Friday, November 26, 2021

برجام در اتاق تنفس مصنوعی!؟

برجام در اتاق تنفس مصنوعی!؟

محتوای تند و هشدارآمیز بیانیه ترویکا پس از بازگشت نافرجام و بی نتیجه گروسی از دیداربا مقامات ایران پس از گذشت یک دوره وقفه طولانی همراه با سیاست بی اعتنائی و تأخیرافکنی، همراه با کاربردواژگانی چون تنش زائی هدفمندهسته ای، تهدیدامنیت جهان با اشاعه هسته ای، ابرازنگرانی شدید از نصب سانتریفوژهای پیشرفته تر، هشدارنسبت به نقطه بازگشت ناپذیرکاهش تعهدات توسط رژیم و بی خاصیت شدن برجام، و درخواست فوری برای رفع تعلیق نظارت آژانس پس از ۹ ماه تعلیق، جملگی بیانگرآن هستند که از نظرآن ها رژیم ایران یک تهدیدجهانی برای امنیت جهان و اشاعه سلاح های هسته ای است و این که اروپا مصمم است ( در همکاری با ایالات متحده) مانع از آن شود. 

Thursday, November 25, 2021

در جستجوی مسیربرون رفت از بحران و شرایط اضطراری

 تحلیلی فشرده از صورت بندی بحران حاکم برجهان

در جستجوی مسیربرون رفت از بحران و شرایط اضطراری:

 در نوشته های قبلی خود به فرصتها و تهدیدهای موجود در دل بحرانهای موجود پرداخته ام که مجال طرح تفصیلی آن ها در این مطلب که بیش از حدمعمول هم مطول شده نیست. بطورفشرده اشاره می کنم که:  جامعه جهانی امروز با بحران انتقال مواجه است هم در بالا و هم به نوعی در پائین. در حالی که انتقال از بالا با بن بست مواجه گشته و اینک مشهودترهم شده، در پائین هم با تشتت صفوف طبقه کارگرجهانی و زحمتکشان و شهروندان منقسم در حصاردولت- ملت ها و همچنین فعال شدن جنبش های ارتجاعی برکشیده شده از رسوبات تاریخی و نیز رشدگرایش های اقتدارگرایانه در جهان و تشدیدقطب بندیها و رقابت های درون سرمایه داری همراه است. گذار از این وضعیت بغرنج و مشتت نیازمندبه خودآگاهیِ درخورزمانه به ماهیت بحران ها و تحولات پیچیده و متناقضی است که جریان دارد و به امکان و لزوم آرایش نوین جامعه جهانی در عین متکثربودنش و برآمدآن به عنوان یک قطب جدید و مستقل از قدرت ها و فعال و مجهز به یک گفتمان و منشورمطالبات جهانی متعلق به دوره انتقال و اثرگذار به «ابرقدرت افکارعمومی»، و به تشکلها و سازوکارهای موردنیازخود برای کنشگری و مبارزه با جهان سرمایه داری شده و در عصرشبکه ها، بخصوص بهره گیری بهینه از ظرفیت ها و قلمروهای جدیدبرآمده از «جامعه ثانوی» یا همان جامعه مجازی که مهمترین برساخته تاریخی تکوین جامعه واقعی و اولیه است [ بی تردید تشکل ها و سازمان یابی ها اهمیت خود را دارند اما نه در اشکال کهن و هرمی و بر فرازجامعه و ایفاء نقش نمایندگی یا بازنمايی آن که متعلق به گذشته است، بلکه در ترازنوین در انطباق با بلوغ بشر و به عنوان سازوکارهای مقوم خودگردانی جامعه. تشکل نه برفراز که درونمان]. 

Wednesday, November 24, 2021

گفتگوی هفته: آخرین تحولات بحران هسته ای و ارزیابی از بحران آب و پی آمدهای آ»

گفتگوی هفته:

الف- در موردبحران خشکسالی و  اعتراضات کشاورزان و مردم اصفهان و اهمیت آن و ضرورت پیوندجنبش ها در راستای سراسری شدن اعترضات 

۲- بحران هسته ای و آخرین تحولات آن بن بست های آن و این که شانس یک توافق موقت برای خریدزمان و جلوگیری از شکست کامل برجام چقدرهست..


گفتگو: وضعیت اضطراری دوران انتقالی طرح آلترناتیو

 گفتگو با رادیو همبستگی

وضعیت اضطراری دوران انتقالی طرح آلترناتیو

وضعیت اضطراری دوران انتقالی طرح آلترناتیو
گفتگو با تقی روزبه  

Thursday, November 18, 2021

بحران زیست محیطی، وضعیت اضطراری و زمانمند، بن بست در بالا، و حالا چی؟!

به مناسب ناکامی کاپ ۲۶:                                                                                                                     

بحران زیست محیطی، وضعیت اضطراری و زمانمند، بن بست در بالا، و حالا چی؟!

آیا بحران قاعده است یا استثنا؟

رونمائی از سیمای سرمایه داری واقعا موجود!

آنچه که در نشست کاپ ۲۶ با شرکت ده ها هزارنفر از نهادها و هیئت های دولتی و سران و کارشناسان و شخصیت های مختلف سیاسی و اقتصادی و هنری و نیز برخی کنشگران دوستدارمحیط زیست گذشت، تصویری بود گویا از اعتراف ناخواسته به آنچه که جهان امروز با آن دست به گریبان است و نیز ناتوانی نظام حاکم برجهان در غلبه بر بحران خودپرورده،‌ یعنی صحه گذاشتن به این پنج گزاره مهم: اول آنکه وضعیت جهان عادی نبوده بلکه در حالت اضطراراست و دوم، این وضعیت اضطراری نه استثنا که قاعده است! و سوم، تن ندادن سردمداران نظام حاکم و بورژوازی جهانی به الزامات وضعیت اضطراری که جای خود دارد، حتی تن ندادن به پیشنهادهای حداقلی برای حفظ گرمایش زمین در حد۱.۵درجه، و چهارم اینکه پیشروی و اقدامات موردنیاز برای حل بحران از بالا در بن بست است. و پنجم اینکه مسئولیت اصلی عبور از این بحران وجودی و زیست بومی به خودجامعه و کنشگری آن منتقل می شود. 

گفتگوی هتفه: پیرامون ترییونال آبان و اهمیت آن در جنبش دادخواهیِ برنامه اقتصادی ريیسی وبیلان صدوروزه اش

گفتگوی هفته:

د رباره برگزاری دادگاه تریبونال آبان در لندن اهمیت آن در رابط با جنبش دادخواهی مردم ایران د رچهاردهه،حاکمیت اسلامی، برنامه اقتصادی رئیسی و نگاهی به بیلان یکصد روزه گی دولت جهادی خامنه ای

گفتگو پیرامون ارزیابی از نشست کاپ۲۶ و بحران محیط زیستی

گفتگو پیرامون ارزیابی از نشست کاپ۲۶ و بحران محیط زیستی در دوبخش: 

بخش اول
https://www.youtube.com/watch?v=jfhyErgz2wI

بخش دوم: https://www.youtube.com/watch?v=xjvh4VywOig&t=3349s

Friday, November 12, 2021

همترازشدن شی با مائو و سودای ریاست مادالعمری

همترازشدن شی با مائو و سودای ریاست مادالعمری

آدم های «خیلی بزرگ» فقط به «بزرگ بودن» در زمانه خود بسنده نمی کنند و بفکرتحمیل آن به تاریخ و به آیندگان هم می افتند. چین که اکنون به بزرگترین کارخانه تولیدکالاهای مصرفی جهان تبدیل شده است و به برکت کسب رتبه اول آلایندگی طبیعت و زیست بوم بشر در کناردیگر رقبا به هزینه مردم جهان به یک قدرت سرمایه داری جهانی و رقیب آمریکا تبدیل شده است، گرچه خود آن را »سوسیالیسم چینی» می نامد و بهمین بخاطر شی جین پینگ هم به پاس رهبری چین به یک قدرت بزرگ با برچسب سوسیالیسم حاضر نیست از هم ترازی خود با مائو و مادالعمری خود ذره ای کوتاه بیاید... این که چه زمانی بخواهد و بتواند از مائو هم سبقت بگیرد هنوز برکسی روشن نیست!

*-  حزب کمونیست چین شی جین پینگ را هم تراز با مائو دانست

در همین رابطه: هموارشدن مسیر ریاست مادالعمری در چین: کیش شخصیت و معنای« سوسیالیسم با طعم چینی»!

وسوسه تمرکزقدرت، از جنس گناه نخستین است که انسان مرتکب شد و ظاهرا تا قیامت با او همراه است!. پویش به تمرکز و یکدست شدن قدرت، از ذات و ماهیت قدرت جدانیست. قدرتی که از بدنه جامعه جدا و نهادینه شود،‌ همواره به گونه ای سرشتی میل به تمرکزدارد. 

گفتگو: دهان بازکردن شکاف های تازه در دولت یکدست و پاک دست!

دهان بازکردن شکاف های تازه در دولت یک پاک دست و یک پارچه! 

در برنامه چشم اندازهای این هفته، به برخی از مهمترین تحولات سیاسی درایران، حکم خامنه ای در ممنوعیت افشا متهمان فاسد حکومتی ، تشدید سرکوب و دستگیریها ، محدود کردن دامنه ی اینترنت ودسترسی مردم به سایت های خبری ، تشدید بحران اقتصادی و سقوط مجدد بورس، اعتراض صافی گلپایگانی و بازتاب گسترده آن در میان روحانیت و مراجع قم دلایل رشد این تضادها در فازجدید دولت جدید ، ودر آخر در رابطه با مذاکرات وین و برجام و محدودیتها و چشم اندازهای آن نگاهی خواهیم داشت.


Saturday, November 06, 2021

کابوس بازگشت ترامپ ( و ترامپیسم)

                                                 کابوس بازگشت ترامپ ( و ترامپیسم)؟!

در حالی که جوبایدن بخاطر سیاست های ضدمحیط زیستی ترامپ در نشست گلاسگو از مردم جهان پوزش می خواهد، اما شاهدیم که همزمان ترامپسم ( به معنای مواضعی که الزاما معادل شخص ترامپ نیست) در داخل آمریکا در حال برداشتن خیزدوباره است برای فتح کنگره و سنا در انتخابات پیش روی میاندوره ای و تصرف مقام ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۴. زنگ خطری که شکست حزب دموکرات درانتخابات ویرجینا و.. . آن را به صدا در آورده است. در حقیقت این صحنه ی به یک اندازه تراژیک- کمیک ببانگر آن است که خودسرنوشت بحران زیست محیطی با همه اهمیتش تابعی است از منافع و بحران متغیری به نام نظام سرمایه داری.
نوام چامسکی پیرامون پوست اندازی حزب جمهوریخواه و ماهیت آن می نویسد:

Friday, November 05, 2021

واکنش مذبوحانه رژیم نسبت به کشف حجاب فارغ التحصیلان زن درمقابل دانشگاه

 واکنش مذبوحانه رژیم نسبت به کشف حجاب فارغ التحصیلان زن درمقابل دانشگاه!:

( صحنه اصلی و صحنه بدلی دست ساخت رژیم)


اگر آنها فارغ ا لتحصیل همین دانشگاه هستند این ها سیاهی لشکر نهادها و سرویس های امنیتی رژیم: مصادره و تولیدیک نسخه جعلی در برابرنسخه اورجینال برای خنثی کردن تاثیرات نسخه اصلی از تاکتیک های نخ نما و قدیمی رژیم است.

این ماجرا مرا به یادچادر بسرکردن مونالیزا و محوکردن خنده وی در یک نمایشگاه اسلامی انداخت. در آن مورد این مطلب را نگاشته بودم:

رازمحوشدن لبخند مونالیزا!

Thursday, November 04, 2021

بن بست شکنی بدیع به سبک جمهور اسلامی در باره حضورزنان

حضورزنان در مسابقات ورزشی و بن بست شکنی بدیع به سبک جمهور اسلامی!

 این گزارش نشان می دهد که چگونه حل صورت مساله حضورزنان در استادیوها ها از طریق حذف صورت مساله یعنی برگزاری مسابقات بدون حضورتماشاچی صورت می پذیرد؟! رژیم و فدراسیون فوتبال که از یک سو زیرفشارفیفا و تعهداتی است که سپرده است و از سوی دیگر با مخالفت شر ع و شریعت نسبت به حضورزنان جه از سوی مراجع و به چه بویژه فتوای شخص خامنه ای مبنی برمنع رویت اندام لخت و بدون لباس (بخوایند حجاب) کامل مردان توسط زنان مواجه هست، در گریز از این بست در عمل به برگزاری مسابقات بدون تماشاگر رو آورده است! پس تا اینجا معلوم می شود که اساسا ذات ورزش فوتبال با مساله محرمیت ستیزی آنتاگونیستی دارد! و بهمین دلیل حتی اگر مجلس دست نشانده هم بفرض ناپرهیزی کند و بدون توافق رأس نظام و روحانیت قانونی در جهت حضور تصویب نماید این شورای نگهبان برگماشته رهبرنظام  است که هم مسئولیت نظارت شرعی و هم قانون اساسی را به عهده دارد آن را وتو خواهد کرد.... این را به نحوی حسین جلالی عضوکمیسیون فرهنگی مجلس هم اذعان به زبان می آورد.

Tuesday, November 02, 2021

گفتارهفته پیرامون سه موضوع

 گفتگوی هفته پیرامون سه موضوع:

۱-به مناسبات سالگردخیزش آبانماه نگاهی به شرایط جامعه و درسهای آن خیزش بویژه در اهمیت پیوند خیابان و کار داریم. در همین رابطه هم چنین به حمله ساییری گسترده اخیربه جایگاه های سوخت هم اشاره ای داریم.

۲- پیرامون شوک تراپی سیاست آزادسازی قیمت ها (و حدف دلار۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی) توسط دولت رئیسی و با هدف نجات کسری عظیم بودجه دولتی و البته فراتر از آن در راستای رهاکردن رژیم از سوبسیدهای های رفاهی و این که چگونه جناح اصول گرا در تقابل آشکار و کامل با ادعاهای دیرین استضعاف پناهی خود ماموریت انجام کامل آن را به عهده می گیرد وهم چنین نگاهی فشرده به مختصات اقتصادی سیاسی ولایت فقیه.

۳- در پایان هم به بحران بن بست برجام و نزدیک شدن به آن و قدرت مانورمحدود رژیم در این عرصه...

Sunday, October 31, 2021

آرامش دوستدار از خلال دو رویکرد

آرامش دوستدار از خلال دو رویکرد:
درباره مواضع آقای دوستدار مقالات و نوشته های گوناگونی انتشاریافته است. اما در این یادداشت کوتاه من دو رویکردمتفاوت و چه بسا متضاد را انتخاب کرده ام.
رویکردنخست به محمدرضانیفکرتعلق دارد که پیشترها هم پیرامون نقدمواضع دوستدار مطالب تحلیلی مفصلی نگاشته است. و اینک نیز به مناسبت درگذشت این فیلسوف مطلبی موجز و فشرده نگاشته است. دیدگاه دوم هم به فرج سرکوهی مربوط می شود.

Thursday, October 21, 2021

از حق دفاع مشروع تا «گفتمان سازی» حول آن

از حق دفاع مشروع تا «گفتمان سازی» حول آن!-بخش اول

خانم لیلا حسین زاده در مطلبی تحت عنوان حق دفاع مشروع* پیرامون ضرورت برساخت گفتمان خشونت دفاعی مشروع در ساحت خیابان و جاماندگی کنشگران و گروه های اجتماعی از تجربه خیابان پرداخته است. گرچه چنین اظهارنظری به دلیل پیوندش با مسائل جنبش های خیابانی سال های اخیر و نیز گشودن باب گفتگو پیرامون مشکلات عملی جنبش ها دارای اهمیت است، اما از جهات مختلفی چالش برانگیزاست. رویکردایشان به امررهائی و صورت بندی آن انسجام در استدلال ها و البته مهم تر از آن ارزیابی اشان از وضعیت موجودجامعه و پتانسیل جنبش خیابان نادرست است و حاوی نارسائی ها و گسست هائی است که نوشته حاضر در نقد آن ها و به نوبه خود با انگیزه دامن زدن به این نوع بحث ها نگاشته شده است. فشرده مواضع ایشان بدین قراراست، با انتقاد از جاماندن کنشگران و گروه های اجتماعی از خیابان و تجربه های آن، شالوده نظرخود را حول محورهای زیر بسط داده است: نخست، ضرورت گفتمانی معطوف به حق دفاع مشروع (یا خشونت دفاعی مشروع) و یا آن چه که خشونت برسازنده خوانده می شود. دوم، تولید و امکان پذیرساختن چنین گفتمانی در گروتعیین تکلیف با سه مقوله عاملیت و خشونت و دولت است. در همین رابطه است که در نقد و مرزبندی با گفتمان مسالمت آمیز/عدم خشونت که به زعم وی گفتمان هژمونیک بوده است و منشأ پاسیفیسم حاکم بر فضای سیاسی از یکسو و خشونت انتقامی توده های خشمگین از سوی دیگر، پیوستاری ترسیم می کند که خشونت دفاع مشروع در میانه این دو طیف افراطی ایستاده و می تواند مانع از نقش آفرینی دو طیف مزبورگردد. دو طیفی که همدیگر را بازتولید می کنند و بهم حقانیت می دهند. بهرحال، هدف یافتن جایگاه مناسب برای گفتمان خشونت دفاعی مشروع همچون کلیدواژه ای در این بحث و نظر است.

Monday, October 18, 2021

زمینه ها و دلایل بحران جمهوری آذربایجان و رژیم اسلامی و

تشدیدتورم و بحران اقتصادی، افزایش دامنه جنبش مطالباتی و عملکرد دولت رئیسی 

                     


              

Saturday, October 16, 2021

گفتگو پیرامون سخنرانی دبیرکل سازمان ملل و بحران در نظام بین المللی

 

گفتگوی سعید افشار با تقی روزبه درباره سخنرانی دبیرکل سازمان ملل و بحران در  نظام بین المللی


                                                       


Wednesday, October 06, 2021

نگاهی به تشدیدتنش با جمهوری آذربایجان و چشم اندازآن در بسترقطب بندی های منطقه!

 نگاهی به تشدیدتنش با کشورآذربایجان و چشم اندازآن در بسترقطب بندی های منطقه! 

به تازگی روابط ایران و جمهوری آذربایجان پرتنش شده است. انتشاراخباری چون رژه نیروهای نظامی ایران در مرزکشورآذربایجان و یا «باکو دفترنمایندگی مقام معظم رهبری را پلمب و تعطیل کرد»، یا مانورمشترک سه کشور( آذربایجان، ترکیه و گرجستان) در پاسخ متقابل به مانورایران و با اقدامات سیاسی و دیدارهای دیپلماتیکی که این روزها حول آن در جریان است، بیانگراهمیت این بحران و ضرورت درنگی برعلل و ریشه های آن را ناگزیر می سازد.

Wednesday, September 29, 2021

نسبت تصویرآخرالزمانی دبیرکل سازمان ملل از اوضاع بحرانی جهان با راه حل های پیشنهادی او

تصویرآخرالزمانی دبیرکل از بحران جهانی، سترونی راه حل هایش، و صورت بندی بحران از منظری دیگر

آنتونیوگوترش به عنوان نخستین سخنران مجمع عمومی هفتادو ششمین نشست سالانه سازمان ملل با ارائه گزارشی فشرده و کمابیش شفاف و روشن از اوضاع جهان، به گفته خودش زنگ خطر را به صدا در آورد. سخنان او باهمه کم و کاستی هایش، به یک تصویرآخرالزمانی از جهان موجود شباهت داشت. کاربست مقولاتی چون بن بست نابودی، ایستادن برلبه پرتگاه، سمت گیری اشتباه، احساس بی آیندگی و ناامیدی جوانان- سازندگان آینده- از آینده خود، و رشد عدم عقلانیت و علم ناباوری و راست کیشی. ترس از «خزیدن جهان به سمت دوقطبی شدن و دو مجموعه متفاوت از قوانین اقتصادی، تجاری، مالی و فناوری، دو رویکرد متفاوت در توسعه هوش مصنوعی و در نهایت دو استراتژی نظامی و ژئوپلتیک متفاوت»، داشتن فاصله نوری با اهداف تعیین شده زیست محیطی در پیمان پاریس، تشدیدنابرابری های خیره کننده و شکاف های طبقاتی و رفاهی در مقیاس جهانی بویژه در دوره پاندومی و تهدیدهائی که متوجه صلح جهانی است و انواع تبعیض های جنسی و دیگرتبعیض ها که جملگی بیان گر ابعادوخامت آمیزبحران هائی هستند که می روند از کنترل خارج شوند. در سخنان او آشکارا کفه نا امیدی و احساس خطر از مسیرحرکت بر کفه اصلاح و امید غلبه داشت: «ما با بزرگترین آبشاربحران تمام زندگی خود

Monday, September 27, 2021

گفتگوی هفته پیرامون سخرانی دبیرکل در عمومی سازمان ملل، پیمان شانگهای وآخرین تحولات بحران هسته ای

 گفتگوی هفته پیرامون:

۱-سخنان آخرالزمانی دبیرکل سازمان ملل پیرامون «بن بست نابودکننده»، انباشت بحران های جهانی و دلایل سترونی امکان پاسخ از بالا
۲- بررسی اهمیت و پی آمدهای عضویت رژیم ایران در پیمان شانگهای و این که چگونه حکومت اسلامی می تواند حلقه ضعیف این پیمان در جنگ سردجدید باشد.
۳- بحران هسته ای و این که سیاست وقت سوزی رژیم چه هدف هائی را دنبال می کند.....


Sunday, September 26, 2021

در دو پرده: اندر تسلیت دایناسورها

در دو پرده: اندر تسلیت دایناسورها!

۱- دایناسوراول:
این روحانی دانشمند و ذوفنون و سالک توحید-علامه حسن زاده آملی- از جمله‌ی چهره‌های نادر و فاخری بود که نمونه‌های معدودی از آنان در هر دوره، چشم و دل آشنایان را می‌نوازد و توأماً دانش و معرفت و عقل و دل آنان را بهره‌مند می‌سازد. نوشته‌ها و منشأت این بزرگوار منبع پر فیضی برای دوستداران معارف و لطائف بوده و خواهد بود...

Sunday, September 19, 2021

گفتگوی هفته: پیمان شانگهای و مدل چینی، سیاست درهای باز و...

گفتگوی این هفته:
۱- استراتژی نگاه به شرق رژیم و از جمله بومی سازی مدل چینی رشد. آیا امکان اقتباس چنین مدلی در رژیم ایران موجوداست؟ و نیز اهداف دیگرش در ورود به پیمان شانگهای
۲-چگونه رژیم برای مقابله باجهش قیمت ها و مقابله تشدیدبحران اقتصادی به سیاست درهای باز واردات متوسل می شود و زیرفشاربحران به ادعای خودکفائی و راهبردباصطلاح اقتصادمقاومتی بدست خود چوب حراج می زند و پی آمدهای این نوع سیاست های متناقض
۳- مانورمقطعی رژیم و نقض مصوبه راهبردهسته ای مجلس بدست دولت رئیسی برای جلوگیری از صدورقطعنامه شورای حکام
۴-پیرامون ویژگی رویکردآمریکا در دوره پساافغانستان و این که چگونه برای حفظ خود و جلوگیری از تبدیل شدن چین به قدرت برتر قرن بیست و یکم به دوگانه سازی شرو خیرجدیدی ـبا هدف قطب بندی های مدنظرش-متوسل می شود...Wednesday, September 15, 2021

آشفتگی و فقرگفتمان در یک میزگرد

                                               آشفتگی و فقرگفتمان در یک میزگرد!

بطورکلی سطح گفتگوها چندان رضایت بخش نبود. بجز یکی از دوستان که آن هم بدون آشفتگی نبود بقیه تقریبا همان حرف هائی را زدند که چهل سال پیش هم می گفتند. انگار نه انگار که جهان و شرایط کشورها در این فاصله زیروروشده است و طرحی نو در تناسب با آن می طلبد. آقای خسروپارسا حرف اصلی اشان این بود که بهتراست به مناسبات حاکم سرمایه داری ِخرد تزریق کنیم و در واقع چیزی برای گفتن نداشت. خانم میظر نیز همان مواضع دیرینه خود را آن هم به شکل پراکنده بیان داشتند. آقای سعیدرهنما نیز جز تکرارهمان مواضع قدیمی اش چیز تازه ای نداشت. من قبلا در نوشته و مناظرات دوجانبه* با ایشان مواضع وی را نقدکرده ام و اینجا نیازی به تکرارآن نیست. اما در موردآقای نیکفر که در موردمواضع جامعه گرائی ایشان نیز قبلا نوشته ام*، باید گفت که گرچه مواضع او از مواضع دیگرگرایش ها متفاوت و فرموله شده تر بود اما متاسفانه آنهم آشفته بود و فاقدانسجام لازم. در این مختصر به رئوس آن ها اشاره می کنم:

Saturday, September 11, 2021

گفتگو پیرامون سه مساله مهم هسته ای و سقوط آزاداقتصادرژیم و چشم اندازبحران افغانستان

گفتگو، پیرامون سه مساله مهم: 

مسیربن بست مذاکرات هسته ای و تحولات مربوط به آن

سقوط آزاداقتصاد رژیم و گزارش تکان دهنده بانک جهانی و رشدجنبش مطالباتی

چشم انداز بحران افغانستان و این که آیا طالبان قادر به تثبیت خودهست؟اقتصادی سیاسی ولایت فقیه: توزیع سراسری فقر و فلاکت!

 سقوط آزاد تولیدناخالص ایران، و بیلان ورشکستگی کامل رژیم!

اقتصادی سیاسی ولایت فقیه: توزیع سراسری فقر و فلاکت!

بر طبق آخرین گزارش بانک جهانی معلوم می شود که چگونه رژیم از طریق بازی با ارقام و تعیین دستوری نرخ دلار به شکل کاذبی خود را به عنوان قدرت اقتصادی هژدهم جهان جازده بود و آلان به یک باره با افتی وحشتناک به حدودیک سوم در قیاس با سال ۲۰۱۲ و نسبت به سال ۲۰۱۷ هم با افتی بیش از دو برابر سقوط کرده است.

Saturday, September 04, 2021

سالگردتابستان سیاه ۶۷ و تقارن آن با کشتارکرونا و....

 گفتگوی هفته پیرامون:

سالگردتابستان سیاه ۶۷ و تقارن آن با کشتارکرونا
پرده برداری از دولت رئیسی و ماموریت های آن
نشست بغداد و آخرین تحولات بحران هسته ای
بحران افغانستان و معنای پایان عصر ملت سازی توسط بایدن...Wednesday, September 01, 2021

تنوع درسازمان یابی کارگران را به رسمیت بشناسیم!تنوع درسازمان یابی کارگران را به رسمیت بشناسیم!

بازتکثیر: تنوع درسازمان یابی کارگران را به رسمیت بشناسیم!

متن بیانیه سندیکای شرکت واحد* ضمن ابرازهمبستگی و حمایت از اعتصاب کارگران نفتی و انتقاد از شرایط سخت کاری آنها و از پیمانکاری و انتقاد به تلاش های رژیم برای ایجاد شورای اسلامی کار، بخش بیشترآن را به تبلیغ و محاسن تشکل سندیکائی و دست آوردهای کارگران شرکت واحد و حومه تخصیص داده و به کارگران نفتی درحال اعتصاب توصیه اکید می کند که مطابق الگوی آن ها سندیکای خود را با فراخواندن مجمع عمومی و تعیین نمایندگان و تهیه اساسنامه تشکیل دهند!. آیا توصیه به چنین الگوئی در گرماگرم معرکه و در حالی که خوداین کارگران با وجودپراکندگی از طریق تشکل های ابتکاری توانسته اند یک اعتصاب سراسری و طولانی آنهم در بخشی حساس و استراتژیک مثل نفت بوجود بیاورند امری مثبت است؟ بنظر می رسد که این گونه تعیین نرخ در وسطه معرکه بنا به دلایلی چند خالی از اشکال نباشد و کمکی هم به تقویت همبستگی و سراسری کردن جنبش های اعتراضی کارگران نکند که مهم ترین دلایل آن به قرارزیراست:

Monday, August 30, 2021

گفتگوی هفته پیرامون وضعیت اضطرار وحک شدن اوین و بحران برجام و افغانستان و..

گفتگوی هفته و چشم اندازها:
حکومت اضطرار و بحران و قتل عام کرونا (تقابل جان و نان در آن)
حک شدن دوربین های نظارت اوین و برملاشدن گوشه ای از چهره واقعی رژیم
پرده برداری از کابینه و معیاراصلی گزینش وزرا و معاونان و ...
بحران هسته ای: آیا برجام قابل نجات دادن است؟ و سوداهای رژیم در این باره
بحران افغانستان : وقتی تاریخ ورق می خورد!


Friday, August 27, 2021

افغانستان : دروازه جهنم باردیگر گشوده شد

 چشم اندازها- افغانستان، دروازه جهنم بار دیگر گشوده شد.بحران افغانستان بیان فشرده ای است از بحران جهان سرمایه داری چهارمولفه اصلی این بحران. تحولات داخل ایران و رئیسی بدنبال دولت نوع طالبانی در ایران


Monday, August 16, 2021

تحولات افغانستان: کابوس یا واقعیت؟

 تحولات افغانستان: کابوس یا واقعیت؟

پایان و آغاز یک دوره؟ رخدادهای این روزهای افغانستان همچون زمین لرزه ای ۸ ریشتری است که ارتعاشات آن نه فقط در منطقه که در دوردست های این دهکده جهانی هم احساس می شود. گوئی که براستی تاریخ در جهتی وارونه به تاختن در آمده است.  آنچه که در افغانستان می گذرد بیش از آن که به عنوان یک واقعیت باورپذیربنظرآید، به کابوس وحشتناکی می ماند که در برزخ بین خواب و بیداری رخ می دهد. اما وقتی چشمان خود را باز می کنیم بجای این که این کابوس لعننی و وحشت آفرین از مقابل دیدگانمان محوشود بیش از پیش واقعیت هولناک خود را به نمایش می گذارد. گوئی با چشمانی بهت زده به تماشای فیلمی نشسته ایم پیرامون وقایع آخرالزمان که در آن زامبی های زنده شده از گورشان برخاسته و بسوی شهرها روانه می شوند!

