقاومت اشان آغازمی کنیم  وبرای آزادی اشان می رزمیم ولحظه شماری می کنیم .می آغازیم سال جدید را با خاطره فراموش نشدنی جان باختگان راه آزادی و برابری وهمراه با خانواده هائی که  دژخیمان رژیم باشقاوت بی مانندی  نونهالان عزیزآنها را پرپرکرد.بدون آنکه حتی اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت آنها را بدهد.

Thursday, March 17, 2011


چهارشنبه سوری و انزوای پرشکوه رژیم!
الف- اوج انزوا
یکی ازمهمترین ویژگی چهارشنبه سوری امسال به نمایش درآمدن انزوای تما عیار رژیم بود که  ازترس خارج شدن اوضاع ازکنترلش درآماده باش کامل قرارداشت .درچنین شرایط دوقطبی شده عملا بسیاری ازنقاط تهران وکشور بخصوص محلات دردست جوانان بود.تاکتیک رژیم اساسا معطوف به کنترل میادین بزرگ وخیابانهای اصلی بود تا مبادا ازبهم پیوستن جویبارها،رودی خروشان شکل بگیرد.

Friday, March 11, 2011


حالانوبت کیست؟
بالأخره شترحذف دم خانه رفسنجانی یعنی مهمترین کارگزارمورداعتماد خمینی وازبینان گذاران اصلی نظام جمهوری اسلامی وکسی که درافکندن ردای ولایت فقیه بردوش خامنه ای وبالاکشیدن وی نقش تعیین کننده داشت، و پست های دهان پرکنی چون ریاست مجلس خبرگان ومجمع تشخیص مصلحت را هم یدک می کشید(ومی کشد)، فرا رسید.بی شک بدون اجازه وتوافق ضمنی خامنه ای کیش مات کردن وی توسط مهره ای هم چون مهدوی کنی- یک جسدسیاسی-  ناممکن بود. رقبای  ِرند وی هم که پیشاپیش بوی الرحمن را شنیده بودند،سرازپا نشناخته وبرآن شدند تا با توسل

Monday, March 07, 2011

زنانه بودن جنبش ایران!
یکی ازتمایزات جنبش دوسال اخیرایران درمقایسه باجنبش ها وانقلابات کشورهای عربی،حضور ونقش (هم کمی وهم کیفی) زنان درآن است.بطوریکه زنانه بودن جنبش ایران را باید یکی ازویژگی های برجسته آن بشمارآورد.واین البته درنظامی که بنیادش براساس شریعت وتبعیض سیستماتیک انسان براساس جنس او ودرعین حال بیش ازسه دهه مبارزه ونافرمانی نهاده شده  است،عجیب نیست

Thursday, March 03, 2011


 ضرورت  پیوند جنبش آزادی وجنبش مطالباتی، واهمیت طرح شعارهای مشخص
اگرچه معمولاازاهمیت وضرورت حضورفعال کارگران درجنبش ضداستبدادی سخن می گوئیم ومی پذیریم که بدون حضورآنها و اعتصابات کارگری درمراکزمهم تولیدی وحمل ونقل ورشته های خدماتی، امکان درهم شکستن ماشین استبداد وجود ندارد،وتجربه انقلاب بهمن ودرهم شکستن استبدادسطلنتی وحتی تجارب تحولات انقلابی کشورهای عربی نیزهمین نکته را یاد آوری می کند.مثلا همین جنبش جوانان 6 آوریل مصر درسال 2008 و در حمایت ازاعتصاب ها وشورش های  بزرگ  کارگری( بخصوص نساجی) شکل گرفت.

Tuesday, March 01, 2011

پیرامون پی آمدهای دستگیری موسوی وکروبی
آیا براستی زمان مناسب برای دستگیری موسوی وکروبی فرارسیده بود،یا آنکه رژیم برخلاف تصمیم اعلام شده خود  ناچارشددربدترین شرایط به آن اقدام کند؟
دزدناشی به کاهدان می زند:

Saturday, February 26, 2011

شکل گیری شبکه های آلترناتیو، مهمترین نیازجنبش درلحظه کنونی است

  شکل گیری شبکه های آلترناتیو، مهمترین نیازجنبش درلحظه کنونی است!
یکی ازبزرگترین درسهای انقلاب بهمن،افسون همه باهم بود.البته محتوای آن گردآوری توده وارمردم  وادغام ومنفعل ساختن همه دگراندیشان ودگرباشان زیرچتروحول هژمونی یک گفتمان بود.گفتمانی که حاکمیت مذهب و روحانیت و وروایت آنها ازمبارزه ضداستبدادی –سلطنتی،حرف اول را می زد.درواقع هیچ خوره ای هم چون همه باهم بودن(همه درزیرچترمن)  ذات دموکراتیک وبالنده یک جنبش واقعا توده ای را تهدید نمی کند.گفتمانی که با ایجاد کمترین تکان درجامعه فلاکت زده واستبدادی درصددحفظ بنیادهای فاسد وتبعیض آمیز آن است.

Wednesday, February 23, 2011

رهبری خوب یا خود رهبری


  رهبری خوب یا خود رهبری؟!
درپاسخ به نقد رفیق هدایت سلطان زاده بخش اول *1
درمقایسه تجربه انقلاب مصر وایران 57،برخی ازاینکه من گفته ام خوشبختانه مردم مصرازنعمت رهبری چون خمینی محرومند،برآشفته شده اند!براستی ما که باگوشت وپوست خود فاجعه حاکمیت اسلام سیاسی  وهژمونی بلامنازع خمینی را آزموده ایم، چرا نباید بخاطرعدم تسلط این گفتمان بر انقلاب یک کشور (اسلامی)مهمی چون مصر،سجده شکربه جا نیاوریم؟! وچراباید با شیفتگی دوچندان به بدنبال رهبری باصطلاح خوب باشیم؟ وقت آن نرسیده است که در قرن بیست ویکم،ازتقسیم انسانها به عوام الناس کورودنباله رو ونخبگان نجات بخش وراه گشا دست برداریم؟! یعنی ازآن باتلاقی که خمینی ها ویا استالین ها و....  را دربسترخود پرورانده ومی پروراند بیرون بیائیم؟.

Friday, February 18, 2011


25 بهمن وپی آمدهای آن
حضورگسترده مردم در25 بهمن رژیم را غافلگیر،مضطرب وخشمگین ساخت.شاید کسی نتواند اظهارنظرقاطعی درموردتعدادشرکت کنندگان بکند،اما اجماع گزارشات پیرامون  گستردگیآن، محتوای قاطع مطالبات مطرح شده وعکس العمل هائی که ازهرسو-بویژه رژیم-برانگیخته، این روز را به روز مهمی درتقویم رویدادهای جنبش اعتراضی تبدیل کرده است.دراینجا نگاهی داریم به مهم ترین دلایل آن:

Sunday, February 13, 2011


سه تأثیرمثبت ومشخص تحولات منطقه برجنبش ایران
حکومت اسلامی وآزمون 22 بهمن
1- درپی تحولات منطقه شاهد تلاش وسیع رژیم برای تأثیرگذاری براین رویدادها وتقویت مواضع اسلام سیاسی درجهت سودای باصطلاح خاورمیانه اسلامی بودیم.درهمین رابطه علاوه برحضورخامنه ای درنمازجمعه واتلاق عنوان مردم سالاری نظام اسلامی وارسال پیام بزبان عربی، رژیم بویژه برآن  بود که سالگرد 22 بهمن امسال را به مراسمی میلیونی ودارای پایگاه  وسیع مردمی  تبدیل کند وآن را درمقابل انظارمردم منطقه  وجهانیان به نمایش بگذارد.

Friday, February 11, 2011

پیروزی مردم مصرونعمت "بی رهبر"بودن


پیروزی مردم مصرونعمت "بی رهبر"بودن!
سرنگون ساختن مبارک توسط  انقلاب مردم مصررویداد بزرگی است درمنطقه استراتژیک،رانت خیز واستبداد زده خاورمیانه. رویدادی که بسیاری را بیاد فرارشاه درانقلاب بهمن که ازقضا با سالگرد آن مصادف شده است می اندازد.اکنون گسستی دریکی ازمهمترین حلقات زنجیره نظم جهانی درمنطقه  ودرمیان کارگزاران  وابسته به سرمایه جهانی بوجود آمده است.

Wednesday, February 09, 2011

چندنکته  درمورد راه پیمائی 25بهمن
تحت تأثیرتحولات مثبت تونس ومصروبه عنوان همبستگی با آنها، آقایان موسوی وکروبی درخواست مجوزراه پیمائی برای 25 بهمن کرده اند.ناگفته نماندکه یکسال ازتلاش برای آخرین راه پیمائی خیابانی درسال گذشته(که منجربه همان تاکتیک معروف اسب تروا وسیاهی لشکرشدن رژیم گردید) می گذرد.بی تردید اشغال مجدد فضای خیابان ها آرزوی هرفردی است که دلش برای دموکراسی وعدالت اجتماعی می طپد.

Wednesday, February 02, 2011

تحولات منطقه ونگاهی به سه رویکرد کوچک  وعبرت آموز!
رویداد اول:
خبرنامه گویا وسانسورکامل جنبش میلیونی مردم مصر
امواج جنبش مردم تونس ومصربی تردید منطقه را به لرزه افکنده  ودرعین حال  بسیاری را غافگیر ساخته است ودرهمین رابطه روزسه شنبه(ونه فقط روزسه شنبه) تظاهرات میلیونی مردم مصر تمامی رویدادهای جهان را تحت الشعاع خود قرارداده بود.دراین میان سایت خبری گویا که ظاهرا یکی ازاین غافلگیرشدگان است نتوانست  واکنشی بهترازحذف صورت مساله،

Sunday, January 30, 2011

 زمین زیرپای دیکتاتورها می لرزد!
تب لرزه ،دامنگیردیکتاتور مصرهم شد.مصرباداشتن بیشترین جمعیت درمیان اعراب ودرقلب خاورمیانه ازمهره های استراتژیک نظم موجود وموردنظر قدرت های بزرگ،بویژه دولت آمریکا، درخاورمیانه بوده است.

Friday, January 14, 2011


پیروزی مردم تونس پیروزی ماهم هست!


سرانجام پس ازیک ماه اعتراض های خیابانی توسط جوانان بیکار وزحمتکشان بدنبال افزایش قیمت مواد غذائی ودراعتراض به بیکاری وسیع وهم چنین علیه استبداد وسرکوب ،رئیس جمهور مادام العمر تونس بن علی، فرار را برقرارترجیح داد. جرقه اولیه باخودسوزی یک جوان فارغ التحصیل بیکارزده شد که  منجربه سرریزشدن خشم فروخفته مردم از سیاست های فلاکت آفرین نئولییرالی دولت  واستبداد وسرکوب گردید.

Sunday, January 09, 2011

آرایش درونی  حاکمیت، نشان از مصافی بزرگ دارد!

درجمهوری اسلامی تعیین تکلیف بامردم،گوئی به  تعیین تکلیف تضادهای درونی حاکمیت هم رسیده است.شدت پرخاشجوئی اخیر نسبت به سخنان خاتمی(ازجمله کیهان به مثابه سخنگوی عملی بیت رهبری)،ومهمترازآن پرونده سازی علیه مشائی ورحیمی دوبازوی راست وچپ احمدی نژاد وبه شلاق وزندان محکوم کردن سردبیرروزنامه دولتی ایران ویااحضاررسائی حامی سرسخت احمدی نژاد به دادگاه ویژه روحانیت و ...، تلاش برای محدودکردن اختیارات دولت ورئیس جمهور توسط مجلس وخط ونشان کشیدن های مکرر طرفین بهمدیگرنشان میدهدکه درگیری های درونی دوطیفی که تاکنون درچهارچوب اصول گرائی تعریف می شدند،ازمرحله انتقاد وتذکروافشاگری صرف،به مرحله تهدید واقدامات عملی فراروئیده وطرفین دیگر قادرنیستند درظرف ویادرمنشورواحدی یکدیگر را تحمل کنند.

Thursday, January 06, 2011

 
جنگ خاموش وپنهان پیرامون پروژه هسته ای ایران

Sunday, January 02, 2011


آیا حکومت اسلامی از کابوس اعتراضات مردمی آسوده شده است؟

به بهانه عدم برگزاری مراسم سراسری "حماسه 9 دی"
بیاد داریم که جمهوری اسلامی درواکنش به اعتراضات سال گذشته مردم،مراسم خودخوانده ای رابه نام حماسه 9 دی ترتیب داد.چنین تجمعی بابکارگیری تمامی امکانات حکومتی ازقبیل تبلیغات رسانه ها و حمل ونقل مجانی وپذیرائی شایان ازشرکت کنندگان درتظاهرات وانتقال اجباری مردم ازادارات ومدارس ونقاط دوردست و... درشرایطی برگذارشدکه مدتها بود"دروغگو63% کو" به یکی ازشعارهای جالب وافشاگرانه شهروندان ناراضی  درتظاهرات خیابانی تبدیل شده بود.