Friday, August 29, 2014

!مقایسه برخورد با زندانیان در ایران و برزیل در دوپرده-تقی روزبه

مقایسه برخورد با زندانیان در ایران و برزیل در دو پرده!

تقارن زمانی دو گزارش در موردبرخورد دولت ایران و برزیل با زندانیان جرائم عمومی و بطورمشخص زندانیان شورشی، تفاوت بزرگی را در نحوه برخورد آن ها  نشان می دهد. نگاهی به رفتاراین دو و مقایسه آن ها با یکدیگر نشان دهنده درجه خشونت حکومت اسلامی ایران و عیارخوبی برای سنجش آن است. اساسا نحوه برخوردبا زندانیان شاخص خوبی برای سنجش میزان ارج و قرب شأن انسانی و درجه  پای بندی هردولتی به دموکراسی و رعایت موازین حقوق انسانی است.

Saturday, August 23, 2014

!برشی از شورش سیاهان آمریکا، با شعاردست ها بالاست، شلیک نکن

برشی از شورش سیاهان آمریکا، با شعاردست ها بالاست، شلیک نکن!
اکنون بیش از دوهفته است که شهرک فرگوسن با بیست هزارجمعیت که در حومه سنت لوئیس در ایالت میسوری قراردارد علیه تبعیض نژادی به پاخاسته است. از آن جا که انگشت برروی رنجی سراسری و جاری در کالبدایالات متحده نهاد، واکنش های گسترده ای را برانگیخت.

Monday, August 18, 2014

!زورآزمانی دوجناح برای کنترل دانشگاه ها

استیضاح وزیرعلوم: زورآزمائی دوجناح برای کنترل دانشگاه ها!

رابطه رژیم و دانشگاه مثل رابطه مارگزیده و ریسمان سپید و سیاه است. چرا که از همان فردای  پس از انقلاب بهمن 57 و تأسیس حکومت اسلامی، در حالی که خمینی و روحانیت تازه به قدرت رسیده هنوز نیات و ماهیت واپسگرایانه و سلطه جویانه خود را عیان نساخته بودند و توهم توده ای گسترده ای نسبت به آنها وجود داشت، رژیم اما درمحیط های دانشجوئی خود را در اقلیت یافت و برای فتح سنگردانشگاه ها تهاجم گسترده ای را درپیش گرفت و نهایتا ناچارشد که برای مدتی طولانی دانشگاه و سایرمحیط های دانشجوئی را تحت عنوان انقلاب باصطلاح فرهنگی تعطیل و از نو تجدید سازماندهی کند.

Friday, August 15, 2014

رابطه سازمان یابی افقی و دموکراسی مستقیم و مشارکتی

رابطه سازمان یابی افقی و دموکراسی مستقیم ومشارکتی
نوشته حاضر* شامل نکات زیراست:
رابطه بین تئوری و پراتیک اجتماعی و ابتذال تئوری وقتی که اصول بجای تحلیل واقعیت های اجتماعی (و از آن جمله جنبش طبقاتی کارگران) می نشیند. حقیقت پیشینی وجود ندارد بلکه توسط انسان در پراکسیس خود آفریده می شود. دراین فرایند چه بسا حقایق پیشین بی اعتبار و ملغی می شوند و حقایق نوینی ساخته و پرداخته می شوند. انسان و حقیقت توأمان آفریده می شوند.