Monday, November 30, 2020

میزگرد پیرامون ارزیابی از وضعیت حساس کنونی:

میزگردپیرامون ارزیابی از وضعیت حساس کنونی:  

ترور محسن فخری زاده مهره کلیدی برنامه اتمی و ارزیابی از تحولات پیچیده جهان و منطقه،  نفود و شکل گیری شبکه های موازی و امنیتی دشمنان رژیم در سپاه  و نهادهای امنیتی و پوسیدگی و فسادآنها. شرایط اضطراری و ویژه حاکم بروضعیت منطقه دردوره انتقال قدرت در آمریکا، آرایش جدید هیات حاکمه امریکا و موقعیت جمهوری اسلامی در پساانتخابات آمریکا

Friday, November 27, 2020

چه رابطه ای بین بحران انتقال قدرت در آمریکا و تهدیدبه حمله اخیر توسط ترامپ وجود دارد

 وضعیت شبه جنگی منطقه در دوره انتقال قدرت در آمریکا

 چه رابطه ای بین این بحران و تهدیدبه حمله اخیر توسط ترامپ وجود دارد؟

گزارش نیویورک تایمز که حکایت  از طرح حمله نظامی به تأسیسات نطنز توسط ترامپ داشت که ظاهرا بدلیل مخالفت همکاران و مشاورین اش عقب نشست و البته خواهان ارائه گزینه های مناسب دیگری شد بازتاب گسترده ای داشت. و این در حالی است که رؤسای جمهوری ایالات متحده که دوران ریاستشان در شرف اتمام است، قاعدتا از اتخاذ تصمیماتی که دارای پی آمدهای مهم و خطیری باشد اجتناب می ورزند، تا چه برسد به زمانی که این انتقال قدرت  با بحران بزرگی هم همراه باشد. بهرحال انتشاراخبارفوق مدت ها خبرسازشد و با توجه به این که با یک سلسه اقدامات منطقه ای و آماده باش همراه شد این سؤال را مطرح ساخت که هدف اصلی از طرح چنین حمله ای چه بوده است؟ 

Tuesday, November 24, 2020

خامنه ای و گشودن جعبه پاندورای حکمرانی سپاه برقوه مجریه!


                       خامنه ای و گشودن جعبه پاندورای حکمرانی سپاه برقوه مجریه! 

اگر همه چیز به خوبی و خوشی پیش برود و آسمان هم مدد برساند، به مبارکی و میمنت قراراست نام سردارحسین دهقان به همان سبک احمدی نژاد، از صندوق های رأی بیرون کشیده شود. البته با این تفاوت و پیشفرض که در همراهی و معاشرت طولانی با شخص رهبری، خلوص و وفاداری اش تست شده (و با اشراف رهبری  دیگر مثل احمدی نژاد هندوانه بازنشده نیست) و لاجرم بعیداست که در منصب رئیس قوه مجریه در مواجه با مشکلات و واقعیت های سرسخت زمینی، فیلش یادهندوستان کند و یا به قول معروف وسط آب رقص شتری اش گل کند. وظیفه او، همانطور که اعلام داشته، این است که با دورزدن جناح ها، و اگر لازم افتد با وعده مذاکره عزتمندانه و از موضع خودباوری با قدرت های خارجی، تمامی توان خود و دولت را برای عملیاتی کردن و پیشبردراهبرد گام دوم رهبری با هدف تحکیم کیان نظام برای چهل سال دوم بکارگیرد*. مطابق این راهبردکلان، هدف ورودانقلاب اسلامی به دومین مرحله‌‌ی خودسازی است که شامل حکومت سازی و جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی از نوع اسلامی   اش هست که گویا نظام تاکنون موفق به ساختن آن ها نشده است. اگرچه در شرایطی که بحرسیاست به شدت متلاطم است و امواج بلندبحران ها امان نمی دهند، و با وجودعزم بکارگیری همه فنون و مهارت های کسب شده در مهندسی انتخابات، حتی نظرکرده رهبری هم برای رسیدن به ارض موعود باید از هفت خوان خطر بگذرد. بهرحال قراراست با جادو و همت این کارگزارذوب شده و تست شده، رژیم طلسم قورت دادن لقمه های در گلومانده را بی اثرکند و راه را برای برپائی حکومت اسلامی و جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی، تحت عنوان طلیعه گام دوم، بگشاید.

Sunday, November 22, 2020

ارزیابی از خیزش آبانماه پس از گذشت یکسال و درجه احتمال تحقق برجام دوم در دوره پساترامپ؟

ارزیابی از خیزش آبانماه پس از گذشت یکسال و درجه احتمال تحقق برجام دوم در دوره پساترامپ؟

گفتگو: در برنامه چشم انداز این هفته در قسمت اول پیرامون یکسالگی خیزش آبانماه ۹۸، و خصائص خیزش و ابعاد و مطالبات و خشونت بی سابقه بکارگرفته شده توسط رژیم، موانع خیزش های اجتماعی و زمینه ها وشعارهای عمومی خیزش دوباره، بحرانهای پسا آبان نظیر سرنکونی هواپیمای اکراینی و خارج شدن کرونا از کنترل و تلفات بی شمارآن ، ادامه سقوط اقتصاد و ارزش پول ملی و سلاخی سفره های نان مردم، و تشدیدمحاصره اقتصادی ایران و... . در بخش دوم ایران دردوره پسا ترامپ و جنگ جناح های حکومتی ، برجام دوم و موانع موجود در اجرای آن و از جمله خواست های اروپایی -امریکایی.

Monday, November 16, 2020

گفتگوی هفته: ویژگی های بحران در آمریکا، جهان پسا ترامپ، بایدن و برجام و سونامی کرونا ...

