Sunday, August 18, 2019

چندنکته پیرامون پاسخ های کانال «رمزپیروزی» و گردانندگان آن به انتقاد«همه با هم»

چندنکته پیرامون پاسخ های کانال «رمزپیروزی» و گردانندگان آن به انتقاد«همه با هم»
آقای بهروزستوده به انتقادها پاسخ نداده اند و استدلالی نفرموده اند و صرفا به ادعاها و دفاع کلی از تز «همه باهم» و تداوم پرخاشگری با مخالفان خود اصرار و بسنده کرده و مدعی اند که هیچ انقلابی و هیچ جنبشی بدون همه باهم صورت نگرفته است. البته اگر از انقلاب و جنبش سخن می گویئم قبل از همه داریم از خواست ها و مطالبات واقعی یک جنبش و یک جامعه سخن می گوئیم و از آن نوع صف آرائی ها و اتحادی که حول آنها صورت می گیرد. یعنی از منبای اتحادها و مشروط بودن آن ها به مطالبات سخن می گوئیم و نه از اتحاد و یا همه باهم کلی و قائم به ذات. اما مطالبات نه از ذهن و گرایش این فرد یا آن جریان بلکه از متن خودجامعه و مطالبات واقعی آن از یکسو و تاریخ و تجربه های صورت گرفته آن جامعه از سوی دیگر قابل فهم است و باید مستند به آن ها باشد.

Wednesday, August 14, 2019

نگاهی به مباحثات پیرامون تغییربرنامه راه کارگر: گامی به جلو یا به عقب


نگاهی به مباحثات پیرامون تغییربرنامه راه کارگر: گامی به جلو یا به عقب؟
شیوه برخورد و اصلاحات پیشنهادی پیرامون شوراهای سراسری برای تدوین قانون اساسی و حذف مجلس مؤسسان  با پرسش ها و چالش های متعددی مواجه است. البته اصل رابطه  شوراها و مجلس مؤسسان و نحوه برخورد با آن برای چپ (بویژه گرایش سنتی چپ) همواره مسأله برانگیزبوده و اختصاص به این یا آن جریان هم ندارد. از همین رو این نوشته به سهم خود گرچه فشرده، باهدف تعمیق و تأمل بیشتر حول آن و مسائل مرتبط با آن  نگاشته می شود:

Sunday, August 11, 2019

نسبت عرصه خصوصی و عمومی و معنای جدال های پشت آن

نسبت عرصه خصوصی و عمومی و معنای جدال پشت آن!
اکبرگنجی مطلب بلندی پیرامون رابطه شاه سابق و البته نزدیکانش با زنان نگاشته است و اساسا هم به نقل از خاطرات اسداله علم نزدیک ترین یارغارشاه. البته چنین افشاگری برای نسل های گذشته و آنها که خاطرات علم را خوانده اند چیزتازه ای نیست و ببشترمی تواند برای نسل های جدیدقابل توجه باشد. با این همه بشدت موردموردانتقادکسانی چون زیدآبادی و هادی خرسندی و ف.م.سخن و ... قرارگرفته است.

گفتگو: پیرامون ریشه های فرقه گرائی و چگونگی خروج از آن

در گفتگوهای سیاسی این هفته در باره ریشه های فرقه گرایی در چپ ایران، زمینه و پیشینه های تاریخی و تئوریک آن، راهها ی خروج ونقد آن، معنای سیاسی واجتماعی آن متمرکز شده ایم. آیا راهی برای خروج ونقد عملی واجتماعی فرقه گرایی پیدا شده است؟ سوالاتی است که تقی روزبه و مجید دارابیگی تلاش کرده اند پاسخهایی برای پیدا کنند

گفتگو پیرامون تشدیدبحران ، و فراخوان ۱۴ فعال زن

گفتگو:
در برنامه چشم اندازهای این هفته، نگاهی به اوضاع سیاسی، هدقهای تحریمهای ترامپی و مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک در کنار تشدید میلتاریزه شده خلیج فارس، فراخوان ۱۴ فعال زن علیه آپارتاید جنسی، سیاست همه باهم و واسطه های آن نتایج وهدفهای این سیاست، حذف چهار نقطه از پول ملی ناشی از کدام سیاست است ونتایج آن ،در اقتصاد وزندگیهای مردم، از موضوعاتی است که در این برنامه مورد توجه بوده است.

Saturday, August 03, 2019

سریال تمام نشدنی حباب های سیاسی

سریال تمام نشدنی حباب های سیاسی!
با سرنوشت َعَلم کردن این گونه حباب های سیاسی در طی چندین دهه آشنائیم. هرکس یکی پس از دیگری به فراخوروضعیت و با شعارهمه باهم و علم کردن لیستی و ادعاهای پرطمقراق و برافراشتن َعَلم و کتلی ... از گردراه می رسد و چندصباحی ... و سرانجام هم زمان تخلیه حباب ها فرا می رسد و دیگر هیچ.... دریغ از یک درس واقعی از تجارب قبلی! هرکدام هم بر موجی برخاسته از داخل و سوار بر آن ....

Thursday, August 01, 2019

تاسیس نظام آینده با مجلس موسسان یا کنگره شوراها و یا دمکراسی مستقیم؟

تاسیس نظام آینده با مجلس موسسان یا کنگره شوراها و یا دمکراسی مستقیم؟

تلویزیون برابری: بعد از سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی، نظام آینده چگونه تاسیس میشود؟ با برگزاری مجلس موسسان یا کنگره سراسری نمایندگان شوراها و یا الغای فوری هر نوع دولت با تکیه بر دمکراسی مستقیم مشارکتی - گفتگوی آرش کمانگر با سه فعال سیاسی و تحلیلگر چپ: تقی روزبه، مجید دارابیگی و بهروز فراهانی

Monday, July 29, 2019

گفتگو: جنبش چپ را چگونه میتوان به تصویر کشید

گفتگو: جنبش چپ را چگونه میتوان به تصویر کشید؟


جنبش چپ را چگونه میتوان به تصویر کشید؟ بحران ساختاری سرمایه داری،شکست مدلهای سوسیالیسم اردوگاهی وسرمایه داری دولتی ونئولیبرال،تشدید تصادهای طبقاتی و ویرانیهای برجای مانده از توسعه سرمایه داری، بیش ازهر چیز،جهان را تشنه ی آلترناتیوی پیشرو وترقیخواه، انساندوست وطبیعت دوست،برابر طلب وآزادیخواه کرده وتلاشها برای ساختن ویافتن آلترناتیو به دغدغه بسیاری از فعالان وپیشروان جنبشهای اجتماعی تیدیل شده است. ایران از این روند جدا نیست وشاید این مساله بواسطه یک رژیم توتالیتر ومذهبی سرمایه داری ،بیش از هر زمان دیگری ضرروت دارد. در این رابطه علی دماوندی با تقی روزبه و مجید دارابیگی ،دوتن از فعالین قدیمی جنبش چپ ایران گفتگوکرده ونظرات آنان را در رابطه چپ ایران، جایگاه آن ، نیازها و مشکلات آن ، رابطه اش با جنبشهای اجتماعی و...پرسیده است. این گفتگو در چند قسمت ادامه خواهد داشت وتلاش میشود که نظرات و تصویرهای دیگر فعالان این جنبش هم تا حد امکان بازتاب داده شود.

جنگ نفتکش ها،رقص در لبه ی پرتگاه

Tuesday, July 23, 2019

خاتمی و این بار حضوری کمیک در صحنه سیاسی


 خاتمی و این بار حضوری کمیک در صحنه سیاسی!
بازهم موسم «انتخاباتی» رژیم فراررسیده و سروکله «سیدمظلوم» برای نجات رژیم چه در عرصه داخلی و چه بین المللی پیداشده است و برای رونق بخشیدن به دکان راکد و ساکت نظام درداخل از یکسو و اعاده حیثیت از آن در سطح بین المللی از سوی دیگر.

Monday, July 22, 2019

شکارجاسوسان یا نمایش اقتدارکاذب؟


 شکارجاسوسان یا نمایش اقتدارکاذب؟
یک مقام امنیتی: ۱۷ جاسوس وابسته به سازمان سیا دستگیرشدند
وزیراطلاعات : زمان ضربه به جاسوسان سیا فرارسیده است.
«جاسوس‌های شناسایی شده شامل شاغلین مراکز حساس و حیاتی، همچنین بخش خصوصی مرتبط با این مراکز هستند که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت بوده‌اند».

Sunday, July 21, 2019

وقتی مجاهدین پس از سالها سردوانی مرگ مسعودرجوی را تایید می کند!

 وقتی مجاهدین پس از سالها دروغ بافی و سردوانی، با نصب عکس مسعودرجوی مرگ او را مورد تایید قرارمی دهد 


مقاله زیر بهمین مناسبت بازتکثیر می شود:

Saturday, July 20, 2019

برنامه چشم انداز این هفته: تحولات تازه بحران و ارزیابی از بیانیه ۱۴ کشگرداخل کشور

سیاست گروگانگیری ایران در تنگه هرمز حتی شمشیردودم هم نیست بلکه شمشیریکدمی است که پی آمدهای درازمدت آن حاصلی جز میلیتاریزه کردن تنکه هرمز و تنگ ترکردن حلقه طناب به دورگردن خود نخواهد بود.

در برنامه این هفته چشم اندازها، پیرامون تحولات تازه و وتشدید خامت بحران و افزایش تحرکات نظامی (توسط
هردوطرف) از یکسو و نیزتحرکات دپیلماتیکی که حول موضوع مذاکره بین طرفین مطرح شده است صحبت خواهیم داشت. در بخش پایانی هم ارزیابی و نقدی هم خواهیم داشت پیرامون بیانیه ۱۴نفر از کنشگران داخل کشور پیرامون گذار از حکومت اسلامی

Tuesday, July 16, 2019

توپ و تشرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکا


توپ و تشرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکا!
پس ازتهدیدهای دیگرسرداران،‌ اینک شخص خامنه‌ای هم در واکنش به توقیف نفتکش ایرانی توسط انگلیس هشدار داده است که "جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن نظام، این خباثت‌ها را بی‌جواب نمی‌گذارند. در فرصت خود و جای خود پاسخ خواهند داد."  
رژیم ایران از مدتی پیش تاکتیک کاهش زمان گریزهسته ای ( از طریق کاهش تعهدات برجامی )، ایجادعدم امنیت در ابراه های منطقه و نیز تشدیدتهدیدها و فعالیت نیروهای نیابتی خویش در منطقه را برای مقابله با سیاست های فشارحداکثری دولت آمریکا و تحت فشارقراردادن اروپا برای مقابله با تحریم های آمریکا در دستورکارخود قرارداده است.

دل پیچه های یک بحران

دل پیچه های یک بحران!
«اگر در آمریکا خوشحال نیستید، می توانید بروید. این انتخاب شماست. فقط انتخاب شما».
توئیت های جدیدترامپ علیه چهارنماینده رنگین پوست کنگره آشکارا گام تازه ای است از رویکردنژادپرستانه و بیگانه هراسی که ترامپ برای امیال خود و بخش محافظه کار تر سرمایه داری و البته بسیج لایه ها و بخش های واپسگرای و کمترآگاه جامعه امریکا، سوار برموج آن شده است. از همین رو آن را باید به عنوان بخشی از فعالیت های کمپین انتخاباتی او محسوب هم کرد. شاه سابق ایران زمانی در اوج یکه تازی خود به مخالفانش چیزی شبیه همین سخنان را گفته بود که اگر خوشتان نمی آید از مملکت بروید!

Thursday, July 11, 2019

دو درس یک نئولیبرال وطنی از شکست سیریزا

جنبش یونان یکی از امیدبرانگیرترین جنبش های اروپا علیه ترویکا وسیاست های ریاضتی آن در اروپا بود... احزاب و نمایندگان نرمال بورژوازی با بالاآوردن بحران عظیم بدهی ها، ناگزیرشدند که صحنه را ترک کنند و جای خود را به اتیکت های جدید و چهره های تازه و خوشنام با رنگ وبوی چپ بدهند. سیریزا جریانی بود از یک جنبش بزرگ و عمومی علیه سیطره ترویکا و سیاست های ریاضتی آن که با آغوش بازآمادگی خود را برای پرکردن خلا برآمده از بحران اعتماد به بورژوازی در بزنگاهی بزرگ، گشود. 

Tuesday, July 09, 2019

یا تلاش تازه مکرون برای گشودن پنجره تازه ای برای مذاکره بین ایران و آمریکا شانس موفقیت دارد؟


آیا تلاش تازه مکرون برای گشودن پنجره تازه ای برای مذاکره بین ایران و آمریکا شانس موفقیت دارد؟  
در ادامه کوشش آبه نخست وزیرژاپن برای هموارکردن راه مذاکره یین دو طرف در جهت کاستن و حل بحران منازعات ایران و آمریکا والبته ناکامی وی پس از آن که برای رژیم ایران روشن شد حامل هیچ پیشنهادواجد امتیازمشخص در جهت گشودن تنگناهای تحریم های حداکثری نیست؛ این بارمکرون و اروپا واردمیدان شده اند. 

Monday, July 08, 2019

دو سناریوی رژیم در گفتگوی این هفته

 گفتگوی این هفته، تحلیلی است از چشم اندازبحران و و دوسناریوی حداقل و حداکثری رژیم پیرامون تهدیدبه خروج از برجام و بازگشت به غنی سازی با هدف کاهش زمان گریزهسته ای به مثابه ابزارچانه زنی برای مذاکره و نیز این واقعیت که چگونه جناح اصلی در پی آن است که از طریق دوگانه سازی دشمن و نظام بتواند نظام سرتا پا گندیده را بتواند سرپانگهدارد با فشرده کردن صفوف خود فرجه ای برای بقاء و سرکوب فراهم کند و...... 

Tuesday, June 25, 2019

سقوط پهپاد آمریکا، سیاست رژیم جمهوری اسلامی و دولت آمریکا

پیرامون برخوردمسیح علی نژاد با کشف حجاب یک بازیگرتلویزیون


پیرامون برخوردمسیح علی نژاد با کشف حجاب یک بازیگرتلویزیون:
فالانژیسم شاخ و دم ندارد!
تا دیروز خودش حجاب داشت و حتی در خارج هم برای مدتی کلاه پوششی از سر برنمی گرفت. اما امروزه برای آن که خود را خیلی پیشتارنشان دهد به کسی که جرئت کرده است در ترکیه دیواربه دیوارایران حجاب از سربردارخائن می گوید. واقعیت چیست؟

Sunday, June 23, 2019

بحران چپ و چگونی برون رفت از آن (بشکل پرسش و پاسخ)

پرسش و پاسخ هائی پیرامون بحران چپ و چگونگی برون رفت از آن*
ارزیابی از نقاط قوت و ضعف و جایگاه و نقش احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست و انقلابی در اپوزیسیون ایران، یک گام اساسی و ضروری در پیشروی و غلبه بر موانع و انحرافات جنبش کارگری و کمونیستی و چپ می باشد. این ارزیابی بایستی نقادانه، از سر راستی و صراحت انجام گیرد. بنابراین بایستی هیچ گونه حسابگری و ملاحظه کاری و سازش در آن راه نیابد. پرسش های زیر که فقط بر بخشی از این ارزیابی بسیار پردامنه و وقفه ناپذیر تأکید کرده، با همین دیدگاه تنظیم گردیده است.

