Thursday, September 30, 2010

 
کدام گفتمان؟:
 "دموکراتیک" یا سوسیالیستی

نگاهی به سند کنگره 15 راه کارگر(هئیت اجرائی)*بخش اول
چنین پرسشی ازیک نیروی مدعی چپ وسوسیالیست درواقع تعجب آوراست ومنطقا بلاموضوع. چرا که یک مدعی سوسیالیسم اگرکه برای تبلیغ وترویج  و سازمان یابی پایگاه اجتماعی آن مبارزه نکند، واگرکمونیزم به مثابه یک آلترناتیو واقعی برای نظام سرمایه داری و منبع الهام بخش  تاکتیک ها وبرنامه واستراتژی او نباشد،اصلا چرا او باید خود را کمونیست یا سوسیالیست بنامد؟بااین همه پدیده های دوگانه که محصول تصادم گفتمان ها  و نیروی های اجتماعی  متضاد هستند همواره وجود داشته اند وازمواجهه با آن تازمانی که جامعه به طبقات تقسیم شده و این کشمکش ها وجود دارند،وگفتمان سروری طبقاتی حاکم است، گریزی نیست.دراین میان سلاح نقد عملی ونظری علیه نظم حاکم، مهمترین ابزار ما برای مقابله با چنین آسیب هائی هستند که درکمین نشسته اند .

Tuesday, September 28, 2010

 پیرامون  سخنان زهرارهنورد درباره  جنایت تابستان سیاه 67 
نفس موضع گیری و اعترافِ ولوناقص ومحدود زهرا رهنورد درگفتگو بایکی ازسایتها( خودنویس) پیرامون جنایات دهه 60، کشتارزندانیان 67 ومحکوم کردن آن  به عنوان یکی  ازچهره های سرشناس جنبش "سبز" درنوع خود تازه است.ازهمین رو آن را باید یک پیروزی برای جنبش دادخواهی وضداستبدادی  درجهت دست یابی به یکی از اهداف خود،شکستن دیوارسکوت و فراگیرکردن محکومیت و انزجارعمومی ازاین جنایت، به شمارآورد. اوباشکستن  سکوت سنگین 22 ساله، آن جنایات را لکه های  سیاهی دانسته است که به آب زمزم وکوثرهم ،پاک نتوان کرد.

Wednesday, September 22, 2010

نگاهی به معنا وعلل "ازآن خود کردن" توسط جمهوری اسلامی
مصادره آهنگ هایده توسط مداح بیت رهبری!*
 فیلم کوتاه ودیدنی مداح بیت رهبری، سعید حدادیان، که درحال نوحه خوانی ازطریق سرقت موبه موی شعر وآهنگ هایده بنام "سلام به تویارقدیمی"است،یک باردیگرپدیده مصادره  وازآن خودساختن  درجمهوری اسلامی را برجسته کرده وبه شکل عریانی دربرابرما قرارمی دهد.

Sunday, September 12, 2010


آنها ازما می ترسند!
طبق گزارش سایت جرس وزارت اطلاعات رژیم تصمیم  به کشیدن دیواربتنی تازه ای-سومین دیوار-بارتقاع 5متروبه طول 3 کیلومتر درسرتاسراطراف خود گرفته است.

Saturday, September 04, 2010رازمحوشدن لبخند مونالیزا!
جادوی لبخند ژوکون هرسال ملیون ها نفر را به تماشای خودمی کشاند.