Tuesday, March 22, 2011

نقدی برتجربه گذشته: پیرامون نوارمذاکرات حمید اشرف وتقی شهرام


نقدی برتجربه گذشته:
پیرامون نوارمذاکرات حمید اشرف وتقی شهرام(درج شده درنشریه آرش 105-106)
انتشار نوار مذاکرات سازمان چریک های فدائی خلق ومجاهدین خلق( م-ل)، ازاین نظرکه بخشی ازاسناد تاریخی چپ بخصوص دردهه 50محسوب می شود، بویژه برای علاقمندان نسل جدید وپژوهشگران دراین حوزه جهت آشنائی ملموس تر با مواضع وعملکرد بخش مهمی ازچپ های آن دوره واجداهمیت است.چراکه آنها،چه خوب وچه بد،درهرحال بخشی ازتاریخچه،پراتیک و واقعیت وجودی نیروهای چپ هستند.

Saturday, March 19, 2011

آزمون بزرگ سال جدید
سال جدید را با یاد هزاران زندانی سیاسی وباستایش ازمقاومت اشان آغازمی کنیم  وبرای آزادی اشان می رزمیم ولحظه شماری می کنیم .می آغازیم سال جدید را با خاطره فراموش نشدنی جان باختگان راه آزادی و برابری وهمراه با خانواده هائی که  دژخیمان رژیم باشقاوت بی مانندی  نونهالان عزیزآنها را پرپرکرد.بدون آنکه حتی اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت آنها را بدهد.

Thursday, March 17, 2011


چهارشنبه سوری و انزوای پرشکوه رژیم!
الف- اوج انزوا
یکی ازمهمترین ویژگی چهارشنبه سوری امسال به نمایش درآمدن انزوای تما عیار رژیم بود که  ازترس خارج شدن اوضاع ازکنترلش درآماده باش کامل قرارداشت .درچنین شرایط دوقطبی شده عملا بسیاری ازنقاط تهران وکشور بخصوص محلات دردست جوانان بود.تاکتیک رژیم اساسا معطوف به کنترل میادین بزرگ وخیابانهای اصلی بود تا مبادا ازبهم پیوستن جویبارها،رودی خروشان شکل بگیرد.

Friday, March 11, 2011


حالانوبت کیست؟
بالأخره شترحذف دم خانه رفسنجانی یعنی مهمترین کارگزارمورداعتماد خمینی وازبینان گذاران اصلی نظام جمهوری اسلامی وکسی که درافکندن ردای ولایت فقیه بردوش خامنه ای وبالاکشیدن وی نقش تعیین کننده داشت، و پست های دهان پرکنی چون ریاست مجلس خبرگان ومجمع تشخیص مصلحت را هم یدک می کشید(ومی کشد)، فرا رسید.بی شک بدون اجازه وتوافق ضمنی خامنه ای کیش مات کردن وی توسط مهره ای هم چون مهدوی کنی- یک جسدسیاسی-  ناممکن بود. رقبای  ِرند وی هم که پیشاپیش بوی الرحمن را شنیده بودند،سرازپا نشناخته وبرآن شدند تا با توسل

Monday, March 07, 2011

زنانه بودن جنبش ایران!
یکی ازتمایزات جنبش دوسال اخیرایران درمقایسه باجنبش ها وانقلابات کشورهای عربی،حضور ونقش (هم کمی وهم کیفی) زنان درآن است.بطوریکه زنانه بودن جنبش ایران را باید یکی ازویژگی های برجسته آن بشمارآورد.واین البته درنظامی که بنیادش براساس شریعت وتبعیض سیستماتیک انسان براساس جنس او ودرعین حال بیش ازسه دهه مبارزه ونافرمانی نهاده شده  است،عجیب نیست

Thursday, March 03, 2011


 ضرورت  پیوند جنبش آزادی وجنبش مطالباتی، واهمیت طرح شعارهای مشخص
اگرچه معمولاازاهمیت وضرورت حضورفعال کارگران درجنبش ضداستبدادی سخن می گوئیم ومی پذیریم که بدون حضورآنها و اعتصابات کارگری درمراکزمهم تولیدی وحمل ونقل ورشته های خدماتی، امکان درهم شکستن ماشین استبداد وجود ندارد،وتجربه انقلاب بهمن ودرهم شکستن استبدادسطلنتی وحتی تجارب تحولات انقلابی کشورهای عربی نیزهمین نکته را یاد آوری می کند.مثلا همین جنبش جوانان 6 آوریل مصر درسال 2008 و در حمایت ازاعتصاب ها وشورش های  بزرگ  کارگری( بخصوص نساجی) شکل گرفت.

Tuesday, March 01, 2011

پیرامون پی آمدهای دستگیری موسوی وکروبی
آیا براستی زمان مناسب برای دستگیری موسوی وکروبی فرارسیده بود،یا آنکه رژیم برخلاف تصمیم اعلام شده خود  ناچارشددربدترین شرایط به آن اقدام کند؟
دزدناشی به کاهدان می زند: