Saturday, March 19, 2011

آزمون بزرگ سال جدید
سال جدید را با یاد هزاران زندانی سیاسی وباستایش ازمقاومت اشان آغازمی کنیم  وبرای آزادی اشان می رزمیم ولحظه شماری می کنیم .می آغازیم سال جدید را با خاطره فراموش نشدنی جان باختگان راه آزادی و برابری وهمراه با خانواده هائی که  دژخیمان رژیم باشقاوت بی مانندی  نونهالان عزیزآنها را پرپرکرد.بدون آنکه حتی اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت آنها را بدهد.
بی تردید سال آینده آزمون بزرگی برای مردم ایران وهمه کارگران و زحمتکشان و آزادیخواهان است.تحولات جهان بویژه منطقه ای که ما درآن قرارداریم شتاب بیشتری گرفته وباردیگرنسیم انقلابات وزیدن گرفته است.فرصت های تازه ای برای پیشروی جنبش علیه دیکتاتورها وبرای برابری اجتماعی فراهم شده ومی شود. ازجمله برای  سرنگونی استبداد مذهبی حاکم برکشورما وتحقق اهداف رهائی بخش انقلاب شکست خورده 57 . هیچ کس نمی داند تحولات آینده چگونه وباچه شتابی خواهدبود،اما یک چیزروشن است.مردم به نحوسوزانی خواهان تغییرات جدی دراوضاع وشرایط زندگی خویش هستند وحکومت اسلامی محکوم است که برود.بنابراین مساله نه دراصل رفتن  بلکه درچگونگی آن وزمان آن است.رژیم بیش ازآنکه تصورمی شود پوک وگندیده است واگرهنوزمانده  است بدلیل گسست ها وضعف های جنبش مقاومت است.هنوز آن سوژه تاریخی که بتواند با زدن لگدی به سینه این هیولای موریانه خورده آن را درگورتاریخی خود دفن نماید به بلوغ لازم نرسیده است.به گمان من ازمیان گسست های متعددی که فائق آمدن برآنها لازمه ورود به دوران بلوغ است،دوگسست زیربیش ازسایرگسست ها حائزاهمیت است وبیش ازهمه درروانه کردن رژیم به مدفن تاریخی خود-موزه تاریخ-نقش دارد:نخست گسست بین جنبش مطالباتی وجنبش آزادی خواهانه است که ازطریق پیوند بین نان وآزادی می تواند رشد ناموزون کنونی را برطرف نماید وپایگاه توده ای خود را گسترش بدهد، ودیگری شکاف وفقدان تناسب لازم بین پایگاه اجتماعی جنبش وسازمان یابی متناسب با آن وسازوکارهای  برآمده ازبطن آن  است .جنبش باید بتواند هم آهنگ کنندگان وفراخوان دهندگان خود را بوجود بیاورد و هرچه زودتر روی پای خود بایستد وخویشتن را ازتکیه برجریاناتی که دارای  رؤیاهای دیگری هستند آزاد نماید. باامید به آنکه سال آینده سال ترمیم گسست های فوق باشد     نوروزتان مبارک!.

No comments: