Saturday, December 30, 2017

یش لرزه های زلزله سیاسی-اجتماعی؟

  پیش لرزه های زلزله سیاسی-اجتماعی؟
بین سرخوردگی از صندوق رأی تا اعتراضات خیابانی، فاصله چندانی نیست!
وقوع اعتراض های متعدد با شعارهائی ساختارشکنانه و در شهرهای گوناگون کشور ( تاکنون در بیش از پانزده شهر)، در تقارن با آستانه سالگردنهم دیماه هشتادوهشت که رژیم آن را کوبیدن میخ بر تابوت فتنه و پایان دادن به اعتراضات خیابانی می نامد، بخودی خود پرمعنا می نماید. چنان که سپاه در بیانیه ای نسبت به شروع فتنه پیچیده تری هشدارمی دهد و با تهدید و انتقاد از منازعات درون حاکمیت، خواهان وحدت همه جناح ها می شود. با توجه به این که سپاه خود در رأس آماج های مردم قراردارد، ابزاراین نگرانی عجیب نیست.

Wednesday, December 20, 2017

پیرامون رابطه "دموکراسی" و گفتمان سوسیالیستی

پیرامون رابطه "دموکراسی" و گفتمان سوسیالیستی
اخیرا سازمان راه کارگر(هیأت اجرائی) با تصویب قطعنامه ای دموکراسی را به شعارهای راهبردی خود، "زنده باد آزادی و سوسیالیسم" افزود*. همین مسأله موجب شد که باردیگر بحث رابطه بین دموکراسی و سوسیالیسم و جداپذیری یا ناپذیری آن ها مطرح شود. گرچه بحث بیشتر روی حواشی و ادعاها و چه بسا حاشاکردن ها استواراست تا مضامین. البته بحث رابطه بین این دو و مجادلات بین گرایش های مربوط به آن قدمتی باندازه قدمت جنبش سوسیالیستی، از مانیفست و انترناسیونال ها و طیف بندی های درونی روسیه قبل از انقلاب اکتبر و تا زمان کنون همواره به اشکال کوناگونی وجودداشته است.

Monday, December 11, 2017

چرا ترامپ، اکنون، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد؟

چرا ترامپ، اکنون، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد؟

چرا ترامپ حالا و به شکل تقریبا ناگهانی بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیلی ها به رسمیت شناخت و این که چه نسبتی با 
استراتژی منطقه ای و رویکردتاکنونی آمریکا به عنوان میانجی صلح بین فلسطین و آمریکا دارد، اینک به یک پرسش مهم تبدیل شده است.

Wednesday, December 06, 2017

پایان یک خودفریبی بزرگ! لحظه مواجهه با حقیقت تلخ!

پایان یک خودفریبی بزرگ! لحظه مواجهه با حقیقت تلخ!
ساموئل هانتینگتون واضع برخوردتمدن ها ( و اسلام و غرب ) سالها پیش در گذشت. اما او هیچ گاه فکر نمی کرد که در آمریکا رئیس جمهوری برسرکاربیاید که نظریه او را پی بگیرد. بیت المقدس که تلاقی گاه سه مذهب یهودی و مسیحی و اسلام است، اکنون با خیزی که دولت ترامپ برداشته است به معنای اعلام رسمی عدم همزیستی توسط آمریکا و اسرائیل خواهد بود. گو این که این رویکردرسمی صرفا رسمیت دادن به پیشروی خزنده ای است که سالیان درازاست در همین شهرادامه داشته است. با این همه خوداین برسمیت شناختن سرآغازی تازه خواهد بود…. 

Sunday, December 03, 2017

به استقبال شانزده آذر-روزدانشجو- برویم

به استقبال شانزده آذر-روزدانشجو- برویم
جنبنش دانشجوئی  از دوره  ای که در آن بخش تشکل های وابسته  و یا نزدیک به جناح های رژیم بویژه اصلاح طلبان حکومتی برفضای دانشگاه ها مسلط بودند، و در نقش تسمه نقاله کسب قدرت و یا ادعاهائی چون «نگهبانی جامعه مدنی» به کنشگری می پرداختند، هم چنین با بیرون کشیدن خود از نفوذگفتمان نئولیبرال ها، حرکت نوین خود را آغازکرده اند. بازگشت به سمت و سوی  سرشت واقعی و اصیل جنبش دانشجوئی که مدتها بود از آن ها دزدیده شده بود، جنبشی برآمده از متن جامعه و مطالبات ضداستبدادی-ضدسرمایه دارای و آزادیخواهانه اکثریت بزرگ جامعه و  طبقات زحمتکش و فرودست  از یکسو و در تعامل متقابل  با  پارادایم های رهائی و پیشروجهانی از سوی دیگر. بی تردید وقوع این تحول بنیادی بسوی گفتمان اجتماعی سیاسی رادیکال  که ضرورتا مستلزم  نقدتجربه های گذشته- آن هم در دانشگاه های تحت کنترل رژیم و در فضای بسته امنیتی است- که شخص ولی فقیه بیشترین حساسیت و کنترل را برآن اعمال می کند-در چنین شرایطی شکل گیری جنبش دانشجوئی واقعا مستقل  و متکی بر تشکل های خود و با رویکردی مترقی و ضدسیستمی و بیرون از سیطره فکری نئولیبرالییسم امری آسان  و سهل الوصول  نیست. با این همه و با وجودهمه ناهمواری ها و چالش های پیشارو، جنبش دانشجوئی و و بخش های پیشر و و آگاه آن با گام های سنجیده و برگرفته از تجربه های پیشین و جهان چنان که  بیانیه ضممیه هم نشان می دهد با استواری به سمت اهداف نوین خود در حال حرکت هستند

Tuesday, November 28, 2017

رویکردهای تازه و خطرناک "جمهوری" ولات فقیه

رویکردتازه و خطرناک حکومت اسلامی!
 تحرکات و تهدیدهای جدیدسپاه و پی آمدهای ناظربرآن.
این روزها، پس از آن که حسن روحانی با آن ها نشست و درحوزه های اقتصادی و سیاسی امتیازاتی بزرگی داد و دقیق تر آن که این امتیازات را برسمیت شناخت، و با توجه به تحولات تنش آفرین منطقه جمهوری اسلامی استراتژی و تاکتیک و لاجرم رویکردها تازه و تعرض آمیزتر و البته خطرناکتر و چالش برانگیزی را اتخاذکرده است.

Friday, November 10, 2017

حق تعیین سرنوشت، رویکردسوم و نقددو رویکرددیگر، در گفتگو با گزارشگران

حق تعیین سرنوشت، رویکردسوم و نقددو رویکرددیگر، در گفتگو با گزارشگران
گزارشگران:
اقلیم کردستان چندی پیش در یک همه پرسی با اکثریت قاطع به استقلال آن رای داد. برخی اصولا برگزاری آن و احیانا دستیابی کردهای عراق به استقلال را حق مسلم آنان و مطابق با اصل حق تعیین سرنوشت برای خلقها دانستند و برخی نیز ضمن تائید این حق بطور کلی اما برگزاری این رفراندوم را در شرایط بحرانی کنونی بلحاظ زمانی و مکانی در این منظقه مضر دانستند. شما آنرا چگونه ارزیابی کردید؟

Sunday, November 05, 2017

انقلاب اکتبر و ادعای کودتا

به مناسبت صدمین سال اکتبر:
انقلاب اکتبر و ادعای کودتا!
نقلاب اکتبر صرفا انقلاب در یک کشورنبود، بلکه انقلابی بود در یکی از حلقات ضعیف نظام سرمایه داری با پژواکی جهانی ولاجرم با پی آمدها و بیلانی جهانی. در واقع رشدناموزون سرمایه داری و بحران های درونی نظام سرمایه داری روسیه را (بخصوص پس از شکست انقلاب 1905) به مرکزانباشت تضادهای گوناگون و درهم پیچیده ای از مناسبات و معضلات بجا مانده از مناسبات کهن و معضلات مناسبات نوین سرمایه داری تبدیل ساخته بود

Friday, October 27, 2017

بمناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر 1917 روسیه

سخنرانی تقی روزبه و بهروز فراهانی به همراه نقدمتقابل، بمناسبت 

صدمین سالگرد انقلاب اکتبر 1917 روسیهFriday, October 13, 2017

آغازدوره پسابرجام، آرامش قبل از طوفان؟

آغازدوره پسابرجام؟ آرامش قبل از طوفان؟
بنظرمی آید که ماه عسل برجام دارد به پایان خود می رسد
بحران هسته ای ایران با داشتن ابعادمنطقه ای و جهانی به زودی واردفازجدیدی با پی آمدهای نامعلوم ولی بهرحال مخاطره آمیز می شود. توافق هسته ای یک پیمان جهانی و موردحمایت شورای امنیت سازمان ملل است و دولت آمریکا صرفنظر از نحوه مواجهه که حول آن در میان طبقه سیاسی حاکم بر آمریکا مناقشه هست، در اساس هدف بازنگری و جایگزینی آن با پیمان جامعی را دنبال می کند که برطرف کننده نقایص آن و در بردارنده سایرجنبه های «مخرب» رفتارحکومت اسلامی باشد.

Wednesday, October 11, 2017

نگاهی به دوره پسابرجام

نگاهی به دوره پسابرجام
زمزمه های تغییر در ساختار نظام اسلامی زیر چتر ولایت فقیه، بازگشت به پست نخست وزیری و حذف مقام ریاست جمهوری ؟! نگاهی به
 مواجهه جمهوری اسلامی با دوران پسا برجام - گفتگوی سعید افشار با تقی روزبه 

Saturday, October 07, 2017

گفتگو پیرامون مفهوم حق تعیین سرنوشت در بسترتاریخی

گفتگو پیرامون معنای حق تعیین سرنوشت واستقلال .در این گفتگو ضمن نقددوگانه گزینش بین دولت ملت غالب و ملت مغلوب، از رویکردسوم و  خارج از چهارچوب نظام دولت ملت ها دفاع می شود
کفتگوی علی دماوندی با تقی روزبه

Monday, September 25, 2017

حق تعیین سرنوشت از کدام منظر؟

حق تعیین سرنوشت از کدام منظر؟
مقدمه: بالأخره همه پرسی استقلال در کردستان برگزارشد، اما بحث نقد و بررسی این تجربه و حق تعیین سرنوشت هم چنان گشوده باقی خواهدماند. در نخستین واکنش دودولت همسایه، ایران و ترکیه،، به آن چنگ و دندان نشان می دهند. دولت ایران در واکنش به برگزاری رفرندوم عراق، دست به مانورنظامی در منطقه صفرمرزی، بستن آسمان ایران به روی اقلیم کردستان و گلوله باران کردن مناطق کردستان عراق مبادرت کرده است و به نوعی ایران و ترکیه در هماهنگی با هم شروع به اعمال فشارکرده اند. صرفنظر از این که در موردمحتوای حق تعیین سرنوشت و شیوه برگزاری همه پرسی چه نظری داشته باشیم، بی تردید باید با صدای بلند رویکردهای جنگ افروزانه دولت ایران و ترکیه را محکوم کرد و از همزیستی مسالمت آمیز همسایگان قدیم و جدید دفاع قاطع کرد.

Thursday, September 21, 2017

همه پرسی استقلال کردستان عراق و سه چالش مهم پیشاروی آن

                   همه پرسی استقلال کردستان عراق و سه چالش مهم پیشاروی آن!
با نزدیک شدن لحظه همه پرسی استقلال ملی کردستان عراق، چالش ها  و رویکردهای موافق و مخالف در منطقه و نقاط دیگرجهان و نیز در صفوف چپ ها پیرامون این رویدادمهم و مناقشه برانگیز و تاثیرگذار بر نقشه خاورمیانه، بیش از پیش داغ شده و به نقطه غلیان خود نزدیک می شود. نوشته حاضر رئوس عمده این چالش ها را تحت عنوان سه چالش اصلی و مهم موردبررسی قرار می دهد، که عبارتند از چالش های مربوط به فضای سیاسی و مخالفت ها و ریسک های پیشاروی حاکم بر نتیجه این همه پرسی، چالش مربوط به شیوه برگزاری آن و بالأخره چالش معطوف به به محتوا و پوست اندازی حق تعیین سرنوشت و بحران های برخاسته از نظم مبتنی بر دولت -ملت  در گذرتاریخ.

Saturday, September 16, 2017

پشت پرده مذاکره برای رفع حصر چه می گذرد؟

پشت پرده مذاکره برای رفع حصر چه می گذرد؟

از قرائن و شواهد و گزارش سهام نیوز بنظرمی رسد برای حل باصطلاح بهداشتی مشکل حصرکروبی و موسوی -رهنورد پشت پرده مذاکراتی در جریان است. مدتی است که برخی افرادنزدیک حاکمیت چون ضرغامی رئیس سابق صدا و سیما که برگزیده خامنه ای بود و یا برخی فرماندهان سپاه خیلی محکم می گویند که رهبرنظام هیچ مداخله ای در حصرنداشته است تا زمینه را

Thursday, September 14, 2017

همه پرسی پیرامون استقلال کردستان عراق و چالش های پیشارو

همه پرسی پیرامون استقلال کردستان عراق و چالش های پیشارو
اگر این گزارش ایرنا صحت داشته باشد، معلوم می شود که پشت پرده تلاش های زیادی در جریان است که اقلیم کردستان را از برگزاری همه پرسی پیرامون تشکیل یک کشورکردی، ولوغیرالزام آور، منصرف سازند. و این در شرایطی است که در شرایط کنونی باصطلاح  تفنگ دولت مرکزی باروت ندارد و بحران داعش و شکاف های درونی در صفوف شیعیان و حزب حاکم و تنش های دیرین بین آن ها و عرب های سنی مذهب اجازه یک مداخله گسترده  را نمی دهد و از قضا بارزانی و برگزارکنندگان 
رفراندوم روی همین مساله سرمایه گذاری کرده اند. 

Thursday, September 07, 2017

آیا جنگ داخلی خونین و هفت ساله سوریه در حال پایان یافتن است؟

جهان به کدام سو می رود-2*
آیا جنگ داخلی خونین و هفت ساله سوریه در حال پایان یافتن است؟
ااگر سخنان مهم نمانیده ویژه سازمان ملل درمورد سوربه را بپذیریم، خبرخوشی در راه است و بارقه هائی از امید به پایان یافتن این جنگ به غایت ویرانگر و ضدانسانی دیده می شود و این درحالی است که اسد و جبهه حامی او احساس پیروزی می کنند و جبهه مقابل احساس شکست.

Tuesday, September 05, 2017

یک گام مهم و به جلو در مطرح شدن جهانی کشتارتابستان ۶۷


 گزارش گزارشگرویژه: یک گام مهم و به جلو در مطرح شدن جهانی کشتارتابستان ۶۷
درخواست تحقیق مستقل و همه جانبه در باره کشتارسال ۶۷  توسط گزارشگر ویژه را که برای اولین بار  در سطح
 سازمان ملل مطرح می شود، باوجودآن که در خواست تحقیق مستقل و همه جانبه توسط یک رژیم به غایت مستبدی که خود به دست به جنایت و پوشاندن آن کرده  امری شدنی نیست، اما بدلیل واردآوردن فشار متمرکز تر بر رژیم  و نیز بدلیل  مطرح 
کردن این جنایت در مقیاس جهانی، آن را می توان گامی مهم  و رو به جلو دانست

Tuesday, August 29, 2017

انقلاب اسلامی و محلل هایش

انقلاب اسلامی و محلل هایش!
به بهانه در گذشت ابراهیم یزدی و نقش او در پیوندعمامه و "کراوات" به مثابه نمادسیطره بخش سنتی- واپسگرای جامعه بر بخش های مدرن!
مهندس بازرگان و ابراهیم یزدی دو چهره شناخته شده وموثرنهضت آزادی بودند. پیوندروحانیت به سردمداری خمینی با نهضت آزادی و قراردادن افرادشاخص آن در ویترین خودآرائی اسلام سیاسی در اوان شکل گیری و در بحبوحه طوفانی تصرف قدرت، و نقش آن ها در هموارکردن مسیرهیولای انقلاب اسلامی و تثبیت آن غیرقابل کتمان است.

