Friday, June 24, 2016

!بحران بریتانیا؛ واکنشی در برابرنحوه جهانی شدن


پاسخ اکثریت مردم بریتانیا قبل از هرچیز"نه" بزرگی بود به سیاست های جهانی سازی اولیگارهای اتحادیه. هم چون زمین لرزه بزرگی با پی آمدهای مهمی که در طول زمان شاهدش خواهیم بود و البته بیش از همه ترک برداشتن گفتمان و الگوی اقتصادی و سیاسی طبقه حاکم بر جهان. زمین لرزه ای که حتی "آرمانشهر" استقلال بریتانیا آن گونه که رهبرحزب استقلال بریتانیا تعبیررویای خود خوانده است، نیز پس از فروکش کردن سرمستی های اولیه، از امواج آن در امان نخواهد بود. این "نه " بزرگ یک پاسخ بسنده به بحران نبود بلکه نوعی فراافکنی از ریشه های بحران بود. مبارزه برای اروپای اجتماعی و جهانی خالی از یک درصد ی ها با شرایط تازه و شروع تازه ای همراه خواهد بود. مایلم که آخرین مطلبی را که قبل از برگزاری رفراندوم بریتانیا نگاشته بودم، پس از روشن شدن فرجام این همه پرسی، یاردیگر در معرض قضاوت دوستان قراردهم...

بحران بریتانیا؛ واکنشی در برابرنحوه جهانی شدن!

همه پرسی، تحریف صورت مسأله و دادن آدرس های غلط!

Tuesday, June 21, 2016

!نگاهی به همه پرسی بریتانیا و چالش های مترتب برآن

 نگاهی به همه پرسی بریتانیا و چالش های مترتب برآن!
در آستانه همه پرسی بریتانیا پیرامون خروج (برگسیت) یا ماندن در اتحادیه اروپا هستیم و شمارش معکوس آن شروع شده است. با این همه نقطه پایان شمارش آراء، صرفنظر از این که نتیجه چه باشد، بسودماندن یا خروج از اتحادیه، سوای تأثیرات مقطعی و البته متفاوتی که هرکدام می تواند در جهت افزایش یا کاهش شدت بحران داشته باشد، اما هیچ کدام حاوی پاسخ قاطع به  بحران ساختاری، چندجانبه و جهان شمول، اعم از اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و زیست محیطی که سال هاست نظام سرمایه داری و همراه با آن بشریت و محیط زیست  با آن دست بگرییان است، نخواهد بود. 

Friday, June 17, 2016

انتخابات آمریکا در گفتگوئی با تقی روزبه

انتخابات آمریکا و گفتگوی رادیوراه ابریشم نروژ با تقی روزبه
در این گفتگو پیرامون پدیده هائی چون سندرز از یکسو و ترامپ از سوی دیگر صحبت می شود. ذوب شدن "طبقه متوسط"و آن چه که چندین دهه پایگاه "دموکراسی" و رؤیای آمریکای مرفه خوانده می شد را می توان هم چون جعبه سیاه بحران انتخاباتی آمریکا بشمارآورد. در پاسخ به بحران دو رویکردمتفاوت و بیرون از قلمروسیاست رسمی واحزاب متعلق آن از سوی سندر و ترامپ داده می شود. یکی به شکل واپسگرایانه و دیگری از منظرسوسیال دموکراسی. دراین میان خانم کلینتون نماینده کهنه کار و تیپیک سیاست های تاکنونی و سیاستمدارمورداعتماد و حمایت وال استریت، و بنگاه ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی است، که همین سیاست ها و سیاستمداران متعلق به آن هم منشأ نارضایتی جامعه آمریکا و هم عناصری منفورهستند. در این گفتگو سوالات متعددی پیرامون انتخابات آمریکا مطرح شده اند، از جمله این که  درصورت پیروزی محتمل دونالدترامپ، خطرجنگ تا چه حدافزایش می یابد ویا چه برسرتوافق هسته ای با ایران می آید.....   گفتگوی فوق از دقیقه بیست و سه و نیم شروع می شود:
                              /www.youtube.com/watch?v=FOuNhIYUdcA


Wednesday, June 08, 2016

!گفتمان شلاق


گفتمان شلاق!
!خامنه ای شرمندگی این حقیر از جوان بیکاری که دست خالی به خانه می رود کمتر از خود او نیست
تتن آدمی شریف است!... فرقی نمی کند که این شلاق بر پیکر چه کسی فرود می آید: آیا بدن کارگران را شمع آجین می کند یا بدن داشجویانی را که به خاطربرپائی جشن فارغ التحصیلی، با چهارهزارو اندی شلاق کبود و خونین گشتند. هم چنین ِاعمال این گونه شکنجه های رسمی و علنی تازگی هم ندارد و از دیرباز بخشی از هویت وجودی نظام ولایت فقیه بوده است.

Tuesday, June 07, 2016

جدال دو جناح پیرامون ربنای شجریان!

جدال دو جناح پیرامون ربنای شجریان!
اقدام روزنامه ایران به گفتگو با شجریان و چاپ تصویری از وی* که با تکرارواژه ربنا درهم تنیده شده و نیز رویکردکیهان که با چاپ عکس او درکنارگوگوش و بهروزوثوقی وی را فاسد نامیده، برابعاداین منازعه افزوده است. در پشت این منازعات فی الواقع از یکسو تلاش برای تخفیف انزوای گسترده نظام و و از سوی دیگر نبردقدرت نهفته است. و بهره برداری از مذهب هم مثل همیشه ابزاری برای فریب و فراافکنی و  پنهان ساختن مصائب جامعه و ریشه های واقعی آن است.