گفتگو پیرامون سرنگونی پهبادآمریکا و پی آمدها


در گفتگوی این هفته پیرامون بحران فزاینده منطقه، خطرجنگ و چشم اندازهای محتمل، گزینه های سیاسی -دیپلماتیک ونظامی برای دوطرف، حمله به بهپادامریکا وامکانات واحتمالات اقدامات متقابل، نتایج این سیاستها و اهداف تاکتیکی و استراتژیک دوطرف و...

Friday, June 14, 2019

چشم انداز: برنامه دیگر پیرامون سیررویدادها و پیچ و خم های آن

چشم انداز: برنامه دیگر پیرامون سیررویدادها و پیچ و خم های آن

ترامپیسم و دو سنارویوی پیش روی رژیم حول بحران هسته ای. 
در برنامه جشم انداز این هفته، تقی روزبه و علی دماوندی به تحولات سیاسی در ایران، کشتن بیرحمانه یکی از زندانیان سیاسی توسط باندهای تبهکار در زندانهای حکومت اسلامی ، به سیاست تشدید فشار درداخل وبده بستانهای خارجی حکومت ،‌به سفر نخست وزیر ژاپن ووزیر خارجه آلمان به تهران و سیاستهای آمریکا وژاپن و آلمان واروپا وروسیه در قبال ایران، به عواقب سیاست غنی سازیها و نقص توافقنامه فرجام، و در پایان به ترامپ وترامپیسم در سطح بین المللی و سیاست دیپلماتیک وخارجی ایالات متحده د راین رابطه خواهیم پرداخت. 

Thursday, June 13, 2019

به مناسبت امضاء وزیرکشورانگلستان برای استردادجولیان آسانژ: طناب دار بر گلوی دموکراسی


به مناسبت امضاء وزیرکشورانگلستان برای استردادجولیان آسانژ:
طناب دار برگلوی دموکراسی!
صبح امروز ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا اعلام کرد حکم استرداد جولیان آسانژ را امضا کرده تا مسیر برای انتقال بنیانگذار ویکی لیکس به آمریکا و مواجهه وی با اتهاماتش (هک و جاسوسی کامپیوتری) هموار گردد.
جاوید در اینباره گفت: 

Saturday, June 08, 2019

به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی : نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای!


به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی : نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای!
این روزها به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی و عروج خامنه ای به تخت ولایت، و این که چگونه توانست موقعیت و قدرت خویش را تحکیم کند و این که چگونه و چرا رفسنجانی زیرک! قدرت را واگذارکرد.... بحث و گفتگو بسیاراست*. بخصوص حول آن بخش از سخنان خامنه ای که در محلس خبرگان، و البته بدرستی!؟ گفته بود که برای چنین انتصابی باید خون گریست!... تمرکز می شود. با این همه پاسخ بسنده و واقعی به این سوال، در لابلای انبوهی از ذکرمسائل فنی و گزارش های روزنامه ها و خاطرات و کلا خرده نگرش ها گم و گور می شود. 

به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی : نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای

به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی : نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای!
این روزها به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی و عروج خامنه ای به تخت ولایت، و این که چگونه توانست موقعیت و قدرت خویش را تحکیم کند و این که چگونه و چرا رفسنجانی زیرک! واگذارکرد.... بحث و گفتگو بسیاراست*. بخصوص حول آن بخش از سخنان خامنه ای که در محلس خبرگان، و البته بدرستی!؟ گفت که برای چنین انتصابی باید خون گریست!... تمرکز می شود. با این همه پاسخ بسنده و واقعی به این سوال، در لابلای انبوهی از ذکرمسائل فنی و گزارش های روزنامه ها و خاطرات و کلا خرده نگرش ها گم و گور می شود.

Wednesday, June 05, 2019

چشم انداز: برنامه ای دیگر پیرامون سیررویدادها و پیچ و خم های آن

 چشماندازها: برنامه ای دیگر پیرامون سیررویدادها و پیچ و خم های آن

در این برنامه با نگاهی دیگر پیرامون رویدادهای اخیرمنطقه و معنای رویکردرژیم ایران پیرامون کاهش تعهدات هسته ای، و خطواستراتژیکی و تاکتیک ترامپ حول مذاکره و نیز جهت گیری و تاکتیک طرف ا یران برای خروج از بحران تعلیق و دست 
یابی به اهرم فشار می پردازیم.