Thursday, August 24, 2017

جهان به کدام سومی رود؟ نگاهی به چالش ها و صورت بندی آن ها

به بهانه راهبردتازه دولت آمریکا در موردافغانستان:
جهان به کدام سومی رود؟ نگاهی به چالش ها و صورت بندی آن ها
چنان که از سخنان ترامپ برمی آید، راهبردتازه براساس عدم خروج نیروهای آمریکا از افعانستان، تقویت آن ها و هم چنین اعمال فشار و هشداربه پاکستان ( که متحدآمریکا هم محسوب می شود) در قطع حمایت از طالبان است و درهمین رابطه نیم نگاهی هم به بهره برداری از رقابت های دیرینه پاکستان و هندوستان دارد.

Friday, August 18, 2017

اعتصاب کروبی، وعده ها و عقب نشینی دولت و دونکته مهم

!دسته گل روحانی

اعتصاب کروبی، وعده ها و عقب نشینی دولت و دونکته مهم

اعتصاب غذای خشک کروبی، سراسیمگی و واکنش های دستگاه های مختلف بویژه وعده ها و عقب نشینی سریع دولت، چند نکته جالب را به نمایش می گذارد و به ویژه پرده از رویکردهاتسلیم طلبانه و سازشکارانه  اصلاح طلبان و دولت با دستگاه رهبری و اصول گرایان برمی دارد

Thursday, August 10, 2017

Wednesday, August 02, 2017

بحران فرورپاشی ارزش های کاذب و تحمیلی در صفوف اصول گرایان

بحران فروپاشی ارزش های کاذب و تحمیلی در صفوف اصول گرایان!

بحران تشتت و فروپاشی اصول گرایان هم بیش از تصوراست و هم بدلیل آن که پایگاه اصلی ولایت فقیه و هسته اصلی قدرت را تشکیل می دهند واجداهمیت: طوفان طنز و استهزاء که با برملا شدن دوچهرگی و رفتارمتضادمجری صدا و سیما، آزاده نامدار، مدافع و مروج سرسخت حجاب برتر در تریبون های رسمی و برملاشدن کشف حجاب و آبجوخوری وی در دیارفرنگ، به راستی آئینه تمام نمائی بود از آن چه که در زیرپوست این جماعت می گذرد و یا به تعبیری فراتر، بیانگرشکاف بین جامعه رسمی و فرمال با جامعه واقعی. بی گمان موردآزاده نامدار نه اولین است و نه آخرین.

Saturday, July 29, 2017

بی بی سی و آینده جناح اقتدارگرا

 بی بی سی و آینده جناح اقتدارگرا
همه چیز در این ارزیابی* مطرح  می شود مگرمولفه های اصلی بحران و ماهیت رویدادها و روندهای اصلی و سرنوشت ساز:
الف- بجای بحران اقتدارگرائی که ناشی از تجزیه و واگرائی صفوف اصول گرایان و افول پایگاه اجتماعی اصول گرایان است حتی از روندبازسازی آن سخن به میان می آید! آخرین این نوع واگرائی بیانیه نواصول گرائی قالیباف است...

Wednesday, July 26, 2017

فرصتی تازه برای زنده کردن و زنده نگهداشتن حافظه تاریخی

انتشاراسنادکودتای 28مرداد: فرصتی تازه برای زنده کردن و زنده نگهداشتن حافظه تاریخی
و فرصتی بی نظیر برای رسواکردن ادعاها و ژست سراسرمزورانه جمهوری اسلامی در موردکودتای ۲۸ مرداد!
برطبق اطلاعاتی که از اسنادجدیدانتشاریافته توسط دولت آمریکا از ماجراهای کودتای ۲۸ مرداد بدست می آید، اولا وابستگی و نقش نوکری نظام سلطنتی و شخص شاه و اشرف پهلوی و زاهدی و... به قدرت های جهانی و مشخصا آمریکا بیش از پیش آشکارتر و شفاف تر می شود. بخصوص در میان نسل های جدید و در به باددادن امیدسلطنت طلبانی که دل به فراموشی حافظه تاریخی مردم بسته اند.

Thursday, July 06, 2017

اهمیت چالش در گرفته پیرامون نظریه ولایت الهی و منشأمشروعیت حاکمان، صف آرائی ها و میزان جدی بودن تهدیدخامنه ای به کودتای سیاسی

اهمیت چالش در گرفته پیرامون نظریه ولایت الهی و منشأمشروعیت حاکمان، صف آرائی ها  و میزان جدی بودن تهدیدخامنه ای به کودتای سیاسی!
هنوز چندی از واکنش تندناصرمکارم شیرازی به سخنان روحانی در باره منشا مشروعیت ولایت ولی فقیه برجامعه نگذشته بود که در اظهارنظر و یا حتی می توان گفت بیان فتواگونه جدیدش* سخنی بالکل متفاوت بر زبان راند. این نوع نوسانات شدید نظری-فقهی حول مهم ترین و حساس ترین مسأله  بیانگرعمق و شدت بحران و کشاکش های موجود در نظام  و به یک تعبیر در جامعه است.

Thursday, June 29, 2017

به مناسبت سقوط موصل و پایان خلافت رسمی داعش در عراق

به مناسبت سقوط موصل و پایان خلافت رسمی داعش درعراق!
با سقوط مسجدنور، مسجدی که ابوبکربغدادی سه سال پیش با عروج در آن خلافت اسلامی جهان گسترخود را اعلام کرده بود، مسجدی که قبل از عقب نشینی بدست داعش منفجرو ویران گردید تا تصویرروشن و بیادماندنی از خود به یادگار بگذارد؛ دولت عراق رسما از پایان دوران خلافت سه ساله داعش در عراق سخن می گوید.... گرچه بحران عمیق تر از آن است که باین زودی ها ریش کن شود و ترورو کشتار به پایان رسد....اما بهرحال تصرف وسپس سقوط موصل نقطه عطفی در فراز و فرود این جریان است...
بازخوانی مقاله زیر به همین مناسبت یعنی سقوط موصلِ، یکی از دو پایگاه اصلی داعش (در کناررقه که آنهم در مسیری مشابه پیش می رود) صورت گرفته است:

Friday, June 23, 2017

سعیدحجاریان و تقلب در انتخابات، سه نکته و یک نتیجه

سعیدحجاریان و تقلب در "انتخابات"، سه نکته و یک نتیجه!
نکته اول: تقلب
وقتی سعیدحجاریان از تقلب در انتخابات پرده برداری می کند!
 به تازگی وی مطلبی در ارزیابی از انتخابات اخیرریاست جمهوری و شوراهای شهر نوشته است. در این مطلب اولین موضوع تعجب برانگیز را میزان آراء بالای رئیسی، نامزدااصول گرایاان، می داند که بنا بر ارزیابی هائی دانسته و متعارف از پایگاه رآی این جریان، به دو برابررسیده است! جالب است که حجاریان در تبیین و توضیح این پدیده، و یا بقول خودش این مهم ترین پرسش پیرامون نتیجه انتخابات، تقلب یا به به بیان او تخلف را به عنوان نخستین عامل می داند (این که جابجائی 5 میلیون رای را "تخلف" بنامیم، چیزی از ماهیت تقلب در انتخابات نمی کاهد):

Monday, June 19, 2017

!آیا واکنش سپاه به داعش هم ترقه بازی بود؟

!آیا واکنش موشکی سپاه به داعش هم ترقه بازی بود؟ 
 خامنه ای حمله داعش به مجلس و مقبره خمینی را ترقه بازی خوانده بود. آیا پاسخ به آن با پرتاب موشک های میان برد و بین کشوری هم ترقی بازی بوده است؟ بدیهی است که آن گفته خامنه ای یک گفتاردرمانی بود برای روحیه دادن نسبت به امنیت خدشه دارشده ای که رژیم اسلامی مداوما به آن می نازید. گزارش ها و فیلم های انتشاریافته پس از «ترقه بازی داعش» معلوم می کند 

Friday, June 16, 2017

!به بهانه انتشاراسنادکودتای ۲۸ مرداد و سه نکته ناقابل


!به بهانه انتشاراسنادکودتای ۲۸ مرداد و سه نکته ناقابل
1- جالب نیست؟! کودتا می کنند تا دیگر هیچ کس و هیچ کشوری بفکرملی کردن صنعت نفت و امثال آن نیفتد و برای چندنسل هم اجازه انتشاراسناد آن را به بهانه حفظ منافع و امنیت ملی نمی دهند تا وقتی که آب ها از آسیاب ییفتد و فاجعه مشمول مرورزمان شده و از خاطره ها برود.

طرح مطالبات جنبش دانشجوئی توسط نمایندگان مجلس چه هدفی را دنبال می کند؟


طرح مطالبات جنبش دانشجوئی توسط نمایندگان مجلس چه هدفی را دنبال می کند؟


جمعی از نمایندگان مجلس به روحانی: دولت توجه ویژه‌ای به دانشگاه داشته‌ باشد!*.
انتشاراین نامه که به امضاء حدود۱۵ نماینده مجلس رسیده، هم به لحاظ محتوائی و هم به لحاظ تقارن زمانی آن با سخنان تهاجمی اخیرخامنه ای (آتش به اختیار) در میان دانشجویان بسیجی و دستچین شده که در آن حتی به نمایندگان دانشجوپی مخالف جناح حاکم هم ( چون انجمن اسلامی دانشگاه تهران) اجازه صحبت در محضرخامنه ای داده نشد، قابل توجه است.

Tuesday, June 13, 2017

نسبت"روشنفکر دینی" با دو بازوی مبارزه فرهنگی و سیاسی علیه اسلام سیاسی


نسبت"روشنفکر دینی" با دو بازوی مبارزه فرهنگی و سیاسی علیه اسلام سیاسی 
نشان دادن مبنای تئوریک اشتراک نظر داعش و فقیهان رسمی و شریعت اسلامی، که نه فقط خلافت داعش که تفسیر و برداشت متون دینی و قران در حوزه ها و یا دادگاه های جمهوری اسلامی هم در اصل برآن ها استوار بوده و حکم می رانند و قصاص می کنند، و نیز در شرایطی که در پی شوک حمله داعش، رژیم جمهوری اسلامی می کوشد که خود را دشمن داعش و ماهیتا متفاوت از آن نشان بدهد، از اهمیت زیادی برخوردار است. 

Sunday, June 11, 2017

سیاستی دیگر و جهانی دیگر.... پیرامون اعلام آمادگی جرمی کوربین برای بدست گرفتن سکان قدرت

سیاستی دیگر و جهانی دیگر... پیرامون اعلام آمادگی جرمی کوربین برای بدست گرفتن سکان قدرت
البته احزاب در نظام سرمایه داری برای رقابت و کسب قدرت ساخته و پرداخته شده اند و جزاین هم از آن ها انتظاری نیست. چرخش قدرت بین فراکسیون های بوژوازی بخشی از بازسازی و تامین هژمونی بورژوازی دستخوش بحران و شکاف است. اما مشکل آن جاست که وقتی آن ها سواربرموج نارضایتی شده و جنبش اعتراضی و نسل های جوان را به سوی مسلخ ماشین قدرت می برند، جزسرخوردگی و تشتت در صفوف جنبش حاصلی به بارنمی آورند.

Saturday, June 10, 2017

باخت در قمارخودخواسته

!باخت در یک قمارخودخواسته

ترزامی، بدون پخش آهنگ «دروغگو»  توسط بی بی سی  و  رسانه های رسمی هم نتوانست به آن چه که می خواست دست یابد و بازنده قمارسیاسی شد که خودخواهان آن شده بود... اکنون انگلستان از یک سو و اتحادیه اروپا از سوی دیگر پس لرزهای این شکست را رصد می کنند.

Thursday, June 08, 2017

عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه

عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه!
۱-رژیم اسلامی به امنیتش می نازید که آنهم ترک خورد.. گواین که خامنه ای با ترقه بازی نامیدن آن خواست صورت مساله را پاک کند ولی خود را به مضحکه کشید.. . بقولی امنیت حبابی بود و ترکید... مناقشه دوجناح هم تحت عنوان فضای امن یا فضای امنیتی و دو رویکردی که خامنه آن را چالش و سازش خوانده وهزینه سازش را بیش از هزینه چالش عنوان کرده است. 

عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه!

عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه!
۱-رژیم اسلامی به امنیتش می نازید که آنهم ترک خورد.. گواین که خامنه ای با ترقه بازی نامیدن آن خواست صورت مساله را پاک کند ولی خود را به مضحکه کشید.. . بقولی امنیت حبابی بود و ترکید... مناقشه دوجناح هم تحت عنوان فضای امن یا فضای امنیتی و دو رویکردی که خامنه آن را چالش و سازش خوانده وهزینه سازش را بیش از هزینه چالش عنوان کرده است...

Wednesday, June 07, 2017

عملیات تروریستی داعش در تهران و فضای تیره حاکم بر منطقه

عملیات تروریستی داعش در تهران و فضای تیره حاکم بر منطقه
۱-رژیم اسلامی به امنیتش می نازید که آنهم ترک خورد.. گواین که خامنه ای با ترقه بازی نامیدن آن خواست صورت مساله را پاک کند ولی خود را به مضحکه کشید.. . بقولی امینت حبابی ترکید... مناقشه دوجناح هم تحت عنوان فضای امن یا فضای امنیتی و دو رویکردی که خامنه آن را چالش و سازش خوانده وهزینه سازش را بیش از هزینه چالش عنوان کرده است...

Sunday, June 04, 2017

دوستان و دشمنان محیط زیست

«دوستان و دشمنان محیط زیست و «زمین خانه مشترک ماست
سخنگوی کاخ سفید* روز جمعه ۱۲ خرداد با دفاع از تصمیم دونالد ترامپ در خروج از معاهده اقلیمی پاریس گفت، رئیس جمهوری تنها به منافع آمریکا فکر می‌کند و نگران انتقادهای بین‌المللی و آسیب‌های احتمالی در روابط آمریکا و سایر کشورها نیست.

Wednesday, May 31, 2017

نقدی کوتاه برنوشته آقای محمدرضا نیکفرتحت عنوان انتخابات -ملاحظات و تآملات

 نقدی کوتاه برنوشته آقای محمدرضا نیکفرتحت عنوان انتخابات -ملاحظات و تآملات 
نوشته حاوی نکات جالبی است که با بسیاری از آن ها می توان موافق بود. اما نحوه ورودایشان به مساله تحریم و یا تمرکزتقریبا 
یک جانبه بر وضعیت خرد و... به گمانم حالی از اشکال نیست و نیازمندبحث و گفتگواست

نقدی کوتاه برنوشته آقای محمدرضا نیکفرتحت عنوان انتخابات -ملاحظات و تآملات
 نوشته حاوی نکات جالبی است که با بسیاری از آن ها می توان موافق بود. اما نحوه ورودایشان به مساله تحریم و یا تمرکزتقریبا یک جانبه بر وضعیت خرد و... به گمانم حالی از اشکال نیست و نیازمندبحث و گفتگواست

Monday, May 29, 2017

دیدارسران هفت کشوربزرگ سرمایه داری و افزیش شکاف ها

دیدارسران هفت کشوربزرگ سرمایه داری و افزیش شکاف ها:
دیدارسران ۷ هفت کشور، شکاف های درونی نظام سرمایه داری را پیرامون تجارت آزاد و چندجانبه گرائی در برابرحمایت گرايی و یک جانبه گرائی، بحران محیط زیست و پیمان پاریس، بحران مهاجرات و البته رقابت بر سرهژمونی جهان سرمایه داری و....بیش از پیش آشکارترکرد.

Thursday, May 25, 2017

نقدی کوتاه بر یک نوشته پیرامون انتخابات رژیم

  1. نقدی کوتاه بر یک نوشته پیرامون انتخابات رژیم 
  2. نکاتی چند درموردنوشته خوب و البته چالش برانگیز دوست عزیزمرتضی محمدی تحت عنوان انتخابات عرصه مبارزه؟
  3. می نویسد که جبهه اپوزیسیون با این سوال سمج درگیراست  که آیا مردم دستخوش یک توهم اند یا درگیر یک مبارزه جدی؟ آیا مردم بازیچه یک فریبکاری بزرگ شده اند یا مناسب ترین و زیرکانه ترین راه اسقاط "نظام" را آغاز کرده اند؟ گیج سری و ندانم کاری ما الترناتیوهای "نظام" از این جا ناشی می شود که برای این سوال خود پاسخ روشنی نداریم و...*.     

Friday, May 19, 2017

چه باک

چه باک!
جناح حاکم سوگندخورده بود که هیچگاه اجازه ندهد که قدرت مجریه و مقننه و شوراها همزمان دست جناح رقیب بیفتد. با این همه این آن چیزی ا ست که باحتمال زیاد رخ خواهد داد و بیانگرچندنکته مهم است:

Thursday, May 18, 2017

آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتایدانتخاباتی مواجهیم؟

انتخابات و چندنکته تلگرافی!:
آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتایدانتخاباتی مواجهیم؟
 الف-بدیهی ترین و طبیعی ترین واکنش توسط محذوفین و کسانی که صدا و سخنگوئی در این "انتخابات" ندارند،‌عدم شرکت (یا تحریم) است. با این همه همین حق هم توسط اصلاح طلبان عملا موردانکارقرارمی گیرد. چنان که با بسیج تمامی نیرو و امکانات دولتی و غیردولتی و داخل و خارج علیه آن بسیج شده اند.

Wednesday, May 17, 2017

اقتصادی سیاسی بحران و منازعات درونی و نگاهی به آخرین تحولات صحنه انتخابات

اقتصادی سیاسی بحران و منازعات درونی و نگاهی به آخرین تحولات صحنه "انتخابات"
درنظرگر فتن ماهیت طبقاتی و واقعی بحران برای درک ماهیت منازعات و شعارها از اهمیت زیادی برخورداراست. در ایران سنتا دولت همه کاره بوده است و در نظام اسلامی برابعادآن بسی هم افزوده شده است. این یعنی آنکه دولت که بخش عمده ثروت ها و تولیدات و اقتصادیات کشور را در یدکنترل خود دارد یعنی سرمایه داری دولتی -بوروکراتیک حرف نخست را می زند و همه لایه ها و واردکنندگان و صادرکنندگان بزرگ و همه لاشخورها به نحوی از انحا در ارتباط با رانت قدرت و ثروت قراردارند و گرنه کلاهشان پس معرکه است.

Tuesday, May 16, 2017

دو قطبی شدن فضای انتخاباتی و افزایش احتمال شکست اصول گرایان

دو قطبی شدن فضای انتخاباتی و افزایش احتمال شکست اصول گرایان
با دوقطبی شدن فضای انتخاباتی احتمالا تکلیف آن-اگر اقدامی غیرعادی صورت نگیرد- درهمان مرحله اول با شکست سنگین اصول گرایان رقم بخورد.

Monday, May 15, 2017

مناظره تقی روزبه و رضاعلیجانی پیرامون انتخابات

 مناظره تقی روزبه و رضاعلیجانی پیرامون انتخابات
در این مناظره حول معنای انتخابات درجمهوری اسلامی، نسبت رای دادن با   رفرم و دموکراتیزاسیون و جامعه مدنی و جنبش مطالباتی موردبحث و مناقشه قرارمی گیرد... هم چنین صف آرائی های جامعه پیرامون این موضوع و کنش معطوف به جامعه یا به قدرت از دیگرمناقشات این مناظره است....
http://radiohambastegi.se/sounds/t.rozbeh.r.alijani_entekhabat170513.mp3

Sunday, May 14, 2017

اندرمعنای کنشی به نام رآی دادن


اندرمعنای کنشی به نام رأی دادن!
در خلال مناظره ای* حول انتخابات و بحث حول کنش «تحریم» و شرکت، پیشنهادمن این بود که بهتراست بجای واژه تحریم که واژه سنتی-مذهبی و ایدئولوژیک است از مفهوم مشارکت و عدم مشارکت در بازتولیدسیستم صحبت کنیم که اولا ارجاع آن به کنش مقاومت موجود در بخش هائی از جامعه است و ثانیا معطوف به رابطه بین مشارکت جامعه و فرسودگی و یا بازسازی قدرت از سوی دیگراست. در چنین حالتی بارسلبی و اثباتی مشارکت و عدم مشارکت هرکدام شفاف ترمطرح می شوند.

Tuesday, May 02, 2017

پارادوکس سونامی خرده رویدادها و داشتن درکی روشن از مسیرحرک

!پارادوکس سونامی خرده رویدادها و داشتن درکی روشن از مسیرحرک

اکنون اوضاع جهان یعنی آن کلی که هم چون ظروف مرتبطه همه را در برمی گیرد چنان آشفته و بحرانی است که تمرکز یک جانبه و غرق شدن در جزئیات و مسائل خرد و ریزاز جمله در همین فیسبوک و دیگررسانه ها چنان است که مانع از دیدن 
واقعیت های بزرگ و حقایق کلان و سرنوشت سازمی شوند و یا آن را کمرنگ و هم ارزآن رویدادهای جاری می کند که تولید
   و انتشارروزانه آن سر به تریلیون ها می زند

Sunday, April 30, 2017

جنبش کارگری و عروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم حار و مهاجم!

