Tuesday, September 29, 2020

بحران انتخاباتی آمریکا: جهان در انتظاراولین مناظره ترامپ و بایدن

بحران انتخاباتی آمریکا: جهان در انتظاراولین مناظره ترامپ و بایدن

انتخابات آمریکا اهمیت فراکشوری دارد و بهمین دلیل نگاه همه کشورهای جهان به آن دوخته شده و در همین رابطه مناظره ها نیز بخاطرتاثیرات محتملشان بر آٰراء مورد توجه عمومی است.

مناظره اول چهارسال پیش ۸۴ میلیون نفر بیننده مستقیم در خودآمریکا داشت. گرچه فی الواقع این یک جنگ تمام عیارتبلیغاتی است و تاکتیک ترامپ اساسا بر روی موضوعاتی چون ناتوانی جسمی و فکری و اعتیاد و پیری و کوبیدن شخصیت او و گروگان گرفتنش توسط چپ ها و انارشیست ها و ناتوانی اش در ایجاد نظم و غیره خواهدبود. از همین رو مشکل بتوان آن را مناظره حول برنامه دو کاندید دانست.

Saturday, September 19, 2020

گفتگو پیرامون دو رویدادمهم: اعدام جنایت آمیزنویدافکاری و بازگرداندن ماشه تحریم ها

گفتگوی هفته: 

پیرامون دو رویدادمهم: نخست جنایت رژیم در اعدام نویدافکاری علیرغم مخالفت های گتسرده داخلی و جهانی و بررسی جوانب و پی آمدهای مختلف آن و از جمله گسترش جنبش دادخواهی و ضداستبداد و دیگری چکاندن ماشه بازگشت تحریم های سازمان مل توسط آمریکا در پایان این هفته، رویکردرژیم و پی آمدهای جهانی آن و در ارتباط با آن به تحولات منطقه و توافق موسوم به ابراهیم و انتخابات درونی آمریکا نیز پرداخته می شود        

Tuesday, September 15, 2020

اعدام و سندروم قدرت!

اعدام و سندروم قدرت!
هر قدرتی برای ماندگاری خود به حداقلی از پوشش و غشاء حفاظتی و نرم افزاری نیازمنداست. قدرت وقتی به سراشیبی می افتد و در حال زوال است،‌ برای آن که اقتدارخود را نشان دهد، هم چون شبگردی که از ترس تنهائی در شب دیجورسوت می زند، همواره وسوسه می شود بیش از پیش برهنه شود و برای پنهان کردن ترس خود و حامیانش، ایجادرعب وهراس کند و چه بسا از رهگذرچنین دوپینگی، چندصباحی هم سرخوشانه دستخوش احساس کاذب اقتدار و ماندگاری شود. اما این لحطه های احساس قدرتمندشدن که از قضا هم چون سندرومی به سراغ همه قدرت های استبدادی درحال زوال می رود به همان اندازه امید برانگیزند که که سراب برای یک تشنه در بیابان بی انتها امیدبرانگیزاست. و چنین است که کوک های عبای پوششی دیرک نظام،

Saturday, September 12, 2020

میزان شانس پیروزی حزب دموکرات آمریکا، و هدف رژیم از تغییرقانون انتخابات ریاست جمهوری

در این گفتگو حول دو موضوع تغییرقانون انتخاباتی رژیم و تحولات انتخاباتی آمریکا و نتایج احتمالی آن و از جمله درجه شانس پیروزی حزب دموکرات صحبت می شود. در محورنخست، حول تضاد ماهوی در نظام اسلامی بین «جمهوریت» و ولایت مطلقه و ورود آن به مرحله تازه ای که دیگرنظام حتی تاب انتخاب تشریفات انتخاب رئیس جمهور به شیوه تا کنونی را هم ندارد و تلاش های اخیرمجلس دست نشانده رهبر و شورای نگهبان نشاندهنده گام جدیدی به این سواست. ضمن آنکه انسوی این تحولات به معنی بی حفاظ و «برهنه شدن پادشاه» و دو قطبی شدن جامعه است.. در مورد انتخابات آمریکا کلا به شکاف و دوقطبی شدن جامعه امریکا ساختارقدرت بحران و شکل گیری یک بلوک هژمونی پرآب و رنگ توسط حزب دموکرات از یکسو وبسیج پایه های اجتماعی بخش های محافظه کارجامعه توسط ترامپ از سوی دپگر و افزایش احتمال پیروزی حزب دموکرات، درصورتی که اوضاع به همین صورت پیش برود با توجه به عملکردترامپ پیرامون سه بحران مهم همزمان وافشاگری های پردامنه علیه آن ها پرداخته می شود.... با این همه تغییررئیس جمهور علیرغم آن که مهم است در آرایش قوا اما به معنی حل بحران و شکاف های درونی سرمایه داری نیست.

Saturday, September 05, 2020

گفتگوی هفته: سالگردتابستان سیاه ۶۷و گسترش جنبش دادخواهی، بحران هسته ای و تحولات جدید

 گفتگوی هفته:

برنامه چشم اندازاین هفته ، پیرامون سالگرد قتل عام تابستان سیاه سال ۶۷، و فرایندپیوند نسل ها جنبش دادخواهی با جنایت ها و جنبش های جدیدعلیه اعدام و شکنجه و تلاش های مذبوحانه حامیان سبزها برای نجات برخی جناح ها و چهره رژیم و مشخصا نخست وزیروقت از این جنایت، چکونه عنوان کذائی بنیادمستضعفین به نام واقعی اش بنیادمستکبرین تبدیل می شود، مساله انتخابات امریکا و دحولات بحران هسته ای و نقش اروپائی ها در پرکردن حفره تاکتیکی موجود در سیاست حداکثری ترامپ،‌عقب نشنیی رژیم و مجوز بازدید اماکن مشکوکی که توسط اسرائیل افشاء شده بود که با هدف تشکیل یک باصطلاح جبهه جهانی علیه آمریکا صورت گرفت. با این همه حتی چنین رویکردی قادر نیست وضعیت تدافعی رژیم را تغییردهد او را از نوشیدن جام زهرتاز ه ای چه بایدن بیاید و چه ترامپ ماندکارشود معاف دارد. درهمین رابطه نگاهی هم داریم به تحولات منطقه ای و تضعیت بیش از پیش موقعیت رژیم ایران در لبنان و عراق و نزدیک شدن اسرائیل به مرزهای آبی ایران......