Thursday, June 23, 2011

دیواربرلین ونعل وارونه سران گروه8 پیرامون تحولات منطقه
کدام دیوار ومتعلق به کدام اردوگاه فروریخته است؟!

سران گروه 8 درنشست امسال خود که ازبیم رخنه مخالفان درمیان حلقه حفاظتی 12 هزارنیروی نظامی برگزارشد،طبق معمول هرسال مهمترین مشکلات وعرصه هایی  را که جهان  سرمایه با آن دست بگریبان است  دردستورکار وتصمیم گیری خود داشت. ویژگی مسائل مطرح درنشست امسال، ابعاد تازه  وچندوجهی بحران جهان سرمایه  دروجوه گوناگون اقتصادی واجتماعی آن بود. یکی ازاین مسائل حاد وبحرانی همانا تحولات منطقه خاورمیانه وشمال آفریقا بود.دراین ارزیابی آنها درتأکید براهمیت  تحولات منطقه خاورمیانه آن را با رویدادتاریخی فروریختن دیواربرلین مقایسه کردند.

Monday, June 20, 2011

زایش وزوال اسطوره ها درعصرنوین
به مناسبت سالگرد جان باختن ندا
ندایکی ازنمادهای بیادماندنی جنبش ضداستبدادی-مطالباتی مردم ایران است که درتاریخ اعتراضات نامش حک شده است.دردومین سالگرد او رژیم جبارجمهوری اسلامی چنان نگران تبدیل شدن هرتجمعی به طوفانی علیه خود است که حتی تحمل برگزاری هرگونه بزرگداشت علنی وحتی ساده این عزیزان را برنمی تاید. آنها، دوام حکومتشان را با دزدیدن جسد ودفن شبانه این عزیزان وممانعت ازمراسم تکریم خاطره آنها گره زده اند ومثل همه جباران تاریخ درتلاشی مذبوحانه برای بفراموشی سپردن قربانیان خشونت های خودهستند.درچنین شرایطی است که خانواده ندا اعلام داشته اند که قادربه برگزاری مراسم بزرگداشت ندا نیستند و ازعلاقمندان جنبش خواسته اند که به یاد ندا(این غنچه پرپرشده) وعشق او به آب دوغنچه گل رز را پرپرکرده وبه آب بیافکنند.

Tuesday, June 14, 2011

تاکتیک، وحکمت های نهفته در یک نظرسنجی!
صفحه فیس بوک 25 بهمن اخیرا نظرسنجی بزرگی را به عمل آورده است که گزارش آن درسایت های متعلق به این جریان ازجمله جرس وتحول  و... منعکس شده است*.برطبق این  گزارش نزدیک به   14000هزارنفردراین نظرسنجی شرکت کردند که  بیش ازده هزارنفرآن ازداخل کشور وبقیه ازخارج کشوربودند. سؤالات وپاسخ ها را می توان درگزارش زیرمشاهده کرد:

Thursday, June 09, 2011

تاکتیک های گشاینده وتاکتیک های بازدارنده

تاکتیک های گشاینده وتاکتیک های بازدارنده
 با فرارسیدن خردادماه وفصل مناسبت های مهم،باردیگرتب چگونگی تاکتیک و برگزاری اعتراضات سراسری و خیابانی داغ شده است.ازهمین رو شاهد تکاپوی شورای هماهنگی سبزدربرگزاری سالگرد 22 خردادکه گوئی خود را متولی وصاحب اختیارجنبش اعتراضی دوساله اخیرمی داند، هستیم. آیا این گونه تاکتیک گزینی ها، جواب می دهد؟ آیا درسها وتجارب  مهم دوساله برآمده از نقد نارسائی ها درمدنظرقرارگرفته است ویا در همچنان برهمان پاشنه قدیمی یعنی آکسیون های  نمایشی وتبلیغاتی  ونهایتا سترون وپراکنده ساز می چرخد؟

Thursday, June 02, 2011درسوگ مرگ سحابی ها!
مرگ پدرودخترباچنین وضعیتی براستی لکه ننگ تازه ای بود  برسیمای بقدرکافی منفور وننگین حکومت اسلامی .اگرنقش جمهوری اسلامی درمرگ مهندس سحابی  را می شد غیرمستقیم دانست،بی تردید فاجعه قتل دخترش هاله راباید قتل عمدی مسلم بشمارآورد.