 


گفتگوی هفته:

ویژگی های بحران در مریکا، جهان پسا ترامپ، و در بخش دوم در باره بازتاب های انتخاب بایدن به ریاست جمهوری در ایران، درجه امکان بازگشت امریکا به برجام و مشکلات و موانع پیشبرد برجام، دوسناریوی ضرروت نوشیدن جام زهر تازه ای به حکومت اسلامی برای برداشتن تحریمها، یا تداوم و تشدیدفرایندفروپاشی اقتصادی و اجتماعی ودر پایان در باره افزایش قربانیان ویروس کووید ۱۹ وتشدید موقعیت بحرانی در سراسر کشور وپیامها وسیاستهای متناقض وغیر مسئولانه حکومتی در این رابطه و.....

Tuesday, November 10, 2020

مشخصات جهان پساترامپ؟ و پارادایم دولت های خدمات اجتماعی ترازنوین؟

 مشخصات جهان پساترامپ؟ و پارادایم دولت های خدمات اجتماعی ترازنوین؟

(همراه با پاسخ به برخی ملاحظات انتقادی)

تقش آمریکا و سیرتحولات و بحران آن به عنوان حلقه اصلی و کلیدی زنجیره سرمایه داری جهانی اهمیت ویژه ای دارد. این که سرمایه داری با انباشت بحران های بزرگ و همزمان فعالی مواجه شده است که خود برآمده از عملکرد چندین دهه اخیرآن و در رأس آن تاخت و تازپارادایم نئولیبرالیسم بوده است، که اینک چنین سربازکرده است. در این ابربحران ما شاهد انواع بحران ها و شکاف های طبقاتی و اجتماعی بزرگ و حادهستیم. بحران تندرستی که اکنون با تهاجم بی امان کرونا کانونی شده است بیانگربی اعتنائی طولانی مدت به خدمات اجتماعی و اولویت آن در برنامه های نئولیبرالیستی بوده است. 

Sunday, November 08, 2020

گفتگو: پیرامون پی آمدهای شکست ترامپ و مختصات جهان پس از ترامپ

 گفتگو: پیرامون پی آمدهای شکست ترامپ و مختصات جهان پس از ترامپ 

 در این گفتگو از  شکاف های درون نظام سرمایه داری و پدیده ترامیپسم  به عنوان یک گرایش نوفاشیستی در سرمایه داری و ویژگی های و تمایزات  آن در قیاس با فاشیسم کلاسیک و  از بحران انتقال قدرت و بحران دموکراسی در آمریکا و هم چنین از بحران در کلیت نظام سرمایه داری وپارادایم نئولیبرالیسم و شکل گیری دولت های انتقالی خدمات اجتماعی نوین به عنوان پارادایم نوین سخن به میان آمده است  

انتخابات آمریکا و وقاحت و هذیان گوئی بی حدومرز خامنه ای

 انتخابات آمریکا و وقاحت و هذیان گوئی بی حدومرز خامنه ای

«اوضاع در ایالات متحده و آنچه آنها خود در مورد انتخابات خود می گویند یک نمایش است! این نمونه ای از چهره زشت لیبرال دموکراسی در ایالات متحده است. صرف نظر از نتیجه، یک چیز کاملاً واضح است، سقوط قطعی سیاسی، مدنی و اخلاقی رژیم ایالات متحده است.» توئیت سایت خامنه ای به زبان انگلیسی.
دموکراسی واقعی هر ایرادی داشته باشد، این حسن بزرگ را دارد که «بی حجاب است»
در حالی که خامنه ای و روحانیت عاشق بی قرار حجاب هستند، از حجاب برسرزنان تا حجاب برسرجامعه و حجاب برسردموکراسی و کلا قدرت. بدیل این فسیل ها، یک واژه ای جادوئی بنام «قدرت تمیز وفصل الخطابی» است و حکمرانی تنها دارنده آن یعنی نایب امام زمان برفرازجامعه تا بر انحاط و گندیدگی و فسادهای به غایت اقتصادی و سیاسی و مدنی و اخلاقی آن ها سرپوش بگذارد و اسم آن را هم جامعه اخلاقی و اسلامی بگذارد. کسی فراموش نکرده و شخص خامنه ای با وقاحت بی پایانش به روی مبارک نمی آورد که هنو ز هم خادمان و عناصری وفادار به خودنظام چون میرحسین موسوی و کروبی پس از گذشته ده سال دقیقا به خاطراعتراض به تقلب در شمارش آراء حتی در انتخابات مهندسی شده توسط خودنظام، بدون محاکمه و دادگاه و صرفا به فرموده در حبس خانگی بسر می برند...

Sunday, November 01, 2020

انتخابات آمریکا و شش مانع مهم پیشروی ترامپ!

 انتخابات آمریکا و شش مانع مهم پیشروی ترامپ !

در صورت ناکامی، جهان پساترامپ چگونه جهانی خواهد بود؟!

با توجه به این که هیچ تحلیل جدی و قابل تاملی نمی تواند برپیش گوئی پدیده پیچیده ای چون یک جامعه بزرگ و آکنده از بحران و رقابت تنگاتنگ استوار باشد، آیا می توان از جهان پساترامپ سخن به میان آورد؟!. شاید به یک تعبیر به توان. گرچه داده های موجود* دلالت بیشتری بر پیروزی بایدن دارند؛ امااین نوشته قصد پیشگوئی ندارد و از آن  فراتر می رود بطوری که حتی با فرض پیروزی ترامپ هم، می توان به نوعی آن را به معنای وروداجتناب ناپذیر جامعه به دوره پسا ترامپ تعبیرکرد.