Tuesday, July 26, 2011


نکاتی پیرامون اهمیت  پیوند جنبش مطالباتی وجنبش آزادیخواهانه دراستراتژی ضدسرمایه داری
درجامعه طبقاتی مبارزه طبقاتی- صرفنظرازاشکال وشدت آن- همواره جاری است  وازآن گریزی نیست. گرچه تمامی تلاش های بورژوازی ومدافعان سیستم تلاش می کنند که عناصراصلی این مبارزه ازهم جدا کرده وبابیرون کشیدن چاشنی آن را  حداکثربه رفرمی در درون سیستم ومطالبه ازآن تقلیل دهند.دورکن اصلی این مبارزه طبقاتی پیوند مطالبات اقتصادی(ومعیشتی) با مطالبات سیاسی است.

Friday, July 08, 2011

رابطه جنبش و "چه بایدکرد

رابطه جنبش و "چه بایدکرد"!

برسم معمول "چه بایدکرد" را از "نخبگان" وصاحب نظران می پرسند.ازهمین رومراجعه به جنبش ها با بی شماران سوژه، برای یافتن پاسخ این سؤال قدری عجیب می نماید،اما درواقع معادله برخلاف آنچه که درظاهربنظرمی رسد برعکس است:هرجنبش واقعی متضمن هم سؤال است وهم پاسخ.بنابراین آموزگارومنشأ اصلی پاسخ های واقعی برای این نوع پرسش های پایه ای صرفنظرازمیزان صراحت وشاخ وبرگ یافتن، خودجنبش هاهستند. ازآنجا که آموزگارخوب  درعین حال باید شاگردخوبی هم باشد،با مراجعه به جنبش وخیره شدن برآزمون آن-هم چون کتابی زنده ودرحال نگارش- می توان به یافتن پاسخ های واقعی  نزدیک ترشد.

Wednesday, July 06, 2011

!برآشفتگی ازپرسش گری
ارتش چرا ندارد!این عبارت آشنا و معروفی بوده است که ازدیرباز بیان کننده مدل ساختار نظامی- والبته نه فقط نظامی - درجوامع طبقاتی بویژه درجوامعی خوگرفته با استبدادمستقیم بوده است. برای عده ای از چپ ها هم متأسفانه  "سازمان کمونیستی" همان ارتشی است که درآن پرسش گری جائی ندارد.نمونه اش نوشته ای است که اخیرا تحت عنوان "پرسش ازچه کسی"*1  به امضاء ر.یوسف لنگرودی درسایت رفقای جداشده درج شده است.