در این گفتگو پیرامون کابینه رئیسی و ا فسانه آشتی ملی که عده ای به دان دلبسته بود قتل عام عامدانه کرونائی وفاجعه بحران افغانستان

 در این گفتگو پیرامون کابینه رئیسی و ا فسانه آشتی ملی که عده ای به دان دلبسته بود قتل عام عامدانه کرونائی  وفاجعه بحران افغانستان و.. می پردازیم:     


Wednesday, August 11, 2021

کرونا و قتل عامی که درجریان است!

کرونا و قتل عامی که درجریان است! 

در حقیقت ما به گونه ای شاهد رویکرد« حیات برهنه» ناشی از عدم مقابله عامدانه با پاندومی و بهره گیری عامدانه از هراس افکنی آن هستیم!

گفتگو: پیرامون تحولات سیاسی هفته: از اغازبکاررئیسی تا بن بست مذاکرات هسته ای و فاجعه سقوط افغانستان بدست طالبان

گفتگو: پیرامون تحولات سیاسی هفته از:
آغازبکاررئیسی و رویکردهای آن
پرونده جنایت علیه بشریت و بحران های پیچ در پیچ مقابل او
کارنامه روحاین و پایان او
چرا مذاکرات هسته ای در بن بست است؟
فاجعه سقوط افغانستان بدست مرتجعان طالبان!


پیرامون اهمیت دادگاه حمیدنوری

در این گفتگو: پیرامون اهمیت دادگاه حمیدنوری، چگونگی حفاظت و تقویت جنبش دادخواهی و ضرورت دوری گزیدن از منازعات فردی و گروهی ، تشدیدسیاست ترور و هراس توسط رژیم و علل آن، اهمیت یک پشت جبهه نیرومندبرای جنبش کارگری و دادخواهی در خارج از کشور بویژه در شرایط سرکوب....


Tuesday, August 03, 2021

نعل وارونه خامنه ای و شاید «شام آخر»!

به بهانه تنفیذ رئیسی (عضوهیأت مرگ) به عنوان دولت جدید:

نعل وارونه خامنه ای و شاید «شام آخر»!

سالی که نکوست از بهارش پیداست! 

تقارن زمانی تنفیذرئیس دولت جدید (رئیسی-عضوهیأت مرگ) توسط خامنه ای با بحران آفرینی جدید رژیم در حمله به کشتی اسرائیل و کشته شدن دو خدمه انگلیسی و رومانیائی آن و احضارسفیرایران توسط آن ها و نیز تهدیدبه انتقام اسرائیل (که با چراغ سبزآمریکا هم همراه شده است) و مهم تر از آن تهدیدوزیرامورخارجه آمریکا منبی بر واکنش مشترک با متحدانش به آن تصادفی نیست*. بلکه بیانگر سیاست بحران آفرینی رژیم به فازجدیداست. هم چنان که این تنفیذ با تعلیق مذاکرات هسته ای نیز همراه است. بطورکلی ماکت کلی رژیم در این دوره با دو عنصر تشدیدسرکوب در داخل (خشونت برهنه) و باج خواهی هسته ای تشکیل شده است که هردو علیرغم تهاجم ظاهری رژیم با توسل به آن ها، برای قوام و دوام بخشیدن به یک حکومت در غیاب سایرفاکتورهای اصلی بسیارشکننده هستند. 

گفتگوی هفته، اعتصاب گسترده و وداع روحانی و تداوم بن بست

 گفتگوی هفته:

کرونا، اعتراض و اعتصابات گسترده، وداع روحانی و بن بست ها، سانسور و سرکوب خشن و باج خواهی اتمی راه به کجا می برد؟

                                                         


Friday, July 30, 2021

گفتگو پیرامون مولفه ای سه گانه بحران و مختصات دوره انتقالی

 گفتگو: 

پیرامون: سه مولفه اصلی بحران، دوره انتقالی از وضعیت مبارزات پراکنده به سراسری و استراتژی و تاکتیک معطوف به آن، چرا و چگونه رژیم از تحولات جامعه عقب افتاده و به شکل واکنشی عمل می کند، ودرعین حال همچنان مشغول بحران آفرینی است،خلع یدکردن دولت روحانی از مذاکرات هسته ای، و..... 


 موج سازان و موج سواران!

برآمدجنبش اعتراضی کارگران و تهیدستان ایران ظاهرا عده ای رفرمیست مزاج را آتشین مزاج کرده و دوستدار«انقلاب»!. آن ها رفرمیست های پریروز بودند، ترامپیست های دیروز و موج سواران امروز و موج های فردا هستند. درنزد آن ها هیچکدام از این ها در ذات خود نتاقضی باهم ندارند و بستگی به آن دارد که کدام موج در کدام زمان دست برتر را داشته باشد. بهمین دلیل هم انتظارهیچ و مطلقا هیچ انتقادواقعی هم از آن ها نسبت به موج سواری های دیروزشان نمی رود...

دوقطبی سازی و جاده مرگ

 دوقطبی سازی و جاده مرگ!

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد در توئیتی با هشدار درباره طرح «صیانت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی» نوشت: جامعه دو قطبی جاده مرگ است و متاسفانه هرروز قطب بندی تازه. امروز: طرح صیانت در فضای مجازی با ساطوری پیکر وطن را شقه‌شقه می‌کنیم. کرکسان منتظرند! مواظب ایران باشیم».
باید به جناب وزیرگفت: اولا جناح حاکم به نوبه خود مثل همه مستبدانی که در نقطه کورحرکت می کنند به خیال خود دارد به سرعت از جاده مرگ و مهلکه می گریزد!.منتها از این ستون به آن ستون. ثانیا کسی که با «ساطور پیکروطن را شقه شقه می کند» خود مَثل اعلای کرکس است، اما جناب وزیر عامدانه تغافل کرده و آدرس غلط می دهد. . البته از کسی که خود سوارهمان قطارمرگ است، جز التماس و التجاء از راننده قطاری که بدون بدون ترمز و فرمان است، انتظاری جز این نمی رود.
با این همه جناب وزیر خطرواقعی را به خوبی فرموله کرده است: روندشتابناک دوقطبی شدن و دوقطبی کردن جامعه را که همچون جاده مرگ در برابررژیم آغوش گشوده است!

پیرامون پیوند خیابان و کار

گفتگو:
برنامه چشم اندازهای این هفته، در باره بحرانهای درهم وپیچیده سیاسی -اقتصادی-محیط
زیستی-کرونایی در کشور، صف طولانی قربانیان این بحرانها، موقعیت جنبش های اجتماعی خصوصا اعتصاب بزرگ وسراسری نفت وچشم اندازهای آن ،چگونگی فرارویی این جنبش ها و پیوندهای جنبش خیابانی و اعتصابی ، بحران اتمی ودورنماهای مذاکرات با قدرتهای ۴+ و ..


بخش دوم: گفتگو پیرامون شکل گیری راه کارگر

بخش دوم: گفتگو پیرامون شکل گیری راه کارگر:

پرسش های بینندگان تلویزیون برابری ، در باره انقلاب ۵۷، شکل گیری راه کارگر، نحوه ی برخورد به فاشیسم برآمده از شکست آن انقلاب، رابطه ی مبارزه طبقاتی و طرح کاست حکومتی، نفی تئوری سه جهان ونقد رویزیونیسم وسیاست استالینیستی وواقعتیهای تلخ سرکوب ونفی ازادیهای سیاسی و مدنی در آن بلوک، دلایل خوش بینی های اولیه ونداشتن استراتژی مقابله ی سراسری علیه ارتجاع برآمده از انقلاب وسرکوبهای خونین دهه ۶۰، چرایی عدم وحدت چپ ونیروی ترقیخواه و آزادیخواه دراین چهاردهه و...سوالاتی است که بینندگان عزیز تلویزیون برابریبحران نه استثناء که قاعده است

بحران نه استثناء که قاعده است!

به بهانه فاجعه تاریخی سیل در آلمان و برخی کشورهای اروپائی که تاکنون موجب مرگ بیش از صدنفر و ناپدیدشدن هزار نفر شده است. فاجعه ای که آسیب پذیری کشورپیشرفته ای مثل آلمان را مشابه یک کشورجهان سومی نشان داده و بیانگر آن است که بحران اقلیمی و بحران تندرستی ( پاندومی ها و....) علیرغم تلاش اروپائی ها و البته نه فقط آنها، برای عادی سازی و ضعیت بحران و گرفتن مراسم جشن ورود به دوران پساکرونا (برگزاری مسابقه فوتبال حضوری دهها هزارنفری اخیردر انگلسان از جمله این گونه تلاش ها بود)، از آن نوع بحران هائی نیستند که که با نادیده گرفتنشان، رام و سربزیرشوند!

Monday, July 19, 2021

تنوع درسازمان یابی کارگران را به رسمیت بشناسیم

 به بهانه بیانیه حمایتی سندیکای شرکت واحد از اعتصاب گسترده کارگران پیمانی نفت:

تنوع درسازمان یابی کارگران را به رسمیت بشناسیم!

متن بیانیه* ضمن ابرازهمبستگی و حمایت از اعتصاب کارگران نفتی و انتقاد از شرایط سخت کاری آنها و از پیمانکاری و انتقاد به تلاش های رژیم برای ایجاد شورای اسلامی کار، بخش بیشترآن را به تبلیغ و محاسن تشکل سندیکائی و دست آوردهای کارگران شرکت واحد و حومه تخصیص داده و به کارگران نفتی درحال اعتصاب توصیه اکید می کند که مطابق الگوی آن ها سندیکای خود را با فراخواندن مجمع عمومی و تعیین نمایندگان و تهیه اساسنامه تشکیل دهند!. آیا توصیه به چنین الگوئی در گرماگرم معرکه و در حالی که خوداین کارگران با وجودپراکندگی از طریق تشکل های ابتکاری توانسته اند یک اعتصاب سراسری و طولانی آنهم در بخشی حساس و استراتژیک مثل نفت بوجود بیاورند امری مثبت است؟ بنظر می رسد که این گونه تعیین نرخ در وسطه معرکه بنا به دلایلی چند خالی از اشکال نباشد و کمکی هم به تقویت همبستگی و سراسری کردن جنبش های اعتراضی کارگران نکند که مهم ترین دلایل آن به قرارزیراست:

Saturday, July 10, 2021

پیرامون استراتژی و تاکتیک پیشروی جنبش در دوره پساتحریم«انتخاباتی»

پیرامون استراتژی و تاکتیک پیشروی جنبش در دوره پساتحریم«انتخاباتی»

اعتصاب کارگران نفت و گاز، اعتراضات خیابانی و شبانه و سونامی اعتراضات! چه کسی خلأ بوجودآمده را پر می کند مردم یا رژیم؟

اعتراض اهالی شهرری و در مناطق و استان های دیگر به قطع جریان برق و یا آب و اهمیت آن در پیوند خیابان و اعتصابات*

بحران بازتولیداقتدار و ابعاد ناتوانی و ناکارآمدی رژیم این روزها به عرصه های عمومی امورات زندگی هم کشیده شده است و بعیدهست کوتاه مدت باشد. همچنان که تورم کالاهای اساسی هم سرایستادن ندارد. به اعتراف روحانی،  عدم سرمایه گذاری طولانی مدت در زیرساخت ها منشا مشکلات اخیر و فرسودگی ها است ( همانطور لااقل در طی ده سال اخیر نرخ رشداقتصادی قریب به صفر و سرمایه گذاری نزولی بوده است. یعنی  نه فقط با گریز و عدم رغبت سرمایه گذاری های خارجی که با فرارسرمایه های داخلی هم مواجه بوده ایم). در اصل بروزچنین تکانه هائی بخشی از فرایندبحران بازتولید سیستمی است که اینک با چنین شدتی جلوی چشمان ما ظاهر می شوند و هرروز روزن های جدیدی را برای فوران اعتراضات می گشایند. 

Wednesday, July 07, 2021

به بهانه اعتراضات شبانه! سونامی اعتراضات؟ چه کسی خلأ بوجودآمده را پر می کند مردم یا رژیم؟

 به بهانه اعتراضات شبانه! سونامی اعتراضات؟ چه کسی خلأ بوجودآمده را پر می کند مردم یا رژیم؟

اعتراض اهالی شهرری و در سایرمناطق و استان های دیگر به قطع جریان برق و یا آب و اهمیت آن در پیوند خیابان و اعتصابات*                                                                                                           

بحران بازتولیداقتدار و ناکارآمدی رژیم و کشانده شدن آن به عرصه های عمومی نیازهای روزمره و حیاتی زندگی، از مهم ترین مشخصه های شرایط کنونی و مرتبط با تغییرتوازن قواست که هرروز روزن های جدیدی را می گشاید. وقتی خامنه ای  حکم به شرکت در انتخابات به عنوان واجب عینی و یا فتوا به حرمت رأی سفید و آراء‌باطله می دهد، اما علنا توسط شهروندان نادیده گرفته شده و مهر ابطال می خورد و یا وقتی معلوم می شود که حتی قادر به حفظ استراتژیک ترین و امنیتی ترین تاسیسات خود‌(هسته ای) نیست و 

Sunday, July 04, 2021

کابوی بازگشت مجددترامپ و بحران جهانی انتقال

کابوس بازگشت مجدد ترامپ به صحنه انتخابات آمریکا!

بحران جهانی انتقال و خطوط عمده عبوراز بحران!

ترامپ پس از مدتها اظهارنظرتلویحی و دوپهلو نسبت به حضورش در انتخابات ریاست جمهوری در آخرین پاسخی که به رسانه محبوبش فاکس نیوزداد با صراحت بیشتری مکنونات درونش را به زبان آورد: بله تصمیم نهایی را گرفته ام!. مسأله این نیست که من می خواهم یا نمی خواهم در رقابت های انتخاباتی شرکت کنم. کشور به آن نیاز دارد. باید مراقب این کشور باشیم. باین ترتیب او در «اوج رسالت زدگی» احتیاج کشور به او دیگر پنهان نمی کند که آماده گام نهادن مجدد به میدانی آکنده از چالش و جنگ قدرت شده است و حتی از حالا میتینگ های «انتخاباتی» خود را نیز شروع کرده است.

گفتگوی هفته پیرامون اعتصاب بی سابقه کارگران صنعت نفت و گاز و پیروشیمی و تاثیرات عمیق آن

گفتگو:

در برنامه چسم اندازهای این هفته، درباره تحولات سیاسی هفته، اعتصاب بی سابقه و سراسری کارگران صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و تاثیرات عمیق آن برروی نوع سازماندهی ومطالبات وهمبستگی های کارگری و اجتماعی، حمایتهای پرشور خانواده های قربانیان جنایات سیاسی در ایران خصوصا خانواده های جانباختگان ابانماه، تاثیرات زلزله تحریم فعال انتخاباتی حکومتی و رای های باطله و تاثیر آن در نحوه ارتباط حکومت و مردم و تغییر شیفت رفتارهای مردمی واعتراضات اجتماعی، در باره مذاکرات هسته ای و آینده آن و در پایان خطر سقوط دولت افغانستان بدست ارتجاع طالبان بستر لا بیش از دو دهه اشغال و حضور نظامی ناتو ... گفتگوشده است


Saturday, July 03, 2021

ریاست مادالعمری و معنای «سوسیالیسم با طعم چینی» ه مناسبت برگزاری نزدهمین کنگره حزب کمونیست چین

به مناسبت برگزاری نوزدهمین کنگره حزب کمونیست چین، سوسیالیسم چینی هم چون عصرجدیدی که با نام و تمثال شی مزین شده است!*

ریاست مادالعمری و معنای «سوسیالیسم با طعم چینی»!

وسوسهء تمرکز قدرت، از جنس گناه نخستین است که انسان مرتکب شد و ظاهراً تا قیامت با او همراه است! پویش به سوی تمرکز و یکدست شدن قدرت، از ذات و ماهیت قدرت جدا نیست؛ قدرتی که از بدنهء جامعه جدا و نهادینه می شود و‌ همواره به گونه ای سرشتی میل به تمرکزدارد. از آن جا که تمرکز قدرت آسیب های جدی خود را هم دارد،‌ تاریخاً تلاش شده تا بدون این که به اصل وجود قدرت جدا شده و مشرف بر جامعه خللی وارد شود، در چهارچوب آن و با اتخاذ تدابیری چون انتخاب های دوره ای و تغییر ادواری چهره ها، قائل شدن به محدودیت زمانی زمامداری و تقسیم قوا و آزادی رسانه ها و نظایر آن، کشش ذاتی قدرت به تمرکز را تا حدودی و البته بیشتر در شکل کنترل نمایند و به نوعی دست و پایش را در پوست گردو بگذارند.

Wednesday, June 30, 2021

دلایل سرخوشی و سرمستی خامنه ای از «حماسه» انتصابات

زمانی برای سرمستی و سرخوشی خامنه ای!

 دلایل«حماسه» خواندن انتصاباتی که تحریم و عملا تبدیل به یک همه پرسی شد!  

چرا خامنه ای و دیگرسردمداران ذوب شده در ولایت کمترین مشارکت تاریخی در انتصابات حکومت اسلامی را «حماسه» می خوانند؟!

حماسه خوانی «خامنه ای» به نمایشی که به نوعی به همه پرسی علیه نظام تبدیل شد و مهرباطله برپیشانی آن خورد به چه معناست؟!

چرا خامنه ای حتی پس از خرابی بصره و علیرغم واجب شرعی و تکلیف دانستن مشارکت در انتخابات و هم چنین دادن حکم حرمت به آرای باطله، هم چنان سیاست انکار و فراربه جلو اتخاذکرده و حتی حاضر شده است علیرغم تصادم با پره های آسیاب بادی هم چنان دون کیشوت وار از حماسه سخن بگوید؟!. روانشناسی چنین دروغ وقیحانه و حکمت لیسیدن تف خود در مورد«انتخاباتی» که ارقام مشارکت درآن طبق آمارهای خودرژیم در پائین ترین نقطه نزولی کل حیات نظام قراردارد و حتی همین هم شبهه برانگیز است، چیست؟