Friday, May 22, 2020

خامنه ای خادم به اسرائیل یا دشمن آن

خامنه ای خادم به اسرائیل یا دشمن آن؟!
«آنچه قطعا باید از بین برود، نظام صهیونیستی است / دو دهه پیش طرح همه‌پرسی از همه ادیان و اقوام فلسطینی را ارائه کردیم؛ این طرح نشان می‌دهد که ادّعای غربی‌ها درمورد یهودی‌ستیزیِ ایران، به کلی بی‌اساس است»*.

آیا خامنه ای واقعا به فلسطینی ها خدمت می کند یا به اسرائیلی ها؟ واقعیت آن است که دولت اسرائیل هراندازه که تلاش می کرد-که بسیارهم کرده بود- بازهم نمی توانست تا این میزان حمایت دولت های دیگر از جمله اروپائی ها را بدست بیاورد که در طی ۲۴ ساعت اخیر به یمن آن پوسترکذائی و سخنان هسیتریک و یهودستیزانه حکومت اسلامی و شخص خامنه ای بدست آورد. 

گفتگو پیرامون تنش ها و تصفیه های داخلی رژیم و گرایش های جهانی پساکرونا

در این گفتگو پیرامون فروپاشی اقتصادی واجتماعی در ایران، تشدیدتضادهای رژیم و برخی تحرکات مجلس دهم در پایان دوره اش و مرگ اصلاح طلبی حکومتی وسیر شتابناک سیاست انقباضی وسیاست سرکوب در شرایط بن بست اقتصادی وخالی بودن خزانه حکومتی، موقعیت کرونایی وافزایش قربانیان وخطر شیوع مجدد ویروس در کشور و در پایان گرایش های جهانی پساکرونا برخی پی آمدهای بین المللی اقتصاد سیاسی آن و بحران هژمونی را مورد بررسی قرار داده ایم.

Monday, May 18, 2020

روندهای دنیای پساکرونا و ایران؟

گفتگو پیرامون ادعای خامنه ای پیرامون و تشدید بحران هسته ای

در این گفتگو به موضوع های گوناگون روز از جمله جهش تولیدی در دوره ی بحرانهای ساختاری، تحریمها ومحاصره اقتصادی، و ورشکستگی اقتصادی وسقوط آزاد قیمت نفت، سیاست حاکم بربورس و حذف صفرها از پول ملی، کشاکش حول آزادکردن مراسم مذهبی در ایام کرونائی و... ، تشدید بحران هسته ای و کشاگش پیرامون تلاش آمریکا برای تداوم تحریم تسلیحاتی رژیم، و در سطح بین المللی به بحران انتقال به نظم نوین پرداخته می شود..

Wednesday, May 06, 2020

پاندمی کرونا، بحران انتقال و صورت بندی آن

          پاندمی کرونا، بحران انتقال و صورت بندی آن! 
مقدمه: شرایط فوق العاده و بحران بی سابقه ای که همه گیری ویروس و بحران سلامتی بر جهان تحمیل کرده است و پی آمدهای بزرگ اقتصادی وسیاسی آن، تلاش های زیادی را در مقیاس جهانی برای فهم رویدادها برانگیخته است که شامل مدافعان سوسیالیسم و گرایش های گوناگون آن  از یکسو و مدافعان سرمایه داری و طیف بندی ها آن از سوی دیگر می گردد. بدیهی است که تکاپو برای درک ماهیت و چیستی رویدادها و سمت وسوی تحولات زیرپوستی جامعه جهانی، با هدف تاثیرگذاری برسیررویدادها از منظرهرگرایشی صورت می گیرد. در این میان برای نیروهای ضدسرمایه داری گشودن مباحثاتی پیرامون درک هرچه بهتر معنای رویدادها و تحولاتی که در لایه زیرین جامعه جهانی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی نظام سرمایه داری و غیره جریان دارد، و امکانات و فرصت ها و همچنین تهدیداتی که بحران کنونی بوجود می آورد، برای مقابله با آن ها و فراتر رفتن از وضعیت بن بست کنونی اهمیت ویژه ای دارد. نوشته زیر حاوی ده محورمرتبط به این تحولات است، که با هدف دامن زدن به این نوع گفتگوها نگاشته شده است: