Saturday, September 29, 2018

تلاش میرحسین موسوی برای تبرئه خمینی از جنایت تابستان سیاه ۶۷


تلاش میرحسین موسوی برای تبرئه خمینی از جنایت تابستان سیاه ۶۷!

انتشارنوارمیرحسین موسوی درباره کشتارتابستان سیاه، گرچه یادآور انتشارنوارمنتظری است، اما درست ۱۸۰ در جه در تقابل با آن قرارداد. در این نوار چندنکته به عریانی مشهوداست: تلاش برای تبرئه خمینی از این جنایت هولناک، تلاش برای تبرئه خود و خامنه ای، تلاش برای کوچک کردن اعتراض منتظری با ادعای این که برکناری اش ربطی به این مساله نداشت و یا آن را نخوانده و ندیده است.. . 

Friday, September 28, 2018

واکنش یک معلم آزاده، به بدیل سازی های از بالا و به سطلنت طلبان

واکنش یک معلم آزاده، به بدیل سازی های از بالا و به سطلنت طلبان!
بدیل سازی های حبابین!
 نوع بدیل سازی های از بالا که بیشتر به حباب های سیاسی می مانند تا یک بدیل واقعا برجوشیده از متن جامعه و دارای ریشه در خاک جنبش های مردمی سعی می کنند که با جلب برخی فعالین به نام و شناخته شده جنبش به صفوف خود، به هزینه سوزاندن آن ها، برای خود آبرو و حیثیتی فراهم سازند. آن ها با این اقدام مضر و خودخواهانه اشان به نقش مهم و حساس این سرمایه های اجتماعی در جنبش های اعتراضی و مردمی  آسیب می زنند. نمونه ها کم نیستند، 

Wednesday, September 26, 2018

مجمع جهانی: تشدیدقطب بندی های جهانی، سخنان روحانی

 سخنرانی حسن روحانی بر چه پایه ای کوک شده بود؟!  
تشدیدقطب بندی های جهانی، ویژگی اصلی مجمع عمومی امسال سازمان ملل 
جان بولتن بگذارید پیام امروز من روشن باشد: ما شما را زیر نظر داریم، و سراغ شما خواهیم آمد.". 
سخنان جان بولتن را باید از پس لرزه های آن چه که در این روزها در مجمع عمومی سازمان ملل در حال وقوع است دانست. 

Tuesday, September 25, 2018

سخن روز: فرشگرد و شوخی تاریخ

!فرشگرد و شوخی تاریخ

سخن روز: حمله مسلحانه در اهواز، شوخی تاریخ نوسلطنت طلبان فرشگرد و اعلام جنگ به کمونیسم و نیز درباره مراسم عاشورا، مذهب و ضرورت جنبش روشنگری - گفتگوی سعید افشار و فرزین ایرانفر از رادیو همبستگی با تقی روزبه 

Wednesday, September 19, 2018

شوخی تاریخ

شوخی تاریخ!
وقتی تاریخ هوس کند با تکرارخود شوخی بکند، اگر بتواند سلطنت طلبان با چنین ژستی، آن گونه که این نوسلطنت طلبان حامی یک «ژن دودمانی» به تصویرکشیدهاند ظهورخواهدکرد!. همانطور که پدررضاپهلوی در کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ با یاری اربابان قدرت واردتهران شد، این حضرات نیز دست بدامان ترامپ شده اند و به وی امیدها بستهاند چنان که آن ها در بیانیه خویش با افتخار از تمنای خود از ترامپ نام برده اند.

Wednesday, September 12, 2018

هفده سال پس از واقعه تراژیک و سرنوشت ساز۱۱سپتامبر

هفده سال پس از واقعه تراژیک و سرنوشت ساز۱۱سپتامبر!
واقعه ای که به عنوان نقطه عطفی در تحولات جهان برپیشانی قرن بیست و یکم حک شده است و تاثیرگذار برسرنوشت جهان و تک تک تک مردمان آن. گوئی که فروریزی، ویرانی و شعله های آتشی که آسمان خراش نیویورک را از هرسو در چنبره خود گرفت، نه فقط هزاران شهروند ساکن آن را در خود بلعید،‌ بلکه گوئی هم چون سقوط آوارسنگینی از بام دنیا بود که بر سرتک تک ساکنان آن فرودآمد.

Tuesday, September 11, 2018

کنسرت های رایگان خیابانی و الزامات آن

کنسرت های رایگان خیابان و الزامات آن!
هنرخیابانی و اجراء موسیقی در کف خیابان البته ایده تازه ای نیست و سابقه ای طولانی در جهان دارد. هنرمستقل و مردمی طبعا نمی تواند خود را صرفا به جیب مردم و توان اقتصادی مخاطبین خود وابسته کند که در این صورت چه بسا چیزی از مردمی و مستقل بودن آن باقی نماند و از قضا شرایط کنونی ایران درمواجهه با وفورفقر و فلاکت چنین است. شرایطی که در آن مردم از اوضاع خشمگینند و رژیم و مشخصا صدا و سیما، مبلغ «هنراسلامی و کلیشه ای»، منزوی هستند. 

Saturday, September 08, 2018

اوباما، ترامپ و فرافکنی بحران


اوباما، ترامپ و فرافکنی بحران 
اوباما قبل از هرچیز و هرنوع فرافکنی باید توضیح بدهد که چرا و چگونه ترامپ توانست پس از ۸ سال زمامداری زمامداریش به قدرت برسد؟ چرا شعارهای غلط اندازاو علیه الیت و نخبگان حاکم توانست بخش قابل توجی از آراء مردم را به سوی خودجلب کند؟ در اصل سیاست های جهانی سازی او و خانم کلینتون و … و حتی پنچرکردن جنبش سندرز بود که به ترامپ فرصت داد به ریاکارانه ترین وجهی، خود را طرفدارلایه های ناراضی که زندگی اشان از قبل جهانی شدن زیرفشارقرارگرفته بود و دمکرات ها نسبت به آن بی اعتنابودند جابزند.