 جنبش کارگری و عروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم سوزان و مهاجم!
 بزرگترین چالش پیشاروی جنبش کارگری و ضدسرمایه داری چیست؟. مهم ترین مساله ای که اکنون در برابرکارگران جهان مطرح است، همانا بحران های عظیمی است که جهان از ِقبل جهانی سازی سرمایه داری با آن مواجه شده است. این بحران ها در عین حال موجب جدال شدیدی بین فراکسیون های  مختلف بورژوازی شده که هرکدام سعی می کنند سکان قدرت را بدست گرفته و سیاست های خود را در مقابله با بحران ها و خروج سرمایه داری از آن دیکته کنند و هرکدام برای موفقیت خود مسابقه بزرگی را برای جلب کارگران و تهیدستان جامعه به سوی کمپ خود شروع کرده اند و البته با این کارخود برتشتت هرچه بیشترصفوف کارگران و تهیدستان افزوده و مانع از شکل گیری یک قطب مستقل و نیرومندجهانی در برابرکلیت نظام سرمایه داری می گردند. 

Sunday, April 23, 2017

انتخابات اروپا و نیاز چپ به رویکرد و فیگوری متفاوت

!انتخابات اروپا و نیاز چپ به رویکرد و فیگوری متفاوت
 نظام سرمایه داری چنان دستخوش بحران های عدیده است که بدلیل نارضایتی گسترده و بی اعتبارشدن نظام سیاسی سیستم، خواست های ساختارشکنانه درسطح وسیع و جدی مطرح شده است. در آمریکا هم چنین بود و بالاآمدن ترامپ محصول سوارشدن بر این موج نارضایتی بود. در اروپا و مشخصا اکنون در فرانسه هم از مهمترین ویژگی های بحران بی اعتبارشدن احزاب سنتی و متعارف و اصلی چون حزب سوسیالیست و جمهوری خواهان راست است که بطورسنتی و به تناوب عرصه    

Saturday, April 15, 2017

ورودغافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه "انتخابات" و ترک برداشتن صلابت اقتداررهبر

ورودغافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه "انتخابات" و ترک برداشتن صلابت اقتداررهبر!
معلوم شد که حمید بقائی، همانطور که ادا و اطواراحمدی نژاد نشان می داد جزنسخه بدلی او نبوده است. او که بطورسربسته در سخنرانی قبلی خود هم  گفته بود که برنامه هائی برای جلوگیری از حذف بقائی توسط شورای نگهبان دارد؛ بهنگام نام نویسی مشترکشان در سخنانی تلویحا تهدیدآمیز ادعا کرد که حضورش در انتخابات به منظورهموارساختن عبوربقائی از دباغ خانه شورای نگهبان است و گرنه هم چنان اخلاقا خود را وفادار به قولی که به خامنه ای داده است می داند! ( البته در این که او مثل دیگرکارگزاران سیستم و بیش از آن ها مجسمه اخلاق و صداقت است کسی تردیدی ندارد!). اما این ادعا، حتی اگر واقعیت هم داشته باشد، بدلیل رابطه این همانی که بین او و بدلش برقراراست، توفیری در اصل قضیه نمی دهد. مشاعی گفته بود که بقائی شبیه ترین فرد به احمدی نژاد است. یک روح در دوبدن. یعنی این که اگر بفرض بقائی هم بتواند از گذردباخانه نظام  بگذرد و حتی به ریاست جمهوری هم برسد، در حقیقت جز جلوس روح احمدی نژاد و نقش سایه او بر درو دیوارکاخ پاستور نخواهد بود. با این همه احمدی نژاد با رصدکردن لحظه به لحظه اوضاع جوی سیاست و با رقص سایه های خود هر لحظه می تواند به رنگ و رخساری دیگردرآید.

Sunday, April 09, 2017

رئیسی و قماربزرگ رژیم

رئیسی و قماربزرگ رژیم!
بالاخره پس از مدتی کشاکش پشت پرده رئیسی بطوررسمی و مستقل از جمنا و جریان های اصول گرا و برفرازتشکل های آن ها- آمادگی خود را برای کاندیداتوری ریاست جمهوری اعلام داشت. او بدون تردید با چراغ سبزخامنه ای و حمایت فعال سپاه، جامعتین و حتی مصباح یزدی و خلاصه هسته سفت قدرت به میدان آمده است. باین ترتیب:

Friday, April 07, 2017

باید اتفاقی بیفتد

!باید اتفاقی بیفتد
نشانه ها بقدرکافی روشن اند: انتقال داوری و اتخاذتصمیم های خطیر به بیرون از سازمان ملل حتی اگر مربوط به جنگ و  کاربردسلاح گرم باشد. تصمیم رهبریک ابرقدرت مفتخر به ژاندارمی جهان  که چیزی باید اتفاق بیفتد و بلافاصله می افتد. حمله یک جانبه به تنبیه هرکسی که او شخصا مقصربداند و سپس دعوت از کشورهای متمدن برای پیوستن به رهبری او.  و لبیک گفتن فوری آلمان و فرانسه و انگلیس و ترکیه ...در سوی مقابل لغوتوافق هماهنگی پروازهای روسیه و آمریکا از جانب  مسکو و.....  رواج یک جانبه گری و چرخش های لحظه ای و تصمیمات خلق الساعه و بعضا صدوهشتاد درجه متفاوت  به دیروز به چه سمتی می رود؟   

Wednesday, April 05, 2017

اصول گرایان و دوپینگ سیاسی با یک آیت اله بادکرده

!اصول گرایان و دوپینگ سیاسی با یک آیت اله بادکرده

پایگاه سیاسی و اجتماعی اصول گرایان چنان چندتکه و متلاشی شده استُ‌ که می توان از بحران پایگاه اجتماعی-سیاسی آن ها سخن گفت. از این رو برای جمع وجورکردن خود به نوکرامام هشتم متوسل شده اند که مگر  حضرتش عنایت فرماید