Friday, May 10, 2019

از نمایش قدرت نظامی تا بکارگیری آن، چقدر فاصله هست؟

از نمایش قدرت نظامی تا بکارگیری آن، چقدر فاصله هست؟
آیا ماشین جنگی ترمزی کارآمد و متناسب با این سرعتی که بخودگرفته است دارد؟. فعلا که دولت آمریکا با راه انداختن کمیپین تبلیغاتی که طبق آن مدعی است که اطلاعات سری بدست آورده است که دولت ایران درحال تدارک حمله نظامی به نیروها و متحدین آمریکاست و بهمین دلیل هم برای دفع خطر به آرایش نظامی سنگین روآورده است..... 

چشم اندازها: فشار حداکثری دولت ترامپ تا کجا ادامه میابد؟

Friday, April 26, 2019

!به استقبال روزگارگر برویم

!به استقبال روزگارگر برویم                                        
اول مه امسال از سه جهت می تواند اهمیت ویژه داشته باشد: 

ارتقاء‌سطح مطالبات به سویه های ضدسرمایه داری، طرح مطالبات مشترک بخش های مختلف جنبش کارگران و زحمتکشان، و بالاخره نشان دادن همبستگی عملی این بخش ها در این روزنمادین. 
در این میان پیوند و همبستگی دو بخش استراتژیک نیروی کار یعنی کارگران و معلمان که شاهدرویش جوانه های آن هستیم می تواند در روندرشدخود در چشم اندازطوفانی و مبهمی که در برابرمان قرارگرفته است سرنوشت سازباشد.
زنده باد روزکارگر و معلم و پیوندآن ها!

گفتگو: وضعیت و چشم انداز

در این برنامه پیرامون اظهارات ظریف در آمریکا با هدف بکارگیری ابزاردیپلماتیک برای کاهش از فشارهای دولت آمریکا،   انتقادبه یک جانبه گرائی و دفاع از چندجانبه گرائی برای ممانعت از دوقطبی کردن بحران توسط دولت آمریکا حول ایران و جهان؛ تبدیل حربه ضدبشری تحریم و سیاست گرسنگی دادن  به  یک اسلحه کاربردی در مقیاس جهانی در زرادخانه آدولت آمریکا برای کنترل تجارت جهانی و نیل به اهداف و منافع خود،  تاثیر نامتقارن و متفاوت آن بر دستکاه حاکمه و مردم و بالاخره تلاش رسانه های بزرگ در رهبرسازی برای کنترل جنش مردم و...... 

Sunday, April 21, 2019

گفتگو پیرامون ورودحشدالشعبی به ایران

در این برنامه پیرامون ورودحشدالشعبی به ایران به بهانه امدادرسانی، پارادوکسی که رژیم در ارتباط با قرارگرفتن سپاه در لیست تروریستی با آن مواجه شده و.. درموردبحران گفتمانی اصلاح طلبان در ارتباط با مقاله حجاریان که مهمترین مساله آن ها را معضل بقاء دانسته است و بحران گفتمانی آنها، و هم چنین ارزیابی از زمینه ها و شالوده های شکل گیری گفتمان چپ .... گفتگو می شود.

Monday, April 15, 2019

با تقی روزبه در برنامه رمزپیروزی حسن اعتمادی

 در این گفتگو که پیرامون مقاله آیا باید در انتطارسیل سیاسی هم بود؟ و هم چنین چگونگی آرایش صفوف اپوزیسیون صورت  گرفت، تاکیدمن سوای خرده گفتمان ها  بر فرایندشکل گیری وگفتمان اصلی متفاوت و بلکه متضاد در صف اپوزیسیون و هم چنین در جنبش داخل بود که که طبعا هر طیف نیروی خود را در وهله اول صرف  متشکل  و همگراکردن گرایشات نزدیک به خوپد می نماید. اما آن ها در عین حال می توانند به شکل سلبی در برابراستبدادمسلط حکومت اسلامی اگر که خواهان سرنگونی هستند عمل کنند.اما در درون جنبش با گفتمان های اثباتی خود حضوردارند  که این درس بزرگی است که از فاجعه شکست انقلاب بهمن بدست آمده است.بطورکلی جامعه ایران از دو تجربه تاریخی نظام موروثی و نظام مذهبی اشباعشده است و باید در گامی تاریخی از هردوی این ها عبورکند.. بهمین دلیل جمهوری خواهان واقعی نیز نمی توانند خود را در صف سلطنت طلبان منحل کنند.

Saturday, April 13, 2019

به مناسبت دستگیری آسانژ: طناب داربر گلوی دموکراسی!

بازتکثیر، به مناسبت دستگیری بنیان گذارویکی لیکس!
طناب داربر گلوی دموکراسی!
جولیان آسانژمؤسس سایت افشاگر ویکی لیکس درمحاصره پلیس لندن است. به رغم اعطای پناهندگی به وی ازسوی کشور اکوادور و در مغایرت با کنوانسیون مربوط به حقوق بشرو پناهندگی، پلیس اعلام کرده است او را دستگیر و روانه سوئد (و باحتمال زیاد از آن جا به آمریکا) خواهد کرد.

Sunday, April 07, 2019

؟آیا باید در انتظار«سیل» سیاسی هم باشیم

آیا باید در انتظار«سیل» سیاسی هم باشیم؟!
این روزها که سرازیرشدن سیل های گسترده در بخش های وسیع از مناطق کشور موجب بروزفاجعه ای به معنی واقعی اعم از مرگ و مجروج شدن و آوارگی و از دست دادن وسیله کسب معاش جمعیتی عظیم شده است، و در شرایطی که فساد و رقابت درونی باندها و ناکفایتی رژیم در مقابله با آن خشم مردم ایران را برانگیخته است؛ عجیب نیست که در کنارسایراعتراضاتی چون اعتراضات مطالباتی کارگران و معلمان و ... و یا مالباختگان، شاهد اعتراضات گسترده «سیل باختگان» باشیم. سیل باختگانی که دامنه رفع و رجوع رنج و مصیبت اشان، حتی فراتر از ظرفیت های بودجه دولت خواهد بود. چنان که از هم اکنون گفته می شود که از توانائی های مالی دولت خارج است و باید به سراغ ته مانده صندوق ذخایرارزی رفت. بهرصورت سوای جنبه های اقتصادی و سیاسی که سیل اخیر با توجه به شرایط عمومی نارضایتی برخواهد انگیخت، اما بنظر می رسد که همزمان با «سیل» ناشی از اتمسفرسیاسی بین المللی هم مواجه هستیم که بی گمان بر کل بحران و برآیندآن بی تأثیرنخواهد بود:

Monday, April 01, 2019

حقه و فریب در همه پرسی ١٢ فروردين ١٣٥٨برای تعیین نوع حکومت اسلامی

همه پرسی ١٢ فروردين ١٣٥٨برای تعیین نوع حکومت، دروغ و فريب و توهم، و تحولات گفتمانى و چشم انداز براندازى حكومت اسلامى

در این گفتگو که با حضور کاظم کردوانی و تقی روزبه در تحلیل چگونگی همه پرسی ۱۲ فروردین صورت می گیرد، حول این که چگونه خمینی با احساس خطر از گذشت زمان در روشدن بیش از موعد دستش و دشوارشدن به تصویب رساندن نوع حکومتی که در نظرداشت تلاش کرد هم آن را هرچه زودتر برعم فراهم نبودن شرایط برگزاری و هم تاکید صرف بر روی نام و نیز تنها با یک گزینه بدون روشن کردن محتوای حکومت آن را به رای گذارد. او همه ترفندها و توان خود را بکارگرفت تا تنورداغ است نان ولایت را به پزد و به آن شکل حقوقی بدهد. و این که چگونه ملی-مذهبی ها-یپوند کراوات با عمامه- هموارکننده آن شدند. و بالاخره به شرایط کنونی و حول چهل سال تلاش برای برساختن هویت اسلامی و شکست آن و از جمله بحران گفتمانی که اکنون نظام با آن دست بگریبان آن است پرداخته می شود. والبته در کل بحث ها سایه روشن های دو نوع برخورد و ارزیابی حول انقلاب بهمن و حکومت اسلامی مشهوداست که نهایتا خود را در دو گفتمان و دو رهیافت برای خروج از بحران کنونی نشان می دهد....

شاخص های بحران در سالی که آغاز گشته است

Friday, March 29, 2019

سرمایه داری و بحران زیست محیطی، پیش خورکردن آینده و عاملیت نسل های جدید

ما می توانیم!

سرمایه داری و بحران زیست محیطی، پیش خورکردن آینده و عاملیت نسل های جدید!
وخامت محیط زیست هم چنان بیشتر می شود و تحقق یک دنیای بهتر به کابوسی بزرگ بویژه برای نسل های جدید تبدیل می شود. سرمایه داری خود در مواجهه با بحران دستخوش شکاف ها و بحران های عدیده شده است. موانع ساختاری نظم کنونی، و  ابعادناتوانی و بی اعتنائی دولت ها و احزاب و سیاستمداران به وخامت اوضاع و تغییرجهت دادن به سمت وسوی ویرانی بیداد می کند. سخن از انقراض بزرگ ششم گونه ها و جاندارانی است  که در جریان است. با این تفاوت مهم که این بار نقش بشر در ایجادآن از سایرعوامل بیشتراست. در چنین شرایطی است که جنبشی از میان دانش آموزان (موسوم به جنبش جمعه ها) به میدان آمده است. این نوشته نیز به بهانه ورودآن ها به میدان مبارزه و پیرامون بحران فزاینده زیست محیطی نگاشته شده است.

Friday, March 15, 2019

پارادوکسی بنام «دولت فمینیستی»!


پارادوکسی بنام «دولت فمینیستی»!
 به مناسبت ۸ مارس مطالب و مقالات گوناگونی با رویکردهای متفاوت نسبت به جنبش زنان در مبارزه علیه تبعیضات جنسی نگاشته شدند. در یک تقسیم بندی کلی می توان آن ها را  به دو رویکرد تقسیم کرد که اولی تبعیضات و رهائی از آن را در چارچوب مناسبات قدرت و مبارزه علیه همه اشکال قدرت جستجومی کند و دیگری نهایتا رهائی را در توسل به قدرت برتر و مدافع حقوق زنان.

Saturday, March 09, 2019

طیف بندی گفتمانی و چند چالش مهم جنبش زنان


طیف بندی گفتمانی و چند چالش مهم جنبش زنان!
۸ مارس، نمادمبارزه بی وقفه زنان برای برابری و آزادی است. امروزه در مقیاس جهانی می توان گرایش روزافزونی در جهت رادیکال ترشدن جنبش فمنیستی و مطالبات آن را مشاهده کرد. از جمله در اسپانیا می توان شکل گیری و عناصرگفتمانی یک جنبشی فمنیستی با سویه های ضدسرمایه داری و گرایش به چپ را تحت عنوان« مانیفست فمینستی، برای جامعه‌ای بدون استثمار، خشونت و سرکوب سکسیستی و شورش و مبارزه بر ضد اتحادِ پدرسالاری و سرمایه‌داری که از ما می‌خواهد فرمانبردار، مطیع و ساکت باشیم.» در مقاله جالب زیر* ملاحظه کرد.

Friday, March 01, 2019

به بهانه استعفای ظریف: بحران در فرایندبازتولیدقدرت

به بهانه استعفای ظریف:
بحران در فرایندبازتولیدقدرت!
استعفای ظریف در داخل ایران عملا تبدیل به زمین لرزه ای سیاسی با ابعادی بین المللی برای رژیم شد. بسیاری وقایع این رویداد را لحظه به لحظه از نزدیک دنبال کردند. چه از سوی مخالفین یا موافقین نظام و از داخل یا خارج. در درون ساختارقدرت تلاش های پشت پرده گسترده ای برای حل ولوموقتی این مشکل و کنترل بحران جریان شروع شد. ورودقاسم سلیمانی به صحنه از آخرین پرده هائی از این دست تلاش ها بود. 

Saturday, February 23, 2019

«هویت ایرانی» به مثابه برابرنهاد«هویت دینی» به چه معناست؟


نگاهی به ببانیه اخیررضاپهلوی:
«هویت ایرانی» به مثابه برابرنهاد«هویت دینی» به چه معناست؟
مقدمه: این که انقلاب نیمه تمام مانده مشروطیت برای به پایان بردن نظام مطلقه پادشاهی، بدنبال آب گرفتارسراب شد و با تراژدی عروج یک مدعی واپسگراترتاریخی همراه گشت، بی تردید یک طنزتلخ تاریخی است که ریشه ها و علل خود را دارد که هم چنان لازم است مردم ایران و فعالان و صاحب نظران حول دلایل ورودبه این فاجعه و چگونگی رهائی از آن بدون آن که بدام فاجعه جدیدی بیفتند، تأمل و گفتگو نمایند. اما در همین راستا هدف این نوشته درنگ بر نقش «گفتمان ها» در وقوع چنان رخدادهای نابهنگام و تراژیک از یکسو و تا حدی نحوه شکل گیری این گفتمان ها از سوی دیگر است و در همین رابطه تلاش شده است که با بازخوانی تجربه انقلاب بهمن، تقابل و کنتراستی بین برخی تحولات و بازیگران آن دوره با برخی تحولات و بازیگران امروزی برقرارکند. اگرچه تمرکزاصلی بر بیانیه اخیرسلطنت طلبان* است، اما در اصل هدف نوشته فراتر از این یا آن بازیگرمشخص است.

Saturday, February 02, 2019

نقدونگاه به یک گفتگو در برنامه پرگار به مناسبت چهلمین سالگردانقلاب بهمن

نقدونگاه به یک گفتگو در برنامه پرگار به مناسبت چهلمین سالگردانقلاب بهمن*
  نگاه دولت محور و بن بست اندیشه سیاسی مرتبط با این نگاه و رابطه اش به رویکردمقابل (یا بدیل آن) به عنوان جامعه محوربودن ( نظری که آقای نیکفراز آن دفاع می کند) و انتقاد به آن ازسوی آقای کامران متین موضوع گفتگو با این دو اندیشه ورزچپ یا متمایل به آن به مناسبت چهلمین سالگردانقلاب بهمن است.
در این بحث و گفتگوی خوب طرح مساله و انتقاد از سوی آقای محمدرضانیکفر به رویکردولت محور( و چپ ) با دو چالش مهم مواجه است. 

Wednesday, January 30, 2019

بحران ونزوئلا و فرجام ناگزیرمدل سوسیالیسم سازی از بالا


بحران ونزوئلا و فرجام ناگزیرمدل سوسیالیسم سازی از بالا
لازم نبود که فرجام ساختن این نوع سوسیالیسم از بالا و به مدداهرم دولت، به فاجعه کنونی بیانجامد که بجای الهام بخش بودن جنبش ضدسرمایه داری در حال عروج متاسفانه تبدیل به چرخ پنجم آن و به عامل مخربی برای آرایش نوین جنبش ضدسرمایه داری تبدیل شود و هم چون حربه ای در دستان سرمایه داری و محل کشمکش دوقطب ارتجاعی مثل روسیه و ایران و.. یا در آنسو آمریکا و انگلیس و کشورهائی چون برزیل و. . مورداستفاده قرارگیرد. 

نه یک نبرد که گستراندن و تکثیرنبردها!

نه یک نبرد که گستراندن و تکثیرنبردها! (نه یک هفت تپه بلکه هفت تپه ها)
اجازه ندهیم که نبردجامعه و کارگران و معلمان به نبردرژیم و فعالان و پیشروان تبدیل شود!
وقتی برای سردمداران نظام روشن شد، خطرواقعی از جای دیگری است، از داخل و از جنبش های کارگران و معلمان و دانشجویان و زنان ... و او تاکنون در الویت بندی خطردشمنان خود دستخوش خطا و توهم بوده است و این که آن ها نباید خطای شاه را تکرارکنند؛ بفکرتجدیدنظرکردن در آن افتادند

Sunday, January 27, 2019

وقتی حرکت بر لبه تیغ، تبدیل به پیش رعشه های یک برجام دوم و موشکی می شود


وقتی حرکت بر لبه تیغ، تبدیل به پیش رعشه های یک برجام دوم و موشکی می شود!
حلقه مفقوده یک گفتگو!*
بی بی سی تا حالا چندین برنامه گفتگو پیرامون دلایل روی آوری مجددرژیم به عملیات تروریستی مخالفان نظام در خاک اروپا برگزارکرده است. ارزیابی از چنین رویکردی با توجه به نقش وزارت اطلاعات و استفاده از پوشش سفارتخانه ها و هم چنین عدم ارائه پاسخی قابل قبول از سوی دولت و وزارت امورخارجه نسبت به اقدامات صورت گرفته واجداهمیت است. بخصوص با سخنانی که سفیرپیشین ایران در المان به زبان آورده است ( او بدلیل داشتن سن بالاتر از مصوبه مجلس برکنارشد)، بازهم بر اهمیت آن افزوده شده است

Wednesday, January 23, 2019

نمایش اقتدار یا زوال اقتدار؟ قهرمان یا ضدقهرمان؟


نمایش اقتدار یا زوال اقتدار؟ قهرمان یا ضدقهرمان؟
توپ، تانک، مستند دیگر اثر ندارد....*!
سناریوی مضحکی که رژیم تحت عنوان طراحی سوخته علم کرد، خود به سرعت شگفت آوری به یک سناریوی کاملا سوخته تبدیل شد که اکنون هم چون بومرنگی بسوی خودش کمانه کرده است...  حتی مرجع مرتجعی چون مکارم شیرازی هم حاضرنشده برآن صحه بگذارد و با دادن این پاسخ که تاجرم و اتهام شخص متهم ثابت نشده نمی توان اسم و تصویر و اقراری آن ها منتشرکرد،عملا اقدام دستگاه های امنیتی رژیم را غیرشرعی دانسته است...  

Thursday, January 17, 2019

کنکاشی پیرامون جنبش جلیقه زردها، ماهیت و پی آمدها


کنکاشی پیرامون جنبش جلیقه زردها، ماهیت و پی آمدها
خیزش موسوم به جلیقه زردها در فرانسه علیرغم تبلیغات منفی و استفاده از سرکوب و خشونت* و دستگیری های گسترده و بکارگیری ترفندهای گوناگون برای ایجادتشتت در صفوف اعتراض کنندگان، آرام نگرفت و حتی در نهمین هفته خود با گسترش تعدادشرکت کنندگان نسبت به هفته قبل همراه گشت. از سوی دیگر براساس نظرسنجی ها نظرمساعدمردم فرانسه به مکرون و دولت و نیز احزاب، بیش از هرزمانی به پائین ترین سطح خود یعنی به ۱۲٪و ۹٪ رسیده است. 

Tuesday, January 15, 2019

ظهورفوکویامای دوم و این بار از نوع آسیائی

ظهورفوکویامای دوم و این بار از نوع آسیائی!
بزعم این نظریه پردازهندی تبار قرن 19 جهان شاهد روند 'اروپایی شدن' بود، قرن بیستم جهان آمریکایی شد و قرن بیست و یکم ناظر به تحقق روند آسیایی شدن جهان خواهیم بود. زمانی مائو از پیروزی بادشرق برغرب سخن گفته بود. آیا ما شاهدتحقق پیشگوئی او، ولو به  شکلی وارونه، هستیم؟
اگرچه در این نظریه شایدعناصری از واقعیت، همچون افول هژمونی آمریکا، بحرانی که سرمایه داری بویژه نوع غربی اش (کشورهای پیشرفته صنعتی ) با آن مواجه شده است و نیز پی آمدهای سیاست های یک جانبه گرای ترامپ در پنبه کردن بقایای هژمونی بلوک غرب، و هم چنین پیدایش و رشد قدرت های نوظهور و قطب بندی های جدید در نظام سرمایه داری وجود دارند و از این حیث بدلیل وجودشاخص های عینی و آماری حتی نیازی به پیشگوئی نیست،