Sunday, January 26, 2014

پاسخی به یک سؤال

در پاسخ به یک سؤال پیرامون "حضورچالش برانگیز هنرمندان در سخنرانی روحانی"*

 تمام آنچه در باره هنرمندان گفتید در مورد کنشگران سیاسی وخط مشی های سیاسی هم صادق است. رابطه گرایش هایی که در پی تغییر ساختار هستند با گرایش هایی که در پی تغییرات در همین ساختار هستند یعنی طیف های گوناگون اصلاح طلبان و راه سبز چگونه باید باشد؟

Wednesday, January 15, 2014

!سخنی پیرامون رابطه هنرمقاومت وهنرخاکستری

!حضورچالش برانگیز هنرمندان در سخنرانی روحانی 
حضوربخشی از هنرمندان کشور در تجمع تالاروحدت و سخنرانی روحانی چالش هائی را درصفوف هنرمندان برانگیخته است که از جهانی بازتابی از شکاف ها و روندهای کلی تری است که از مدتها پیش در سطح جامعه جاری بوده است. از این رو وجود تقابل و رویکردی دوگانه درمیان صفوف اهالی هنرچندان غیرمنتظره نیست.*.

Monday, January 13, 2014

؟!چرا مداحان باید مسلح باشند

مداحان چرا باید مسلح باشند؟ مگر آنها چه می کنند؟

تلاش برای جمع کردن ماجرای مداح هفت تیرکش!
خبرهای تازه حکایت از تلاش های پشت پرده برای پایان دادن به این ماجردارد. به احتمال قوی دستوری از بیت رهبری آمده که این قضیه را بیش از این کش ندهید و جمع اش کنید.

Sunday, January 12, 2014

!نقد دوگانگی

نقد دوگانگی 
در مقدمه ای که شیدان وثیق بر ترجمه بخشی از یکی از نوشته های آلن بدیو تحت عنوان دخلت گری و سازماندهی به به نگارش آمده*  تلاش سه سازمان و برخی منفردین را به عنوان تلاشی در راستای ایجادیک چپ رهائی بخش و اجتماعی دانسته است. نوشته کوتاه زیر با عنوان نقد دوگانگی در ذیل نوشته ایشان  صورت گرفته است

Friday, January 10, 2014

!شکاف در آمریکا درمورد بحران هسته ای ابران بالامی گیرد

!گره خوردن سرنوشت توافقنامه هسته ای ژنو با منازعات داخلی آمریکا

آیا سرنوشت توافقنامه ژنو بیشتر به شکاف و منازعات داخلی آمریکا گره خورده است یا ایران؟ شکاف درآمریکا پیرامون مذاکرات هسته ای با ایران بالامی گیرد! تشدید تضادهای درونی آمریکا به یک چالش جدی برای اجرای توافق های هسته ای و پیشبرد بعدی مذاکرات تبدل شده است.

!نگاهی کوتاه برنکات اصلی سخنان خامنه ای

خامنه ی و سیاست هم به نعل و هم به میخ!

خامنه ای و تاکتیک کوبیدن هم به نعل  و هم به میخ !خامنه ای در تازه ترین سخنان خود از یکسو به دفاع از مذاکرات هسته ای پرداخت و حتی آن را به شیوه ادبیات مرسوم خود واجدبرکات هم دانست. او گفت: 

Thursday, January 09, 2014

!فریادروحانی هم درآمد

!آش چنان شورشد که فریاد روحانی هم درآمد
سرانجام روحانی هم صدایش در برابرتهاجم بی مهارمجلس وسریال احضارها  و کارشکنی و کارت زرد دادن درآمد! آنها چنان پا را برروی پدال گاز گذاشته اند که او هم احساس کرد اگر وضع به همین منول پیش برود، و نهیبی زده نشود و مقاومتی در برابرتعرض نمایندگان افراطی و حامی جبهه پایداری که غالبا با همراهی و تمکین اکثرنمایندگان همراه است، صورت نگیرد به زودی همه وزراء و یاران او را یکی از یکی از صحنه خارج خواهند. آنگاه علی خواهد ماند و حوضش و انبوهی وعده های انتخاباتی نابرآورده که  او باید آنها را روی یخ به نویسد! 

Tuesday, January 07, 2014

!رقص مشترک

نگاهی به موضع مشترک ایران و آمریکا در مورد القاعده

اعلام همزمان حمایت و کمک دولت ایران و آمریکا به  دولت عراق درجنگ با القاعده نشان دهنده آنست که چگونه  گردش افلاک، دشمنان قسم خورده  را  حول منافع مشترکشان  در یک جبهه قرارمی دهد.

Monday, January 06, 2014

!قوه قضائیه نفس کش می طلبد

قوه قضائیه نفس کش می طلبد اما بی گداربه آب زده است!
قوه قضائیه بدنبال چیست؟ و اهمیت این جدال  درکجاست؟
بیادداریم که قوه قضائیه در دوره اصلاح طلبان و خاتمی به عنوان دژاصلی اصول گرایان بازنده در انتخابات رل چماق قانون و مسدودکننده فضای باز را به عهده داشت. وابستگی این قوه به مراکزقدرت و تصمیمات سیاسی و جناحی آن  برکسی پوشیده نبوده است.

Sunday, January 05, 2014

!همذات سازی و جنون جمعی

قطعه ای از شیدائی و جنون جمعی برآمده از دخمه تاریخ!

نقش مداحان درحفظ نظام و بازتولید قدرت
هفت تیرکشی مداح معروف نظام و بیت رهبری یک باردیگر نقش و عمل کرد این قشر در نظام جمهوری اسلامی را  درمعرض دید و قضاوت افکارعمومی قرارداده است. بطورکلی شغل مداحی از دیربازوجود داشته است،  اما در جمهوری اسلامی پوست اندازی کرده و ویژگی های تازه ای پیداکرده است.

Thursday, January 02, 2014

9 دی، روحانی و خشم حامیان

سخنانی که حتی خشم حامیان روحانی را هم درآورد!

رویکرد روحانی نسبت به 9 دی و همنوائی اش با  ُکراصول گرایان درمحکوم کردن فتنه و ستایش از حماسه خودخوانده 9 دی گرچه با وجد و استقبال باندهای اصول گرایان مواجه گشت، اما خشم شماری از حامیان پرو پاقرص روحانی را هم در آورده است.

ایران در آئیینه سال جدید

!تحولات ایران در آئینه سال جدیدمیلادی

با چرخش سال معمولا بازارپیش بینی ها گرم می شود. در نگاهی کوتاه سمت رویدادها و تحولات مهم را می توان به شرح زیرمشاهده کرد: