Sunday, November 29, 2015

؟در ایران حرف آخر را چه کسی می زند

گذر و نظر:
در ایران چه کسی حرف نهائی را می زند؟!
مدتی پیش خامنه ای برقراری هرگونه رابطه با آمریکا از جمله رابطه اقتصادی نظیرخریدکالا را ممنوع اعلام کرد و  آن را از مصادیق نفوذ دانست، و در نامه خود به روحانی که حاوی دستورالعمل هائی پیرامون برجام بود، به صراحت هرگونه خریدکالا و رابطه باآمریکا را ممنوع اعلام داشت. و در همین رابطه هم یک شرکت موادغذائی را به عنوان نمونه نفوذدشمن به دلیل وابستگی به مکدونالد و برندآن- که واقعیت هم نداشت- مهرو موم کردند. 

Friday, November 27, 2015

گفتگوی تلویزیون دریچه با تقی روزبه در باره بحران خاورمیانه

گفتگوی تلویزیون دریچه با تقی روزبه در باره بحران خاورمیانه و حوادث اخیر 
نکات محوری عبارتند:
منشأ پیدایش بنیادگرائی و پدیده ای بنام داعش؛
بحران منطقه و وجه جهانی و صف بندی های آن؛
نقدررویکردسترون و مسلط امنیتی- نظامی قدرت ها با پدیده داعش بی توجه به ریشه های برسازنده آن؛
و نگاهی به رویکرد و اهداف رژیم ایران در سوریه و منطقه و نسبت به داعش،
رویکردچپ، بدیل و سه راهبرداصلی آن.

Friday, November 20, 2015

!داعش و فریاد آی دزد آی دزد رژیم

داعش و فریادآی دزد، آی دزدرژیم!
حواسمان جمع باشد که جمهوری اسلامی که زمانی با شعارهای ضداستکبار و "ضدامپریالیستی|" در مقطع تسخیرسفارت آمریکا گوش فلک را کر کرد، اپوزیسیون را فلج ساخت و ملت را به دنبال نخودسیاه فرستاد، بار دیگر و این بار با توسل به شعارضدداعش و آی دزد آی دزد ملت  را به ویژه نسل های جدید را که تجربه آن دوره را ندیده اند سرکار نگذارد.                                                                                                                            

Wednesday, November 18, 2015

فاجعه پاریس، بحران سوریه، داعش، ریشه ها و بدیل؟

فاجعه پاریس، بحران سوریه، داعش، ریشه ها و بدیل؟
عملیات تروریستی گسترده داعش در فرانسه که آن را یازده سپتامبرفرانسه خوانده اند، و مردم عادی و غیرنظامی آماج اصلی آن را تشکیل می دادند، باردیگر جهان بویژه دولت های اروپائی را غافلگیرساخت. فرانسوا اولاند با رفتاری کمابیش مشابه با رفتارجرج بوش در 11 سپتامبر، آن را اعلام جنگ داعش به فرانسه نامید. ناوهواپیمابرشارل دوگل را روانه مدیترانه ساخت و از تغییرقانون اساسی در جهت کنترل شهروندان و از سلب تابعیت و اخراج شهروندان نامطلوب (افراطی) سخن به میان آورد. فرمان تشدیدبمباران مناطق تحت کنترل داعش، از نخستین واکنش های دولت فرانسه بود. او از جنگ سخن به میان آورد، بی آن که اشاره کند این جنگ از مدت ها پیش شروع شده است و آن چه که آن را محسوس تر نموده همانا انتقال پس لرزه های آن به پاریس و پشت جبهه جنگ در ُبعدی تازه است.

Monday, November 16, 2015

!مواضع زنده یاد علی شکوهی حول چند مسأله مهم آن دوره

 مواضع زنده یاد علی شکوهی حول چند مسأله مهم آن دوره!
در پی درج مطلبی پیرامون مقاومت علی شکوهی در سایت ها و فیس بوک و طرح این سؤال توسط برخی خوانندگان که چرا فقط از مقاومت وی صحبت می شود و از مواضعش هیچ سخنی در میان نیست (و گویا عامدانه سانسور می شود؟)، و از آن جا که دوستانی علاقمند به آگاهی از مواضع علی شکوهی  بوده و خواستار آن بودند کسانی که اطلاعی از وی دارند بازگوکنند،

Friday, November 13, 2015

!صحنه های درگیری خیلی آشناست

صحنه های درگیری خیلی آشناست!
روز از نو، روزی از نو! کارگران و زحمتکشان و جوانان یونان علیه ریاضت اقتصادی به پا خاسته اند. آن ها در یک سوی سنگر قرار دارند و دولت و پلیس و پرتاب کنندگان گازاشک آور و دودو سرکوب در سوی دیگر. تنها تفاوت آن است که این بار این وظیفه لعنتی به دست "چپ" و سیریزا و با استفاده از آبرو و حیثیت وام گرفته از آن صورت می گیرد، و حال آن که در آن زمان مستقیما به دست کارگزاران بی اعتبارشده سرمایه جهانی صورت می گرفت. آرامش خیال در اردوی سرمایه و ترویکا و خانممرکل و دیگر شرکاءاروپا و هم چنین بانک داران و بازاربورس محسوس است. چون که با یک تیر دو نشان زده اند، هم برای به عقب راندن مردم یونان دیگر مجبور نیستند از آبروی خود مایه بگذارند و این چپ ها هستند که باید تاوان آن را به پردازند و هم خود مشغول تجدیدقواهستند برای روزی که سکان قدرت را بطورمستقیم در دست خودبگیرند! بحران اعتماد همیشه دردناک است و بیرون آمدن از آن سخت! اما جای امیداست که مردم یونان دارند کم کم از گیجی خنجر خوردن از پشت سر و این که به چه کسی می شود اعتمادکرد بیرون می آیند..... :

Wednesday, November 11, 2015

!یادداشتی پیرامون توهین صدا و سیما به مردم آذربایجان و ترک زبان ها

 یادداشتی پیرامون توهین صدا و سیما  به مردم آذربایجان و ترک زبان ها!
این مطلب در نقدنوشته ای است که پیرامون همین مسأله در فیس بوک  نگاشته شده است*.

دست مریزاد بخاطردست گذاشتن روی مسأله ای مهم و حساس و گشایش بحث پیرامون آن! و اما سه نکته قابل ذکر: