Saturday, August 31, 2013

!آن تابستان سیاه 
پایدار باد خاطره جان باختگان تابستان سیاه 67!
یک سال دیگرگذشت و جنایت تابستان 67، که با صدورفرمان خمینی صادرشد 25ساله شد*. و پا به پای آن تلاش جنبش دادخواهی خانواده های جان باختگان، مادران شجاع و خستگی ناپذیرخاوران به عنوان مشعل بدستان این جنبش و همراه با آن ها  مدافعان حقوق و ارزش های فراگیرانسانی و آزادی و برابری، 

Wednesday, August 28, 2013

!شمارش معکوسشمارش معکوس برای حمله به سوریه؟
همه قرائن و گزارش ها و سخنان مقامات آمریکائی و انگلیسی و فرانسوی حکایت گر حمله قریب الوقوع ائتلاف سه گانه آمریکا و انگلیس و فرانسه به سوریه است . سی ان ان حتی زمان حمله را روز پنجشنبه اعلام داشته است. همه درانتظارفرمان رسمی  اوباماهستند. تدارک این حمله در شرایطی صورت می گیرد که:

Sunday, August 18, 2013

!تلاش مذبوحانه
از "گفتمان"اصلاح طلبی تا "گفتمان"اعتدال فاصله زیادی نیست!
این روزها گوئی بازاررقابت درمیان اصلاح طلبان دیروز و اعتدال گرایان امروز، دراین که چه کسی کاتولیک تراز پاپ است داغ شده است!. 

Thursday, August 15, 2013

!وضعیت دراماتیک در مصروضعیت مصر در حالت دراماتیک!
در نوشته ای که  پس از کودتای ارتش مصر نگاشتم بر سه ویژگی عمده آن لحظه  اشاره کردم که عبارت بودند از:

Tuesday, August 13, 2013

!حجاریان در نقش جدیدسعیدحجاریان کاتولیک تر از پاپ و در نقش یک پنبه زن!
خامنه ای در یکی ازسخنان اخیرخود خواهان توبه اصحاب فتنه، بخوانید "اصلاح طلبان و سبزها" پیرامون اتهام تقلب در انتخابات سال88  شده بود. او گفته بود با این که درخلوت به آن اعتراف می کنند، اما چرا علنا آن را مطرح نمی سازند! اکنون زمانی اندک پس از آن سخنان، سعید حجاریان در گفتگو با تسنیم، خبرگزاری نزدیک به سپاه، کاتولیک تر ازپاپ نه فقط تقلب که اتهام تخلف را هم که حتی سردمداران رژیم خود به درجاتی وقوع آن را انکارنکرده اند، نیز رده کرده است!.

گفتگو با تلویزیون کوموله

گفتگوی تلویزیون کوموله- برنامه افق جنبش کارگری- با تقی روزبه
 
پیرامون مطالبات کارگران، چگونگی پیگیری آن ها و این که  پپام و پاسخ  روحانی و کابینه اش به مطالبات کارگری چه خواهد بود؟

Thursday, August 08, 2013

!آن چه نقداست و آن چه نسیه


بحران بازتولید و کابینه نجات!

دولت جدید ووعده های نقد ونسیه آن!

 ترکیب کابینه پیشنهادی روحانی را، گرچه هنوز ازتصویب مجلس نگذشته است، می توان کابینه سازش برای نجات نظام از بحرانی که گریبانگیرش شده است نامید. بحرانی  که برای مواجه با آن حتی یک روزتأخیر و یا تن دادن به ریسک آزمون و خطا درگزیینش افراد کابینه جایزشمرده نمی شود.

Friday, August 02, 2013

پژمردگی زودهنگام؟ازمهندسی انتخابات تامهندسی کابینه!

 پژمردگی زودهنگام امید به تغییر؟
آن ها که فکرمی کردند اتاق فکرو مهندسی انتخابات تنها تا لحظه گزینش رئیس جمهورفعال است  و پس ازآن گویا جل و پلاسش را جمع کرده و تا نوبت بعدی به استراحت چهارساله خواهد پرداخت، قاعدتا این روزها باید پی به اشتباه خودبرده باشند. چرا که گزینش رئیس جمهوری درچهارچوب لیست و معیارهای کاندیداهای قابل قبول، تنها نیمی ازبازی مهندسی را تشکیل می داده است و نیمه دوم و چه بسامهم ترآن را چینش کابینه مورد نظرتشکیل می دهد.