Friday, June 17, 2016

انتخابات آمریکا در گفتگوئی با تقی روزبه

انتخابات آمریکا و گفتگوی رادیوراه ابریشم نروژ با تقی روزبه
در این گفتگو پیرامون پدیده هائی چون سندرز از یکسو و ترامپ از سوی دیگر صحبت می شود. ذوب شدن "طبقه متوسط"و آن چه که چندین دهه پایگاه "دموکراسی" و رؤیای آمریکای مرفه خوانده می شد را می توان هم چون جعبه سیاه بحران انتخاباتی آمریکا بشمارآورد. در پاسخ به بحران دو رویکردمتفاوت و بیرون از قلمروسیاست رسمی واحزاب متعلق آن از سوی سندر و ترامپ داده می شود. یکی به شکل واپسگرایانه و دیگری از منظرسوسیال دموکراسی. دراین میان خانم کلینتون نماینده کهنه کار و تیپیک سیاست های تاکنونی و سیاستمدارمورداعتماد و حمایت وال استریت، و بنگاه ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی است، که همین سیاست ها و سیاستمداران متعلق به آن هم منشأ نارضایتی جامعه آمریکا و هم عناصری منفورهستند. در این گفتگو سوالات متعددی پیرامون انتخابات آمریکا مطرح شده اند، از جمله این که  درصورت پیروزی محتمل دونالدترامپ، خطرجنگ تا چه حدافزایش می یابد ویا چه برسرتوافق هسته ای با ایران می آید.....   گفتگوی فوق از دقیقه بیست و سه و نیم شروع می شود:
                              /www.youtube.com/watch?v=FOuNhIYUdcA


No comments: