Tuesday, May 29, 2018

آیا حلقه های اعتصاب های سراسری دارند شکل می گیرند؟ چپ و اعتراضات سراسری

 آیا حلقه های اعتصاب های سراسری دارند شکل می گیرند؟  
چپ و اعتراضات سراسری
از متن نوشته:
چپ البته هنوز هم در نقش چرخ پنجم عمل کند و هنوزهم نتوانسته از خواب زمستانی خود بیرون بیاید. چپ اگر نتواند همراه با این روند های موجود در جامعه به نیروهای خود آرایش سراسری-البته با توجه به وجودتکثرها و پرهیز از الگوهای سنتی و یکدست ساز- باید گفت که از هم اکنون قافیه را باخته است... آن چه که چپ لازم است در این لحظه های حیاتی بداند آن است که خودش بیش از همه و دیگران نیاز به آموزش و بازسازی دارد که البته این مهم در متن مبارزات عمومی و در پیوندفعال با آن ها قابل تحقق خواهد بود. امردشواری که البته به تدریج و طی یک فرایند صورت می گیرد. اما گام های اولیه آن باید در همین شرایط و لحظه ها برداشته باشد. بدترین واکنش بازگشت به همان رویای کهنه و شکست خورده دهها بار تجربه شده است: اتحادفرقه ای چندفرقه. اتحادمعطوف به جنبش کیفیت دیگری دارد. اگر اولی حرکت در دایره بسته است دومی حرکت در بستری بازاست. اتحادعمل توسط چپ در کلیت خود-سوای گروه بندی ها و گرایش ها و حربی و غیرحزبی و منفرد و غیرمنفرد و داخل و خارج و..... حول دفاع فعال از مطالبات جنبش از یکسو و گشودن دیالوگ های سازنده حول پروبلماتیک های جنبش و شرایطخطیرداخلی و منطقه ای و جهانی از سوی دیگر، ترجمان عملی چنین شروعی است. 

Saturday, May 19, 2018

!معنای عروج مقتداصدر


معنایعروج مقتداصدر!

پیشتازی حامیان مقتداصدر در انتخابات پارلمانی عراق با شگفتی همراه بود و در رسانه ها و محافل سیاسی عموما از زاویه مخالفت صرف او با فساد در دولت و نفوذ و مداخله ایران در امورداخلی عراق مورد توجه قرار گرفت.  گرچه چنین واقعه ای در صحنه سیاسی عراق عربستان و آمریکا را خشنودکرده است،و بی تردید حکومت ایران را هم بدلیل پشت کردن حامیان دیروزش خشمگین ساخته است، اما این تنها بیان کننده  یکی از جنبه های این اتقاق است. 

Wednesday, May 16, 2018

!نگاهی به پی آمدهای خروج آمریکا از برجام، بن بست رژیم حاکم بر ایران و حساسیت اوضاع


نگاهی به پی آمدهای خروج آمریکا از برجام، بن بست رژیم حاکم بر ایران و حساسیت اوضاع!
دو طرف اصلی توافقنامه برجام ایران و آمریکا بودند. دولت آمریکا مدت ها پیش از خروج رسمی با رفتارهای تهدیدآمیزخود عملا اعتبارآن را مخدوش ساخته بود. بطوری که وعده ها و یا حتی توافق های اولیه صدها شرکت، با روی کارآمدن ترامپ و عدم دسترسی آن ها به اعتبارات لازم بانکی که خود نگران تهدیدها و پی آمدهای ناشی از نقض تحریم های آمریکا و فقدان چشم اندازی نه چندان روشن برای دوره پسابرجام بودند، اکثرا یا روی کاعذ ماندند و یا تنها بخشی از آن وعده ها عملیاتی شدند و بطورکلی بجز موج نخست، عملا روند سرمایه گذاری های جدید منجمدشدند. با این همه دولت ترامپ برای به حداکثر رساندن فشارخود به ایران نیازداشت که هرچه زودتر بطوررسمی هم از برجام خارج شود تا بتواند با بازگشت تحریم های نفتی و ثانویه عرصه را بیش از پیش بر ایران تنگ کند.

Monday, May 14, 2018

غسل تعمیدبیت المقدس با خون جواناان فلسطینی

 غسل تعمیدبیت المقدس با خون جوانان فلسطینی! بیش از۵۰ کشته و ۲۰۰۰ زخمی توسط تک تیراندازان ارتش اسرائیل در یک روز!
مطلب زیر مقاله ای است که قبلا بهمین مناسبت در این وبلاگ درج شده بود.
  پایان یک خودفریبی بزرگ! لحظه مواجهه با حقیقت تلخ!
ساموئل هانتینگتون واضع برخوردتمدن ها ( و اسلام و غرب ) سالها پیش در گذشت. اما او هیچ گاه فکر نمی کرد که در آمریکا رئیس جمهوری برسرکاربیاید که نظریه او را پی بگیرد. بیت المقدس که تلاقی گاه سه مذهب یهودی و مسیحی و اسلام است، اکنون با خیزی که دولت ترامپ برداشته است به معنای اعلام رسمی عدم همزیستی توسط آمریکا و اسرائیل خواهد بود. گو این که این رویکردرسمی صرفا رسمیت دادن به پیشروی خزنده ای است که سالیان درازاست در همین شهرادامه داشته است. با این همه خوداین برسمیت شناختن سرآغازی تازه خواهد بود…. 

Friday, May 11, 2018

مهم ترین مسأله تاکتیک و استراتژی در شرایط کنونی!

!مهم ترین مسأله تاکتیک و استراتژی در شرایط کنونی

 به جنبش ها خیره شویم و ازآن ها بیاموزیم!
مهم ترین مسأله تاکتیک و استراتژی کنونی تقویت و شکل گیری یک جنبش عمومی ضداستبدادی در پیوند تنگاتنگ با مطالبات پایه ای جامعه و زحمتکشان است. در این راستا اکنون با دو ضرورت خطیرتحکیم خشت پایه های این جنبش ( سلول های پایه) و نیزخمیرمایه های یک گفتمان ترقی خواهانه مواجهیم. 

Tuesday, May 01, 2018

گسترش اعتراضات، پراکندگی، و اهمیت یافتن اشکال میانجی در دوحوزه عمل و گفتمان برای شکل گیری جنبش های سراسری معطوف به رهائی!


گسترش اعتراضات، پراکندگی، و اهمیت اشکال میانجی در دوحوزه عمل و گفتمان برای شکل گیری جنبش های سراسری معطوف به رهائی!
اهمیت خشت پایه ها!
روزجهانی کارگر-اول ماه مه- اگر بخواهد فقط به مراسم و مناسک بزرگذاشت متعارف اکتفاء‌ نکند علاوه برآن، قاعدتا باید فرصتی باشد برای به روی صحنه آوردن دست آوردهای مبارزه سال و سال های گذشته، با تقویت نقاط قوت و تضعیف نقاط ضعف، خیره شدن به جوانه های تازه و نقاط پیشروی، فرموله کردن مطالبات اساسی کارگران، وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه و مسائل مهم و حیاتی و عاجلی که جامعه با آن دست بگریبان است و البته ارائه تصویری از نقشه راه آینده، حمایت مشخص و قاطع کارگران از مطالبات دیگرجنبش های اجتماعی.