Tuesday, May 24, 2016

دهن کجی خامنه ای به پیام انتخاباتی 7 اسفند!

:گذر و نظر
!ریاست احمدجنتی و دهن کجی خامنه ای به پیام "انتخابات" 7اسنفد

 
کوه موش زائید! کاندیداشدن احمدجنتی برای ریاست مجلس خبرگان در دقیقه 90 را باید محصول یک سناریوی از پیش تنظیم شده و حرکت با چراغ خاموش توسط دستگاه ولایت و باندحاکم علیه باندرقیب-هاشمی-روحانی و اصلاح طلبان و کاندیداهای موردنظرآن ها دانست

Saturday, May 21, 2016

دو کلمه پیرامون دیدارترامپ و کسینجر

گذر و نظر:
دو کلمه پیرامون دیدارترامپ و کسینجر! 
حمایت انجمن سلاح آمریکا با 5 میلیون عضو از ترامپ* با توجه به پیشینه و جهت گیری این انجمن عجیب نیست. بنظرمی رسد او کاندیدبدای بدی برای بخصوص صاحبات کمپانی های تسلیحاتی و میلیتاریست ها نباشد.

جهان و جنگ سردجدید؟

گذر و نظر:
جهان و جنگ سردجدید؟
ناتو در حرف مدعی* است که بدنبال جنگ سردجدید با روسیه نیست. اما در عمل تشکیل نیروهای ضربتی و پیشروی ناتو به سوی مرزهای روسیه، و اخیراعضویت مونته نگرو،استقرارسپرموشکی، علیرغم هشدار و مخالفت شدیدمسکو، و...

Friday, May 20, 2016

یک مناظره رادیوئی

گفتگو و مناظره تقی روزبه و بهزادکریمی در رادیوهمبستگی 
مقدمه: در پی مطلبی که من چندی پیش تحت عنوان حفره های بزرگ یک تحلیل*..  پیرامون نظرات آقای شالگونی* در مورد انتخابات 7 اسفند نوشته بودم، آقای بهزادکریمی مطلبی در نقد آن و در دفاع ا زمواضع شالگونی بنام پیرامون نگرانی از حفره های بزرگ * نگاشت که در آن نظرمن در حوزه تاکتیک (دفاعم از کنش تحریم) را بدلیل انتقادم به سیاست تحریم شکنی اصلاح طلبان و اعتدالیان و مشارکت در انتخابات نمایشی رژیم یک جانبه و فاقد ظرایف تاکتیکی نامید،.. .

Wednesday, May 18, 2016

در پاسخ به دو پرسش و انتقاد* نسبت به مقاله خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی

در پاسخ  به دو پرسش و انتقاد* نسبت به مقاله :
بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی!
1- ممنون خواهم شد که مثلا یکی دو مسال بزنید از کارهایی که باید کرد.
ممنون خواهم شد که مثلا یکی دو مثال بزنید از کارهایی که باید کرد؛ مثلا دولت مادرو چه کار  و یا کارهایی باید بکند و یا می کرد که از این نوع بحرانها به در آید.

Sunday, May 15, 2016

صدای شکستن یک تابو!
ماجرای دیدارفائزه هاشمی با فریباکمال آبادی زندانی بهائی به مرخصی آمده، و انتشارعکس این دیدار بازتاب گسترده در صفوف رژیم و رسانه های آن داشته است.

بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی ..

بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی!
همزمان با بحران برزیل و خلع رئیس جمهور از قدرت برای به محاکمه کشاندن وی، بر شدت بحران و فعالیت مخالفان در ونزوئلا هم که اکثریت مجلس را نیز در اختیاردارند افزوده و آن ها را تشویق به برداشتن خیزبلندی برای برکناری رئیس جمهور-مادورو، سلف هوگوچاوز- کرده است.

Tuesday, May 03, 2016

!بحثی در باره بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت

بحثی در باره بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت، به عنوان حلقه مفقوده در نزدکلاسیک ها!
اصغرایزدی:
می نویسی:* "بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت، یعنی به حلقه مفقوده ای که در نگاه کلاسیک ها موجود بود و چه بسا به تقدیس آن هم چون ابزاری انقلابی و نجات بخش که پرولتاریا باید آن را تصرف و تصاحب کرده و بکارگرفت دخیل بسته بودند". بنظر می رسد نتوان همه کلاسیگ ها را در این نگاه سهیم دانست، از جمله مارکس که با توجه به تجربه کمون پاریس، به یک تجدید نظر اساسی نسبت به مبارزه طبقاتی پرولتاریا و دولت پرداخت؟.

Sunday, May 01, 2016

چهارگزاره در بسط مفهوم مبارزه طبقاتی

چهارگزاره در بسط مفهوم مبارزه طبقاتی 
روزجهانی کارگر فرصتی است برای مرورزنجیرها و اندیشیدن در موردچگونگی گسستن از آن ها. چهار نکته زیر در همین باره است:
1- درکی کلیشه ای و عقب مانده از تکوین و تعمیق مبارزه طبقاتی وجود دارد که ناشی از نادیده گرفته شدن تحولات زمانه، انقلابات متعددصنعتی و تغییرات عظیمی است که در طی بیش از یک سده در ساختارطبقاتی و در مناسبات جوامع انسانی صورت گرفته است.